ESDRÁS KÖNYVE.

1. RÉSZ.

Czírus parancsolja az Isten templomának ujjonan való építését

Első esztendejében * Czírusnak a Persiai Királynak, hogy megteljesednék az Úr beszéde, mellyet mondott vala Jerémiásnak szája által; felindítá az Úr Czírusnak a Persia ország ki4ának lelkét, ki mind írott levéllel, mind élő beszéd által parancsolatot ada ki az ő egész országában, ezt mondván:

2. Ezt mondja Czírus a Persiai Király: E földnek minden országait nékem adta az Úr. a mennynek Istene, és ő * parancsolta nékem, hogy építsek néki házat Jérusálemben, melly vagyon Júdeában.

3. Valaki azért ti közzűletek az ő népe közzűl való: legyen azzal az ő Istene, és menjen fel Jérusálembe, melly vagyon Júdeában és építse az Izráel Urának Istenéenk házát: annak az Istennek a ki * lakik Jérusálemben.

4. Ha valaki  pedig valamelly helyben a hol lakik, elmaradna: annak a helynek férjfiai segísék azt ezüsttel, arannyal, és egyéb jószággal, és barmokkal attól megválva. a mit szabad akarat szerint akarnak küldeni az Istennek házába, melly vagyon Jérusálemben.

5. Felkelének * annakokáért  a Júda és Benjámin attyai cselédinek Fejedelmei és a Papok, és a Léviták, és mindnyéjan kiknek felindította vala Isten lelkeket, hogy felmenejenek a Úr házának építésére, melly vagyon Jérusálemben.

6. Mindenek továbbá, kik valának az ő szomszédságokban, megtölték azoknak kezeket ezüst és arany edényekkel, jószágokkal, barmokkal, és drága marhákal, azonkívűl mellyet szabad akarat szerint küldenek vala.

7. Czírus Király is pedig előhozá az Úr házának edényeit, mellyeket * elvitt vala Nabukonodozor Jérusálemből, és helyheztetett vala az ő isteneinek házokban.

8. Előhozá, mondom, Czírus a Persák Királya a kincstartó Mitredátes keze által, és számon* aá azokat Sesbasárnak, a Júda nemzetsége Fejedelmének.

9. És e vala számok azoknak: Harmincz arany medencze, ezer ezüst medencze és huszonkilencz kés.

10. Harmincz arany rostély, négyszáz tíz más rendbeli ezüst rostély és ezer egyéb edények.

11. Minden arany és ezüst edényeknek számok, ötezer négyszáz; mind ezeket kihozá Sesbasár, mikor a Babilóniai fogságból kijövének Jérusálembe.