6. RÉSZ.

A templom ismét megépíttetik, megszenteltetik, és Húsvét tartaik.

Akkor Dárius Király megparancsolá és megkeresék a könyveknek tárházába, mellyben a kincset tartják vala Babiloniábaban.

2. Találtaték pedig Akhmetában a Média tartományában való Királyi lakhelyen egy könyv, mellyben emlékezetért e vala írva:

3. Czírus Királynak első esztendejében parancsolatot ada ki Czírus Király az Istennek háza felől, melly vala Jérusálemben: Az a ház építtessék meg, melly helye az áldozatoknak, és az ő kőfalai rakattassaanak meg; az ő magassága legyen hatvan singnyi és szélessége is hatvan singnyi. *

4. Három kőfalai márványkőből legyenek; és egy fal új fákból; és erre való költség a Király házából adattassék.

5. Sőt az Isten házának mind arany s mind ezüst edényeit is, mellyeket a Nabukodonozor * elhozott vala a Jérusálemi templomból , és vitt vala Babilóniába, megadják: és visszatérjenek a Jérusálemi templomba az ő helyekre, és bérakattassanak azok az Isten házába.

6. Most annakokáért  Tatténai, a vízen túl valóknak Fejedelmek, Setárboznai, és kik vagytok ő társai: és  az Afarsakeusok kik túl vagytok a folyóvizen, távol legyetek tőlök:

7.Hagyjatok békét nékik, hadd épüljön meg az az Istennek háza, és békét hagyjatok a Zsidók Fejedelmének, és a fogságból haza ment Zsidóknak, hogy azt az Istennek házát építsék meg az ő helyén.

8. És megparancsoltam azt is, mit cselekedjetek azokkal a haza ment Zsidókkal, kik építik azt az Istennek házát: hogy tudniillik , a Király vízen túl való jószágának adójából költség adassék azoknak a férjfiaknak, hogy az elkezdett épület meg ne szünjék.

9. És minden valami, nélkül szükölködéndenek, akár tulkok, akár kosok, akár bárányok, a mennynek Istenének való égőáldozatokra, búza, só, bor és olaj, a Jérusálemi Papoknak szavok szerint, adattassék nékik minden naponként hogy vétek ne legyen benne;

10. Hogy legyen miből jóillatú áldozatot tenniek a mennynek Istenének és könyörögjenek a Királynak életéért, és az ő fijáért.

11. Annakfelette ezt is parancsolom, hogy valaki ezt az én parancsolatomat elválétoztatándja, annak házából fa töressék ki és felállattassék és arra akasztassék; és az ő háza * pervátává legyen ezért.

12. Az Isten pedig, kinek neve ott lekozik, megrontson minden Királyt, és minden népet, aki felemeléndi arra az ő kezét, hogy elváltoztassa, és lerontsa az Istennek házát, melly vagyon Jérusálemben. Én Dárius paransoltam ezeket; sietséggel meglegyenek!

13. Akkor Tatténai a vízen túl valóknak Fejedelmek, Stárboznai és az ő társai nagy hamarsággal úgy cselekedének, a mint * Dárius Király nékik megparancsolta vala.

14. A haza ment Zsidók annakokáért  építnek vala, és jó szaporája vala munkájoknak, Aggeus Prófétának, és az Iddó fijának Zakariásnak jövendőmondások szerint; és megép1ték, és elvégezék az Izráel Istenének parancsolatjából, és Czírusnak, Dáriusnak és Artaxerxesnek , kik Persiiai Királyok valának parancsolatjokból.

15. Elvégezteték pedig a Ház az Adár hónak harmadik napján, melly vala Dárius Király birodalmának hatodik esztendejében.

16. És megszentelék ezt a háza az Izráel fijai, a Papok, Léviták és a fogságból visszajöttek, az Istennek, nahy örömmel.

17. És vönnek fel ajándékon, ennek az Isten házának megszentelésekor, zsáz tulkot, kétszáz kost, néhyszáz juhot, és kecskebakokat bűnért való áldozatra tizenkettőt az egész Izráelért, az Izráel nemzetséginek számok szerint.

18. És rendelének Papokat az ő oszlások szerint, és Lévitákat az ő rendek szerint, kik gondot viselnének az Istennek dolgaira Jérusálemben, a mint meg vagyon  * írva a Mózes könyvében.

19. Szerzének pedig a rabságból visszajöttek Páskhát, az első hónak * tizenegyedik napján.

20. Mert megtisztultak vala a Papok és Léviták, és mindnyájan egyetembe tiszták valának; és megáldozzák a húsvétibárányt, mind a rabságból megjöttekért, és az ő attyátokfiaiért a Papokért és ő magokért. *

21. Megevék annakokáért  az Izráel fijai, kik a rabságból visszajöttek vala, a húsvétibárányt, és mind azok, kik a földnek pogányival való fertelmeskedéstől magokat elszakasztották vala és ő hozzájok állottak vala, hogy keresnék az Urat az Izráelnek Istenlt.

22.Megszentelék a kovász nélkül való kenyereknek ételére rendeltetett Innepet is hét napokon, nagy örömmel; mivelhogy megvídámította őket az Úr, és meghajtotta * volna ő hozzájok az Assiriabeli Királynak szívét, hogy így erősek lehetnének az Istennek, az Izráel Istenének házának építésében.