24. RÉSZ.

Jóás jól kezdi s rosszúl végezi.

Ht esztendős vala Jóás, * mikor uralkodni kezde, és uralkodék Jérusálemben negyven esztendeig: az ő annyának neve Sibia vala, Beersebabeli.

2. És cselekedék Joás az Úr előtt kedves dolgot, Jójada Papnak teljes életében.

3. Vőn pedig néki Jójada két feleséget, és nemzé fiakat és leányokat.

4. Ezekután végezé magában Joás, hogy az Úr házát megépítené.

5. És öszvehívatá a Papokat és a Lévitákat, és monda nékik: Menjetek el a Júda városaira, és szedjetek az Izráel népétől fejenként pénzt, hogy esztendőnként a ti Istentek házát építsék meg; ti pedig e dologban hamar eljárjatok. És nem sietének a Léviták.

6. Ezokáért hívatá a Király Jójadát a Papifejedelmet, és monda néki: Miért nem kénszerítetted a Lévitákat, hogy béhoznák Júdából és Jérusálemből az ajándékot, mellyet rendelt * Mózes az Úr szolgája, és az Izráelnek Gyülekezete a Gyülekezetnek sátorához?

7. Mert amaz istentelen Atália * és az ő fijai elpusztították az Isten házát, és az Isten házához rendeltetett jószágot a bálványokra költötték.

8. És mikor parancsolt volna a Király: szerzének egy ládát, mellyet letevének az Úr házának kapuja előtt;

9. És meghirdeték Júdában és Jérusálemben, hogy hoznák el az Úrnak az ajándékot, mellyet az Isten szolgája * Mózes rendelt volna, és parancsolt a pusztában az Izráelnek.

10. Akkor nagy örömmel minden Fejedelmek és az egész község hozának és hányának pénzt a ládába, míglen megtelnék.

11. Lőn pedig, mikor a ládát vinnék a Király gondviselőjéhez a Léviták által, (mert mikor látták, hogy a pénz sok volna, a Királynak Íródeákja, a Főpapnak választott emberével szembe lészen vala) hogy megüresítenék a ládát: azután ismét helyére teszik vala azt. És ezt mívelik vala minden napon, és nagy summa pénzt gyüjtének.

12. És adá azt a Király és Jójada az Úr háza körűl való munkás szolgálat gondviselőjének: és fogadának favágókat és ácsokat az Úr házának megépítésére, vas és rézmíveseket is az Úr házának megerősítésére.

13. Munkálkodának azért a mívesek, és az ő kezek által a romlások megépűlének, és helyére állíták az Úrnak házát elébbeni állapotja szerint, és megerősíték azt.

14. Mikor pedig elvégezték volna, vivék a Királynak és Jójadának eleibe a maradék pénzt, mellyből csinálának az Úr szolgálatjához való edényeket, úgymint temjénezőket, kalánokat, arany és ezüst edényeket: És áldoznak vala égőáldozatokkal szüntelen az Úrnak házában, Jójadának * teljes életében.

15. Megvénhedék pedig Jójada és meegelégedvén életével, meghala: Száz harmincz esztendős korában hala meg.

16. És eltemeték őtet a Dávid városában, a Királyok között: mivelhogy kedves dolgot cselekedett volna Izráelben, mind Istennel s mind az ő házával.

17. Minekutánna pedig meeghala Jójada: eljövének a Júda Fejedelmei és térdet fejet hajtának a Király előtt: és a Király engede nékik.

18. És hátra hagyván az ő attyaiknak Urának Istenének házát, szolgálának a berkeknek és azokban való * bálványoknak: melly vétekért lőn az Úrnak Júdára és Jérusálemre igen nagy haragja.

19. És külde az Úr hozzájok Prófétákat, hogy azok által magához hívatná őket, kik bizonyságot tevének nékik; de ugyan nem fogadák.

20. Az Isten Lelke pedig felindítá Zakariást a Jójada Pap fiját, és felálla * magas helyen a nép között, és monda nékik: Ezt mondja az Isten: Miért hagyátok hátra az Úrnak parancsolatait? Nem használtok vele: mivelhogy hátrahagyátok az Urat, ő is hátrahagy titeket.

21. Azok pedig reá támadván, ugyan ott az Úr háza pitvarában * megkövezék őtet a Király parancsolatjából.

22. És nem emlékezék meg Joás Király a jótéteményről, * mellyel annak attya Jójada vala ő hozzá éltében, hanem megöleté a fiját. Mikor pedig meghala, ezt mondá: Lássa meg az Úr és ítélje meg.

23. Lőn pedig az esztendő forgásában, a Siriabeli Király hada feljöve ő ellen; és méne Júdára és Jérusálemre, és mind egyik elveszték a népnek Fejedelmeit a nép közzűl, és az egész ragadománytküldék Damaskusba a Királynak;

24. Mert noha kevés emberekkel jött vala rájok a Siriabeli had: mindazáltal az Úr kezekbe adá a számtalan sok népet, mivelhogy az ő attyaiknak Urát Istenét elhagyták volna; Joáson is bosszút állának.

25. És mikor tőle elmentek volna és hagyták volna őtet nagy betegségekben: pártot ütének ellene az ő szolgái, a Jójada Pap fijának haláláért, és megölék őtet ugyan ágyában. És minekutánna megholt volna, eltemeték őtet a Dávid városában, de nem temeték őtet a Királyok koporsójában.

26. Ezek támadtak vala pedig reá: Zabád az Ammonbeli Simeát asszony fija, és Józabád a Moábbeli Simrith fija.

27. Az ő fijainak pedig számok és a ravásszedés, melly ő idejében lett az Isten házának is megépítése, ímé meg vagynak * íratva a Királyokról való könyvben: Uralkodék pedig helyette az ő fija Amásia.