17. RÉSZ.

Jósafát királysága Júdában: vitézei.

Uralkodék pedig ő helyette az ő fija Jósafát, * és megerősíté magát az z ellen.

2. Vete pedig Júdának minden erős városaiba hadakozó népet; segítőseregeket is rendele a Júda földébe, és az Efraimnak * városaiba, mellyeket az ő attya Asa megvett vala.

3. És vala az Úr Jósafáttal, mivelhogy az ő attyának Dávidnak előbbi * útain jár vala, és nem kér vala segítséget a bálványoktól.

4. Hanem az ő attya Istenét keresi vala, és az ő parancsolatiban jár vala, és nem cselekszik vala az Izráelnek * cselekedetei szerint.

5. Azért az Úr megerősíté az ő országát az ő kezében, és a Júdának minden népe ada Jósafátnak ajándékot, annyira, hogy néki mind gazdagsága, mind híre neve igen nagy volna.

6. Felemelkedék ennekfelette az ő szíve az Úr útának követésére, és mégis jobban kitisztítá Júdából a * bálványoknak oltárait és berkeit.

7. Az ő királyságának pedig harmadik esztendejében elküldé az ő főszolgáival Benhaillal, Obádiással, Zakariással, Nétanéellel és Mikájával, hogy tanítanának a Júda városaiban.

8. Elküldé mondom, velek e Lévitákat: Semáját,Nétániát, Zebádiát, Asáelt, Sémirámótot, Jónatánt, Adóniát, Tóbiást és Tóbadóniát; ; kikkel valának Elisáma és Jórám Papok.

9. Tanítának azért Júdában; és ő velek vala az Úr törvényének könyve, és eljárák Júdának minden városait, és tanítják vala a népet:

10. Ezokáért az Úr igen * megrettenté a földnek minden országait, mellyek valának a Júda körül, annyira hogy nem mernének a Jósafát ellen hadakozni.

11. A Filiszteusoktól is hoznak vala néki ajándékot * és rakás pénzt; az Arábiabeliek is hoznak vala néki nyájakat, hétezer és hétszáz kosokat, és hétezer hétszáz bakokat.

12. Jósafát azért felette igen nagyra nevekedék, és Júdában építe házakat, és kincstartó városokat.

13. És sok dolgai valának néki Júda városaiban, és erős hadakozó vitézei valának Jérusálemben.

14. E pedig azoknak a számok az atyáknak nemzetségek szerint: Júdában a vitézlő népeknek hadnagyai valának: Adna fő; és vele háromszázezer erős vitézek valának.

15. És ő utánna Jóhanán vala fő; és ezzel vala kétszáz nyolczvanezer ember.

16. Ezután ismét vala Amásia a Zikri fija, ki maágt szabadakaratjából az Úrnak kötelezte vala; és ő vele kétszázezer erős férjfiak valának.

17. A Benjámin nemzetségéből igen erős vala Eljada; és vele kézívesek és paizsosok kétszázezeren valának.

18. Ezután vala Józabád: ezzel vala száz nyolczvanezer viadalhoz való ember.

19. Ezek szolgálnak vala a Királynak, azokon kívűl, kiket a Király * vetett vala egész Júdának erős városaiba.