19. RÉSZ.

Jósafát a Próffétától megintetvén, megjobbítja magát.

Megtére pedig Jósafát a Júda Királya az ő házához Jérusálembe békével:

2. És méne eleibe néki Jéhu Próféta a Hanáni fija, és monda Jósafát Királynak: Avagy az istentelennek *  kellett volna é segítséggel lenned, és az Úrnak gyűlölőit szeretned? Ezért te reád az Úrnak nagy haragja vagyon.

3. De jó dolgok találtatak te benned, hogy e földről kivágattad * a berkeket, és az Istennek keresésére adtad magadat.

4. Lakozék azért Jósafát Jérusálemben, és megtérvén a Próféta intésére, kiméne a nép közibe, Beersebától fogva mind az Efraim hegyéig, és megtéríté őket az ő attyaiknak Uráhiz Istenéhez;

5. És rendele Bírákat azon földön, Júdának minden erős városaiban, külön-külön.

6. És monda a Biráknak: Jól meglássátok a mit cselekesztek; mert nem ember képében itéltek, hanem az Úrnak képében, ki az ítéletben * veletek lészen.

7. Azért az Úrnak félelme legyen rajtatok, okkal cselekedjetek és szorgalmatosok legyetek: Mert a mi Urunknál Istenünknél nincsen hamisság, * sem személyválogatás, sem ajándékvétel.

8. Annakfelette Jérusálemben is szerze Jósafát a Léviták, Papok, és az Izráel nemzetségéből való Fejedelmek közzűl Bírákat, az Úr dolgainak ítéletére, és a prlődéseknek meglátására, mikor Jérusálembe apellálnának.

9. És meghagyá nékik mondván: Így cselekedjetek az Úrnak félelmében, hívséggel és tökéletes szívvel.

10.Hogy valamelly pertelőtökbe hoznak a ti atyátokfiai, kik lakoznak az ő városaikban. ember halál felől, a törvény felől és parancsolat felől, a rendtartások és ítéletek felől: intsétek őket, hogy ne vétkezzenek az Úr ellen, és ne szálljon reátok és a ti atyátokfiaira az Úrnak nagy haragja. Így cselekedjetek, hogy ne vétkezzetek:

11. És ímé Amária a Főpap lészen ti köztetek az Úrnak minden dolgaiban: és Zebádia az Ismaáel fija lészen a Júda házának Vezére a Királynak minden dolgában: a Léviták is lésznek előttetek járók. Legyetk azért erősek, és járjatok el tisztetekben, és az Úr mellette lészen az igaznak.