27. RÉSZ.

Jótám jól uralkodik és győzedelmeskedik.

Huszonöt esztendős vala * Jótám, mikor uralkodni kezde, és tizenhat esztendeig uralkodék Jérusálemben; az ő annyának neve Jérusa vala, a Sádók leánya.

2. És cselekedék kedves dolgot az Úr előtt, mint szintén az ő attya Uzziás cselekedett vala, csak hogy az Úr templomába bé nem megyen vala; de a község még vétkezik vala.

3. Ő építé meg az Úr házának felső kapuját, a vár kerítésén is sokat építe.

4. Annakfelette a Júda hegyes földén városokat építe és a szép ligetes erdőkön palotákat és tornyokat rakata.

5. Ő is hadakozék az Ammon fijainak Királyok ellen, kikeet megvere: és adának néki az Ammon * fijai azon esztendőben száz tálentom ezüstöt, és tízezer véke búzát, tízezer véka árpát is. Ezt fizették néki az Ammon fijai a második és harmadik esztendőben is.

6. Megerősödék azért Jótám; mert az ő útain viseli vala az ő Ura Istene előtt.

7. Jótámnak * pedig több dolgait, miden hadakozásait és útait, ímé megírták az Izráel és a Júda Királyainak könyvökben.

8. Huszonöt esztendős korában kezdett vala uralkodni, és tizenhat esztendeig uralkodék Jérusálemben.

9. És elaluvék Jótám az ő attyaival, és eltemeték őtet a Dávid városában; és uralkodék Akház az ő fija helyette.