22. RÉSZ.

Jéhu megöli Jórámot az ő urát, és Akháziát a Júda Királyát; Atália gyilkossága.

Választák pedi Királlyá Jérusálemnek lakosai ő helyette az ő legkisebb * fiját Akháziát; mert az előtte valóket mind megölték vala azok, kik az # Arábiabeliekkel jöttek vala a táborba. Uralkodék azért Akházia, Jórámnak a Júda Királyának fija.

2. Kinek annyának neve Atália vala, Omrinak leánya, kinek birodalmának negyvenkettődik ezstendeje vala, mikor Akházia uralkodni kezde, ki csak egy esztendeig uralkodék Jérusálemben.

3. Ez is az Akháb házának * útain jára: mert az ő annya vala néki tanácsosa az istentelen cselekedetre.

4. Azért gonoszúl cselekedék az Úr szemei előtt, miképen az Akháb háznépe: mert azok voltak tanácsadói attya halála után, az ő veszedelmére.

5. Sőt inkább mindenestúl azoknak tanácsok szerint jára, és elméne Jórámmal az Akháb * fijával az Izráel Királyával ütközetre Hazáel ellen, a Siriabeli Király ellen, a Gileádbeli Rámóthba, holott a Siriabeliek Jórámot igen megverék.

6. Megtére azért, hogy magát gyógyíttatná Jezréel városában; mert igen megsebesíttetett vala Ráma város alatt, mikor hadakoznék Hazáel ellen, a Siriabeli Király ellen: Akházia pedig Jórámnak a Júda Királyának fija aláméne, hogy meglátná Jórámot az Akháb fiját Jezréelben; mert beteg vala.

7. Istentől vala pedig Akháziának romlása,hogy Jórámhoz menne; mert mikor oda ment volna, kijőve Jórámmal Jéhu eleibe, ki Nimsi fija vala, kit az Úr megkenetett vala, * hogy az Akháb háznépét kigyomlálná.

8. Lőn azért, mikor Jéhu az Akháb házán bosszút állana: a Júda Fejedelmeire találkozék, és az Akházia attyafiainak fijaiira, kik Akháziának szolgálnak vala, és megölé * őket.

9. Akháziát is keresé és megfogák őtet, (ki Samariában rejtezett vala el) és hozák őtet Jéhuhoz, és őtet * levágák és eltemeték; mert ezt mondják vala: Ez a Jósafát fija, ki keresi vala az Urat teljes szívéből. És nem valami immár senki az Akházia háznépe közzűl, ki elég volna az országnak birodalmára.

10. Továbbá * Atália a Akházia annya, látván hogy az ő fija megolt volna: felkele és megölé a Júda háznépének minden királyi magvát.

11. De Jósabát a Király leánya, vevé Joást # az Akházia fiját, és kivivé titkon őtet a Király fijai közzűl, kik megölettetnek vala, és elrejté őtet és az ő dajkáját az ágyasháziba: És eltitkolá őtet Jósabát a Jórám Király leánya, ki vala a Jójada Pap felesége, (mert Akháziának huga vala) Atália előtt, hogy őtet meg ne ölhetné.

12. És vala ő velek az Úr házában elrejtetvén hat esztendeig: Atália pedig bírja vala a földet.