2. RÉSZ.

A haza ment Zsidóknak számok, és az Isten héza építésére való adakozások.

Ezek pedig a tartománynak fijai, kik feljöttek vala a rabságból, kiket Nabukodonozor Babikóniának Királya fogva vitetett vala Babiklóniába; és visszajövének Jérusálembe, és Zsidóországba, kiki az őr városába.

2. Kik haza jövének Zorobábellel, Jósuával, Nehémiással, Sérajával, Réjalával, Márdokaival, Bilsánnal, Mispárral, Bigvaival, Baanával. Az Izráel népe férjfiainak számok ez:

3. Párósnak fijai * kézezer száz hetvenkettő.

4. Sefátiának fijai, háromszáz hetvenkettő.

5. Arának fijai, hétszáz hetvenöt.

6. Pahát-Moábnak, Jósué és Joáb fijainak fijai, kétezer nyolcszáz és tizenkettő.

7. Elám fijai, ezer kétszáz ötvennégy.

8. Zattu fijai, kilencszáz negyvenöt.

9. Zakkai fijai, hétszáz és hatvan.

10. Báni fijai, hatszáz negyvenkettő.

11. Bébai fijai, hatszáz huszonhárom.

12. Azgád fijai, ezer kétszáz huszonkettő.

13. Adónikám fijai, hatszáz hatvanhat.

14. Bifvai fijai, kétsezer ötvenhat.

15. Adin fijai, négyszáz övennégy.

16. Ater fijai, kik Ezékiástól valának, kilenczvennyolcz.

17. Bésai fijai, háromszáz huszonhárom.

18. Jóra fijai, száz tizenkettő.

19. Hásum fijai, kétszáz  huszonhárom.

20. Gibbár fijai, kilenczvenöt.

21. Bethlehem fijai, százhuszonhárom.

22. Nétofát férjfiai, ötvenhat.

23. Anatót férjfiai, százhuszonnyolcz.

24. Azmávet fijai, negyvenkettő.

25. Kirjátárimnak, Kéfirának és Beerótnak fijai, hétszáz negyvenhárom.

26. Rámának és Gábának fijai, hatszáz huszonegy.

27. Mikmás férjfiai, száz huszonkettő.

28. Béthelnek és Ainak férjfiai, kétszáz huszonhárom.

29. Nébónak fijai, ötvenkettő.

30. Magbis fijai, százötvenhat.

31. A második Elámnak fijai, ezer kétszáz ötvennégy.

32. Hárimnak fijai, háromszáz húsz.

33. Lódnak, Kháridnak és Onónak fijai, hétszáz huszonöt.

34. Jérikónak fijai, háromszáz negyvenöt.

35. Sénaának fijai, háromezer hatszáz és harmincz.

36. A Papok: Jedája fijai, Jósua házából valók, kilencszáz hetvenhárom.

37. Immérnek fijai, ezer ötvenkettő.

38. Páshúrnak fijai, ezer kétszáz negyvenhét.

39. Hárim fijai, ezer tizenhét.

40. A Léviták: Jósuának, és Kádmielnek Hódávia fijainak fijai, hetvennégy.

41. Az Énekesek: Asáf * fijai, száz huszonnyolcz.

42. A kapunállóknak * fijai: Sallum fijai, Ater fijai, Ater fijai, Tálmon fijai, Akkub fijai, Hatita fijai, Sobai fijai: ezek mindenestől száz harminczkilencz.

43. A * Nétineusok: Sihának fijai, Hasufának fijai, Tabaótnak fijai.

44. Kéros fijai, Siaha fijai, Pádon fijai,

45. Lebána fijai, Hagába fijai, Akkub fijai,

46. Hagáb fijai, Sámlai fijai, Hanán fijai,

47. Giddel fijai, Gahár fijai, Reája fijai,

48. Résin fijai, Nékoda fijai, Gázám fijai,

49. Uzza fijai, Páseah fijai, Bésai fijai.

50. Asna fijai, Meunim fijai, Néfusim fijai,

51. Bakbuk fijai, Hákuf fijai Hárhur fijai,

52. Báslut fijai, Méhida fijai, Hársa fijai,

53. Barkós fijai, Sisera fijai, Tamáh fijai,

54. Nésiah fijai, Hátifa fijai,

55. Salamon szolgáinak fijai: Sótai fijai, Soféret fijai, Péruda fijai,

56. Jaála fijai, Dárkon fijai, Giddel fijai,

57. Sefátia fijai, Hattil fijai, Pokéret fijai, Hásbaim fijai, Ami fijai.

58. Mindenestől fogva a * Nétineusok, és a Salamon szolgáinak fijai, háromszáz kilenczvenkettő.

59. Ezek is feljöttek vala Telmaláhból, Telhasából; Kérub, Addán, és Immér: de nem mondhatták meg az ő attyoknak házát, és az ő nemzetségeket, ha az Izráel közzűl valók volnának é.

60. Délajának fijai, Tóbijának fijai, Nékódának fijai, hatszáz ötvenkettő.

61. És a Papok fijai közzül: Habajának fijai, Kósnak fijai, Barzilllainak fijai, ki vett vala a Gileádban lakozó * Barzillai leányai közzűl magának feleséget, és nevezteték az ő nevekről.

62. Ezek keresének magoknak nemzetségről való levelet, de nem találának; azokáért kivettetének a Papságból.

63. És megmondá nékik * Tirsáta, hogy ne ennének a Papoknak rendeltetett szentelésekből, míg Pap nem támadna az Urimmal # és Tummimmal.

64. Mind az egész gyülekezet mindenestől, negyvenkét ezer, háromszáh hatvan.

65. Szolgák és szolgálóleányokon kivűl, kik valának hét ezeren, háromszázan és harminczheten: ezek között pedig énekes férjfiak, és énekes leányok valának kétszázan.

66. Az ő lovaik kétszáz harminczhat; öszvéreik kétszáz negyvenöt.

67. Tevéik négyszáz harminczöt; szamaraik hatezer hétszáz és húsz.

68. Az atyáknak Fejedelmei közzűl pedig, mikor felmentek volna az Úr házához, melly Jérusálemben vala, némellyek szabad akaratjok szerint adának ajándékokat az Úr házába, hogy felépítenék azt az ő fundamentomán.

69. Az ő tehetségek szerint adának az építésre való költségre, hatvanegy ezer drakhma aranyat, ötezer gira ezüstöt, és száz papi öltözőruhákat.

70. Lakának annakokáért mind a Papok, s mind a Léviták, és ezeknek népe közzűl való énekesek és kapunállók, és a Nétineusok, kiki az ő városokban: és az egész Izráel az ő városaiban.