7. RÉSZ.

Esdrás a Király engedelméből elmegyen Jérusálembe.

Ezek után pedig az Artaxerxesnek a Persia Királya birodalmának idejében, Esdrás, Sérájának fija, ki Azáriás fija, ki Hilkiás fija. *

2. Ki Sallumnak fia, ki Sádóknak * fia, ki Ahitubnak fia.

3. Ki Amariának fia, ki Azáriásnak fia, ki Mérajótnak fia.

4. Ki Zeráhiának fia, ki Uzzinak fia, ki Bukkinak fia.

5. Ki Abisuának fia, ki Fineásnak fia, ki Elelzárának fia, ki Áronak * az elsô papnak fia vala.

6. Ez, mondom, az Esdrás feljöve Babilóniából: (E bölcs törvénytudó vala a Mózes törvényében, melyet kiadott vala az Izráelnek Ura Istene) és a Király az Úrnak, az ô Istenének ô rajta való jóakaratja szerint, megteljesítette vala néki minden kéréseit.

7. Menének pedig fel az Izráel fiai közül, és a Papok és Léviták közzül, az énekesek közzül, és a kapun állók közzül és a Népineusok közzül Jéruzsálembe Artaxerxes királynak hetedik esztendejében;

8. És juta Jéruzsálembe az ötödik hónapban, mely a király birodalmának 7. esztendeje vala

9. Mert az elsô hónak elsô napján lett kezdete a Babilóniából való feljövetelnek, és az 5. hónak elsô napján jutott Jéruzsálembe, az ô Istenének ô rajta való jóakarata szerint.

10. Mert Esdrás az ô szivét arra birta vala, hogy keresné az Úr törvényét, és azt megteljesíteni és tanítaná Izráelt a parancsolatokra és ítéletekre.

11. Epedik mássa a levélnek, melyet adott vala Artaxerxes király a törvénytudó Esdrás Papnak, ki az Úrnak parancsolataiban és az Izráel között való rendelésiben tudós vala:

12. Artaxerxes királyoknak királya, Esdrás Papnak a mennyei Isten törvényének a bölcs és tökéletes tudójának köszönetét írja.

13. Végzés tettem én afelôl, hogy valaki az én országomban az Izráel népe közül és az ô Papjai közül és a Leviták közül el akar menni vele Jéruzsálembe az menjen el.

14. Mikképen hogy te a Király szeméylétôl és az ô hét * tanácsosaitól elbocsátattál, hogy megvizsgáljad Júdeát és Jéruzsálemet a te Istenednek Törvénye felôl mellyel vagyon a te kezedben.

15. És hogy elvigyed az ezüstöt és aranyat melyet a király és az ô tanácsosai szabad akaratjok szerint adtak ajándékon az Izráel Istenének, kiknek hajléka vagyon Jéruzsálemben.

16. És minden ezüstöt és aranyat melyet találsz Babilóniának minden tartományában azzal egyetembe melyet a közönséges nép szabad akaratja szerint ád és a Papok kik jóakaratjokból adtak ajándékot az ô Istanaknek házának mely vagyon Jeruzsálemben.

17. Hogy hamarsággal végy ezzel az ezüstel tulkokat, kosokat, bárányokat, minhájotoknak és ital áldozatokkal egybe: és felvivén áldozd meg azokat a ti istentek házának oltárán mely vagyon Jéruzsálemben.

18. A mi pedig néked és a te atyád fiainak tetszik hogy cselekedjetek a megmaradott ezüstel és aranyal a ti Istenteknek akaratja szerint, az cselekedjétek.

19. Továbbá az edényeket melyek a te Istened házának szolgálatjára * kezedbe adattak néked add meg az Isten elôtt Jéruzsálemben.

20. És egyebeket is a melyek szükségesek a te Istenednek házában és a melyeket gondolsz hogy kell adnod adass a Király kincstartó házába.

21. Ennek felette én Artaxerxes király parancsolom minden kincstartómnak kik a folyóvizen túl vagytok, hogy mindeneket valamiket kérénd tôletek Esdrás Pap a mennyei Isten törvényenek bölcs tudója hamar meglegyenek.

22. Száz tálentom ezüstik, száz köböl búzáig, száz köböl borig, száz báth olajig és só amennyi elég.

23. Valami rendelése és végzése a mennyei Istennek hamar meglegyen a mannyei Isten házának épületére hogy valamiképen megne haragudjék a királynak és annak fiainak országa ellen.

24. Tinéktek pedig tuttokra adjuk, hogy sem a Papokra, sem a Lévitákra sem az énekesekre, sem az ajtonállókra, sem a Népineusokra, sem a szolgákra kik az Istennek házában szolgálnak adót fizetét sem esztendei jövedelmet egy Tiszt tartró se vessen.

25. Te pedig Esdrás a te Istened törvényinek bölcsessége szerint mely te kezedbe vagyon rendelj bírákat és ítélô Mestereket kik törvényt tegyenek az egész nép fölött mely vagyon túl a vizen mindazok között kik tudják a te Istenednek törvényét, és azt aki nem tudja megtanítsátok rá.

26. Mindenre pedig a ti Istenednek törvénye és a Király törvénye szerint nem cselekeszik, törvény szolgáltassék, és ítéltessék vagy halálra vagy számkivetésre, vagy jószágában való büntetésre, vagy fogságra.

27. Áldott a mi atyáinknak Ura Istene, ki ilyen dolgot indított a Király szívében, hogy dicsôítené az Úrnak házát, mely vagyon Jéruzsálemben.

28. És irgalmasságát terjesztette énreám a Király elôtt, és tanácsosai elôtt, és a Királynak minden  hatalma fejedelmei elôtt. Én azért megerôsítetvén az én uramnak istenemnek rajta, való keze által, Izraelbôl fôembereket válogatték, hogy feljônének velem.