28. RÉSZ.

Az istentelen Akház sokképen büntettetik: de még sem jobbúl meg.

Húsz esztendős vala Akház * mikor uralkodni kezde, és tizenhat esztendeig uralkodék Jérusálemben, és nem cselekedék kedves dolgot az Úr előtt, mint Dávid az ő attya;

2. Hanem jára az Izráel Királyainak útjokon, és öntött bálványokat csináltata a Baál tisztességére.

3. Annakfelette temjéneze is a Hinnom fijának völgyében: fijait is megégeté tűzben * a Pogányoknak utálatosságok szerint, kiket az Úr az Izráel fijai elől kiüzött vala.

4. Áldozék és temjéneze a hegyek * tetején is, a halmokon is és minden zöld fa alatt.

5. Ezokáért az ő Ura Istene adá őtet a Siriabeli Király kezébe, és őtet igen megverék, és fogva vivének ő tőle sok foglyokat, kiket Damaskusba vivének. Annakfelette az Izráel Királya kezébe is adattaték, és az is őtet igen megveré;

6. Mert Pékah * a Rémália fija Júdában egy nap levága száz húszezer embert, mind az erőssét; mivelhogy az ő Eleiknek Urokat Isteneket hátrahagyták vala.

7. Annakfelette az Efraimbeli hatalmas Zikri megölé Maásiát a Király fiját, Azrikámot is az ő házának gondviselőjét, Elkánát is, ki a Király után második vala.

8. Fogva vivének ismét az Izráel fijai az ő * attyokfiai közzűl, kétszázezer asszonyt, fiakat, leányokat, és nagy sok jószágot kóborlának el tőlök, és azzal a nyereséggel mennek vala Samariába.

9. Vala pedig Samariában az Úrnak Prófétája, kinek neve Obed, ki eleibe menvén a hadnak, a melly Samariába megyen vala, monda a hadnak: Ímé mivelhogy a ti atyáitok Urának Istenének haragja a Júda ellen felgerjedett, aért adta őket kezetekbe; és ti sokat levágátok közzűlök a ti nagy búsulástokban, melly szintén az égig felhata.

10. És immár most arról gondolkodtok, hogy a Júdának és Jérusálemnek fijait magatok alá vessétek, hogy néktek szolgáitok és szolgálóleányitok legyenek. A vagy nem teszitek é ezzel magatokat a ti Uratoknál Istenteknél bűnösökké?

11. Azért halljátok meg szómat: vigyétek vissza a ti atyátokfiai közzűl való foglyokat, kiket ide hoztatok; mert ha ezt nem mívelitek, az Úrnak nagy haragja lészen rajtatok.

12. Akkor felkelének az Efraimból való Főrendeknek férjfiai, tudniillik Azáriás a Jóhanán fija, Berékiás a Mesillemót fija, Ezékiás a Sallum fija, és Amása a Hadlai fija, azok ellen, kik a viadalból jőnek vala.

13. És mondának nékik: Ne hozzátok ide bé a foglyokat; mert felette igen nagy bűn lészen ez, a mit akartok mívelni, és ezzel a mi bűneinket és vétkeinket megsokasítjátok; mert e nélkűl is sok bűnünk vagyon, és az Úrnak haragja vagyon az Izráelen.

14. A had azért a foglyokat, és a nyereséget ugyan ott elhagyák a Fejedelmek előtt, és az egész gyülekezet előtt.

15. És felállának a megneveztetett személyek és fogák a foglyokat, és a kik mezítelenek valának közzűlök, felöltözteték a nyereségből: felöltözteték, mondom, azokat, sarukat is adának lábaikra; ételt és italt is adának nékik; meg is kenék őket és elvivék szamarakon a betegeseket, és vivék őket a pálmafáknak városába Jérikhóba az ő attyokfiaihoz; azután ők megtérének Samariába.

16. Az időben külde * Akház Király az Assiriabeli Királyhoz, hogy lennének néki segítséggel.

17. Mert még az Edomeusok is * eljöttek vala, és a Júda népe közzűl sokat levágának és rabokat fogának:

18. A Filiszteusok is mind ellepék a lapáczon való városokat, és Júdának dél felől való részét és megvevék Bethsémest, Ajalont, Gederótot, Sókot is és annak faluit: Timnát és annak faluit, Gimzót és annak faluit, és ott laknak vala:

19. Mert az Úr megalázta vala Júdát Akházért az Izráel Királyáért: mert a Júdát elhajtota * vala, hogy vétkeznék az Úr ellen.

20. Eljöve azért ő hozzá Tiglát-Pilnéser Assirának Királya, ki őtet megszorongatá, és nem erősíté őtet;

21. Mert Akház az Úr házát, a Királyét, a Fejedelmekét megfosztá, és az Assiriabeli Kirlynak ada ajándékot; de ugyan nem lőn segítséggel néki;

22. Valamikor pedig az Úr őtet megszorongatja vala, annál inkább vétkezik vala az Úr ellen; ugyanaz vala Akház Király:

23. Mert a Damaskusbeli * isteneknek áldozik vala, a kik őtet megverték vala, ezt mondván: Mivelhogy a Siriabeli Királyoknak istenei igen segéllik őket; azért én is azoknak áldozom, hogy segéljenek engemet is: holott mind néki, mind az egész Izráelnek azok voltak romlásokra.

24. És öszvehordá Áakház az Isten házának edényeit, és * öszvetöré az Isten házának edényeit, és az Úr házának ajtait bezárlá, és oltárokat raka magának Jérusálemnek minden szegeletiben;

25. Júdának minden városaiban is építe oltárokat, hogy az idegen isteneknek temjénezne; és az ő attyainak Urát Istenét e képen haragra felingerlé.

26. Az ő több dolgai pedig és útai mind elsők mind utolsók, ímé meg vagynak írattatva a Júda és az Izráel Királyainak * könyvökben.

27. Meghala pedig Akház az ő attyaival, és eltemeték őtet Jérusálem városában; mert nem vivék őtet az Izráel * Királyainak koporsóikba. És uralkodék az ő fija Ezékiás ő helyette.