36. RÉSZ.

A Júdabeli négy utolsó Királyoknak nyomorúlt országlásokat a babilóniai fogság végzi el, melly meddig tart.

És előhozá a föld népe Joákházt * a Jósiás fiját, és Királlyá választá őtet az attya helyett Jérusálemben.

2. Huszonhárom esztendős vala Joákház, mikor uralkodni kezde, és három hónapig uralkodék Jérusálemben:

3. És az Égyiptombeli Király őtet a Jérusálembeli Királyságtól * megfosztá, és vete a földre adót, száz tálentom ezüstöt és egy tálentom aranyar.

4. De a Király tevé az Égyiptombeli Király Eliákimot az ő attyafiát Júdán és Jérusálemen; és nevét elváltoztatván, nevezé őtet Joákimnak; és a Joákházt az ő attyafiát Nékó elvive Égyiptomba.

5. Huszonöt esztendős vala Joákim, mikor uralkodni kezde, és tizenegy ezstendeig uralkodék Jérusálemben; és cselekedék * gonoszságot az ő Ura Istene előtt.

6. Felindula pedig ő ellene Nabukonodozor a Babilóniai Király, és kettős békót vete lábaira, hogy Babilóniába vinné őtet.  *

7. Az Úr házában való edényekben is elvitt * vala Nabukonodozor Babilóniába, és helyhezteté  azokat az ő templomába, Babiloniában.

8. Joákimnak *  pedig több dolgai, és utálatos cselekedetei, és a mellyek ő benne találtattak, ímé meg vagynak íratva az Izráel és Júda Királyainak könyvökben: és uralkodék helyette Joákin az ő fija.

9. Nyolczesztendős korában kezdett uralkodni * Joákim, és három hónapig és tíz napig uralkodék Jérusálemben; és cselekedék utálatos dolgot az Úr előtt.

10. Az esztendőnek pedig forgásában elkülde Nabukonodozor Király érette, és viteté őtet Babilóniába, az Úr házabeli drágalátos edényekkel egyetemben, és választá helyette Királlyá Sédékiást az ő attyafiát, Júdában és Jérusálemben.

11. Huszonegy esztendős korában kezde uralkodni Sédékiás, és uralkodék tizenegy esztendeig Jérusálemben.

12. És cselekedék utálatos * dolgot az ő Ura Istene előtt; és meg nem tudá magát alázni Jerémiás Próféta előtt, ki az Úr képében szól vala néki.

13. De még Nabukonodozor Királynak is * ellene támada, a ki őtet az Isten nevére megesküdtette vala, és megkeményítvén nyakát, szívét is megkeményíté, hogy az Izráelnek Urához Istenéhez meg ne térne.

14. A Papifejedelmek is fejenként * a községgel öregbíték a bűnt a pogányoknak minden utálatosságok szerint: és megfertézteték az Úr házát, mellyet megszentelt vala Jérusálemben.

15. És mikor az ő attyaiknak Ura Istene küldene hozzájok az ő Prófétáit jó idején: mert * kedvez vala az ő népének és aző lakhlyének.

16. Azok az Isten Prófétáit csak csúfolják * vala, és az ő beszédeit megútálván, azt mondják vala: hogy megcsalatnának az ő Prófétáitól; míglen az Úrnak haragja  felgerjedne az ő népe ellen, melly ellen senki nem állhatna.

17. És reájok hozá a Káldeusok Királyát, ki levágá a népnek ifjait az ő szenthajlékjoknál: nem kedveze az ifjaknak, a gyenge szűzeknek; a vén és igen koros embereknek . mind egyig kezébe adá őket.

18. 18. Végezetre az Isten házának mindenféle * edényeit, nagyokat, kicsinyeket, és az Úr házabeli kincsét, a Király kincsét, a Fejedelmek kincsét: mind ezeket Babilóniába viteté.

19. Az Isten házát is meggyujták, Jérusálemnek is kerítéseit leronták, palotáit mind * elégeték, és minden benne való drága szerszámokat elvesztenének.

20. És a fegyvertől a kik megmaradtak vala; Babilóniába vivé, és voltak néki és az ő fijainak szolgái mind addig, míg a Persiai * birodalom feltámadna.

21. Hogy az Úr beszéde bételjesednék, melly Jerémiás által meg volt mondatva: míg a föld az ő szombatit * megszentelné, és megnyugovék  a föld az ő pusztaságának egész idején, hogy bételnének a # hetven esztendők.

22. A Persiai * Czírus Királynak pedig első esztendejében, hogy beteljesednék az Úr beszéde, melly Jerémiás által mondatott: az Úr felindítá Czírusnak a Persiai Királynak szívét, ki meghirdetteté az ő egész birodalmában, és írásával ugyanazont bizonyítá, mondván:

23. Ezt mondja Czírus a Persiai Király: Az Úr a mennynek Istene e földnek minden országait nékem adta, és ő megparancsolta * nékem, hogy az ő házát megépítsem Jérusálemben, melly vagyon Júda földén: A ki azért az ő népe közzűl akarja építeni azt, az ő Ura Istene legyen azzal; és menjen fel hazájába.