26. RÉSZ.

Uzziás Király országlása Júdában.

Akkor előhozván az egész Júda * nemzeetsége Uzziást, (ki tizenhat esztendős vala,) Királlyá tevék őtet az ő attya Amásia helyett.

2. Ez építé meg Elótot, mellyet Júdának megvőn, minekutánna Amásia Király megholt volna az ő attyaival egybe.

3. Tizenhat esztendős korában kezdett vala uralkodni, és ötvenkét esztendeig uralkodék Jérusálemben: az ő annyának neve Jékólia vala, Jérusálemből való.

4. És cselekedék az Úr előtt kedves dolgot mind a szerint, a mint az ő attya Amásia cselekedett vala.

5. És keresi vala az Istent * Zakariás Próféta idejében, ki az Isteni látásokban tudós vala, valamíg pedig az Úr keresé, jó előmenetelt adott néki Isten;

6. Mert kimenvén hadakozék a Filiszteusok ellen; és a Gáth kerítését, a Jabné kerítését, és az Asdód kerítését letöré, és épite városokat Asdódban, és a Filiszteusok tartományában.

7. És megsegéllé őtet az Isten a Filiszteusok ellen és az Arábiabeliek ellen, kik lakoznak vala Gúr mezején és Hamennimban.

8. Adának az Ammoniták az Uzziásnak ajándékot, és kiméne az ő híre neve szintén Égyiptomig; mert felette igen felnevekedett vala az ő hatalma;

9. Mert építe Uzziás tornyokat Jérusálemben a szegelet kapu felett: a völgy kapja felett és a szegeletek felett, és igen megerősítteté azokat.

10. A pusztában is tornyokat raka, és sok kútakat ása: mert sok nyája vala mind a völgyekben, mind a térföldön, és majorkodó szolgái, vinczelérei a hegyekben és a Kárméluson: mivelhogy a majorkodásnak szeretője vala.

11. Vala pedig Uzziásnak hadakozó népe is, harczra kimehető seregenként, a szerint a mint meg volt számláltatva Jéhiel Iródeák által, a Maaséja Tiszttartó által, a Hananiás parancsolatjából, ki vala a Király Fejedelmei közzűl egy.

12. A cselédek Fejedelmeinek mindenestől fogva való számok, az erősek közzűl, kétezer és hatszáz vala.

13. És ezeknek birodalmokban valának igen erős hadakozók háromszázezeren, hétezeren * és ötszázan, kik vitézi módon forgolódnak vala, hogy a Királyt megsegéllenék ellenségei ellen.

14. Készíte pedig az ő hadának Uzziás paizsokat, kopjákat, sisakokat, pánczélokat, 1veket, és parittyába való köveket.

15. Készítse annakfelette Jérusálemben nagy mesterséges hadakozó szerszámokat, mellyek lennének a tornyok tetejében, és a kőfalnak szegeletein, nyilaknak és nagy köveknek kihajigálásokra. És az ő híre neve mindenfelé kiméne, mivelhogy csudaképen forgatná magát, míg igen megerősödnék.

16. Mikor pedig immár e képen megerősödött volna: magában felfuvalkodék, míg magát megfertéztetné, és vétkezék az ő Ura Istene ellen: az Úr telmplomába béméne, hogy a füstölő oltáron füstölne.

17. Béméne pedig ő utánna * Azárisá Pap, és vele az Úr Papjai nyolczvanan, igen erősek.

18. És ellene állának Uzziás Királynak, és mondának néki: Uzziás! nem te dolgod az Úrnak füstölni, hanem az Áron Pap * fijaié, kik arra szenteltettek. Menj ki e szent helyből; mert igen vétkezél: tisztességedre nem lészen az Úr Istentől.

19. És megharaguvék Uzziás, kinek kezében vala a füstölő szerszám hogy füstölne, és mikor e képen haragudnék a Papokra, bélpoklosság támada a homlokán ugyan a Papok előtt az Úr házában, a füstölő oltár előtt.

20. És mikor tekintett volna ő reá Azáriás a Főpap, és vele mind a több Papok: láták a bélpoklosságot az ő homlokán; és hamar elüzék őtet onnét, és kénszeríték kimenni; mert az Úr megverte vala őtet.

21. És lőn Uzziás Király mind * halála napjáig bélpoklos: és lakik vala egy magának való szabados házban mint bélpoklos; mert az Úr házából kivettetett vala. Jótám pedig az ő fija bírja vala a Király házát, és ítéletet tészen vala a föld népének.

22. Uzziásnak pedig első és utolsó dolgait megírta * Ésaiás Próféta, az Ámos fija.

23. És meghala Uzziás az ő attyaival egybe, és eltemeték őtet az ő attyai között a Királyok temetőmezején: mert ezt mondják vala felőle; bélpoklos volt. És uralkodék Jótám az ő fija helyette.