4. RÉSZ.

A templom építése megakadályoztatik.

Meghallák pedig a Júdának és Benjáminnak ellenségei, hogy a fogságból visszajött népek templomot csinálnának az Izráel Urának Istenéenk:

2. És menének Zorobábelhez, és az atyáknak Fejeihez, s mondának nékik: Hadd építsünk együtt veletek: mert miképen ti, úgy keressük mi is a ti Istenteket; és áldozatokat tettünk * néki, mind Esárhaddonnak, az Assiriabeli Királynak idejétől fogva, ki ide felhozott minket.

3. Akkor monda nékik Zorobábel és Jésua, és az Izráel attyainak egyéb Fejedelmei: Nem ti gondotok, hanem miénk; annakokáért  mi egyenlőképen építünk az Izráel Urának Istenének, a miképen megparancsolta nékünk * Czírus Király Persiának Királya.

4. A tartománynak népe pedig ellene áll vala a Júda népének, és megháborítja vala őtet, hogy ne építhetne.

5. És fogadának ő ellene tanácsosokat, hogy eszét vesztenék az ő tanácsoknak, Czírusnak a Persia Királyának minden idejében, mind a  Dárius a Persiabeliek Királyának birodalmáig.

6. Mikor pedig uralkodnék * Assvérus, az ő országlásának kezdetében; írások által vádolást tőnnek a Júdának a Jérusálemnek lakói ellen.

7. Mint az Artaxerxes idejében írt vala Bislám Mitredátes és Tabéel a többekkel egyetemben, kik ő vele egy tanácson valának, Artaxerxesnek a Persia Királyának; a vádoló levelet pedig Siriai nyelven írták vala meg is.

8. Réhum, ki tanácsos vala, és Simsai, ki Íródeák vala, írának egy levelet Jérusálem ellen Artaxerxes Királynak, ugyanazon módon.

9. Akkor Réhum, ki tanácsos vala, és Simsai Íródeák, és ezeknek több társai, a Dineusok, Afársatakeusok, Tarpeleusok, Afáseusok, Arkeveusok; Babilóniabeliek, Susankeusok, Dehaveusok, és a Hélameusok.

10.És a többi pogányok közzűl, kiket ama nagy és dicsőséges Asnappár hozott vala, és lakosokká tett vala * Samariának városaiban, és a több népek, kik vagynak túl a vizen; azon időben pedig.

11. E mássa a levélnek, mellyet küldének Artaxerxes Királynak: Mi, kik lakunk a folyóvizen túl, te szolgáid: ez s ez időben.

12. Ezt adjuk tudtodra Király, hogy a Zsidók, kik feljöttek tőled mi hozzánk, mentek Jérusálembe a visszavonó és gonosz városba, kit építnek fundulván, és rakván erős kőfalakat.

13. Megértse ezt a Király most, hogyha az az város megépíttetik, és a kőfalak megerősittetnek; adóját, rovását, és esztendei jövedelmét bé nem * adja, és így a Királyoknak jövedelmeket megkissebíted.

14. Továbbá, mivelhogy a templom romlásának mi voltunk okai; és mivelhogy a Királynak megvettetését el nem szenvedhetjük; ezért küldöttünk és adjuk tudtára ezeket a Királynak.;

15. Mert ha a te atyáidnak dolgai felől írott könyvben megkeresi valai; megtalálja a lett dolgok felől írott könyvben, és megérti, hogy az a város visszavonó * váos volt, és ártalmas a Királyoknak, és a tartományoknak, és eleitől fogva pártolkodások voltak abban, azért törettetett el is az a város.

16. Ezt is tudtára adjuk a Királynak: Hogyha ez a város megépülénd, és a kőfalak megrakattatnak; a vizen túl való tartomány nem lészen többé tiéd.

17. Felele a Király a tanácsos Réhumnak és az Íródeáknak Simsainak, és azoknak több társaiknak, kik laknak vala Samariában, és mind azoknak kik a vizen túl laknak vala: Békesség; és ez s ez időben.

18. A melly levelet küldöttek nékem, nyilván elolvastatott előttem.

19. És megparancsolám, hogy megkeresnék; és megtalálák, hogy az a város eleitől fogva feltámadott * a Királyok ellen, és ellenek hadakozott, és visszavonások voltak abban.

20. Annakfelette erős Királyok * voltak Jérusálemben és bírták mind azokat, kik a vizen túl laktak, és hogy aadót, rovást és esztendőnként való jövedelmet adtak azoknak.

21. Most annakokáért  parancsoljátok meg, hogy szünjenek meg azok az emberek; és a város ne építtessék, míg én tanácsot nem tartok felőle.

22. És meglássátok, hogy ebben vétket ne tegyetek, hogy ne nevekedjék a Királyok ártalmára való veszedelem.

23. Mihelyt pedig az Artaxerxes Király levele elolvastaték Réhum és az Íródeák Simsai előtt, és azoknak társaik előtt; elmenének nagy hamarsággal Jérusálembe a Zsidók ellen, és elhagyaták velek az építést erővel s hatalommal.

24. Akkor megszünék az Úr házának épülete, melly vagyon Jérusálemben, és vesztegségben lőn Dáriusnak, Persia Királyának második * esztendejéig.