5. RÉSZ.

Aggeus és Zakariás Prófétának intésekből ismét elkezdik a templom építését; és a tiszttartók megírják a Királynak.

Ugyan akkor prófétála Aggeus * Próféta, és Zakariás # az Iddó Próféta fija, a Zsidóknak, kik valának Júdeában és Jérusálemben, az Izráel Istenének nevében szólván nékik.

2. Akkor azért felkelének Zorobábel Salatielnek fija, és Jésua, Jósadának fija, és hozzá kezdenének az Isten házának építéséhez, melly vagyon Jérusálemben, és valának ő velek az Istennek Prófétái, segítvén őket.

3. Az időben jöve hozzájok Tatténai a vizen túl valőknak Fejedelmek, és Setárboznai, és ezeknek társaik, és mondának nékik: Ki parancsolta néktek, hogy e hézat építenétek, és a kőfalakat fundálnátok?

4. Akkor megmondánk nékik kik volnának neveik a férjfiaknak, kik az alkotványt építenék.

5. Az ő Isteneknek szeme vala pedig a haza jött Zsidókon, és nem hagyathaták el velek az építést, míg a dolog juta Dárius eleibe. Akkor azért levél által e képen írának néki ezekről.

6. A levélnek ez a mássa, mellyet küldött Tatténai a vízen túl valóknak Fejedelmek, és Setárboznai az ő társaival, és az Afarsakeusok, kik a vízen túl valának Dárius Királynak.

7. Levelet küldének néki, és e vala írva a levélben: Dáríus Királynak minden békesség;

8. Tudtára legyen az a Királynak, hogy elmentünk vala a Zsidoknak tartományokba a nagy Istennek házához, és az építtetik márványkőből, és a kőfalak deszkákkal padoltatnak, és nagy hamarsággal munkálkodnak, hogy az épület ugyan nevekedik az ő kezek után.

9. Akkor megkérdénk a haza jött Zsidókat, és azt mondánk nékik: Ki adott néktek szabadságot, hogy e házat építenétek, és a kőfalakat raknátok?

10. És az ő neveiket megkérdezénk tőlök, hogy tudtodra adnánk azokat néked, hogy megírnánk neveiket azoknak, kik gondviselők ő közöttök e dologban.

11, Illyen szóval felelének pedig nékünk, mondván: Mi a mennynk és földnek Istenének szolgái vagyunk, és ujjonnan megépítjük e Házat, melly ennekelőtte sok esztendőkkel építtetett volt, mellyet az Izráelnek nagy  * Királya épített és fundált volt

12. És minekutánna haragra ingerlették volt a mi attyáink a mennynek Istenét; adá őket a Babilóniabeli Káldeus Nabukonodozor * Királynak kzébe és azt a házat elrontá, és a lakó népet rabságra vivé Babilóniába:

13. Mindazáltal Czírusnak Babilonia királyának első esztendejében, * Czírus parancsolatot ada ki, hogy ezt az Istennek házát megépítenék.

14. És az Isten házához való arany és ezüst edényeket is, * mellyeket Nabukonodozor elvitt vala a Jeruzsálemi templomból, és helyhezetett vala a Babilóniai templomba: kihozatá Czírus Király a Babiloniai templomból, és adá Sebasárnak, kit fejedelműl is rendelt vala.

15.És monda néki: Vedd fel az edényeket, menj el, és rakd le a Jérusálemi templomba, és az Istenek háza az ő előbbi helnén építtessék meg.

16. Akkor az a Sesbasár eljöve, és fundamentomát felveté * az Isten házának, emlly vagyon Jérusálemben; és az időtől fogva mind eddig építtetik, és még sem végeződött el.

17. Most azért ha tetszik a Királynak, a Király kincstartó házában, melly vagyon Babilóniában, kerestessék meg, hogyha úgy vagyon é, hogy Czírus Király parancsolta, hogy ismét megépítsék az Isten házát, mely Jérusálemben vagyon: és erről való akaratját a Király küldje hozzánk.