8. RÉSZ.

Esdrás útitársai, és az ajándékok, mellyeket vittek Jérusálembenbe.

Ezek pedig az ő attyaiknak Fejedelmei, és nemzetség szerint való eredetek azoknak, kik feljöttek velem, Artaxerxes Király birodalmának idejében Babilóniából.

2. Fineásnak fijai közzűl Gerson: Itamárnak fijai közzűl, Dániel: Dávid fijai közzűl, Hattus:

3. Sekániának fijai közzűl, ki Parósnak fija vala, Zakariás; és ő vele számláltatának nemzetség szerint másfélszáz férjfiak.

4. Pahát-Moáb fijai közzűl Eljoénai, Zérahiának fija: és vele kétszáz férjfiak.

5. Sekániának fijai közzűl, a Jáháziel fija; és vele háromszáz férjfiak.

6. Adin fijai közzűl, Ebed, Jónatán fijai és vele ötven férjfiak.

7. Elámnek fijai közzűl Ésaiás, Ataliának fija; és vele hetven férjfiak.

8. Séfátia fijai közzűl Zebádia, Mikáelnek fija; és vele nyolcvan férjfiak.

9. Joáb fijai közzűl Obádia, a Jéhiel fija, és vele kétszáz tizennyolcz férjfiak.

10. Selómitnak fijai közzűl a Jósifja fija; és vele százhatvan férjfiak.

11. Bébai fijai közzűl Zakariás, a Bébai fija; és vele huszonnyolcz férjfiak.

12. Azgádnak fijai közzűl Johanán, Katánnak fija; és vele száztíz férjfiak.

13. Adonikámnak utolsó fijai közzűl, kiknek nevek ím ezek: Elifélet, Jéhiel és Sémája; és velek hatvan férjfiak.

14. Bigvainak fijai közzűl Utai és Zabud: és velek hetven férjfiak.

15. Mikor pedig gyüjtöttem volna őket a folyóvíz mellé, melly foly Ahavába, és három nap ott lettünk volna; megnézém jól a népet és a Papokat: de a Lévi fijai közzűl nem találék senkit ott.

16. Elküldém annakokáért Eliézert, Arielt, Semáját, Elnátánt, Járibot, Elnátánt, Nátánt, Zakariást és Mesullámot, kik főemberek valának; és Jójáribot, és Elnátánt, kik tudós eszes emberek valának.

17. És parancsolatot adék nékik, hogy mennének Iddóhoz, ki fő vala a Kalifja nevű helyben: ésmegtanítám reá, mint szólanának Iddónak, és az ő attyafiának Nétinimnek a Kalifja nevű helyben, hogy szolgákat hoznának nékünk a mi Istenünknek Házához.

18. Hozának annakokáért a mi Istenünknek rajtunk való jóakaratja szerint egy értelmes embert a Mákhli fijai közzűl; ki Lévi fija, ki Izráel fija vala; tudniillik Serébiát, fijaival egybe, és tizennyolcz attyafiait.

19. És Hasábiát és vele Esaiást, a * Mérári fijai közzűl, attyafiaival és húsz fijaival egyetemben.

20. A Nétineusok * közzűl pedig, kiket Dávid rendelt vala és a Fejedelmek a Lévitáknak szolgálatjokra, kétszáz húsz Nétineusokat, kik mind neveiken neveztettek vala.

21. Akkor böjtöt hirdeték ott az Aháva folyóvíz mellett, hogy megsanyargatnánk magunkat a mi Istenünk előtt, és hogy igaz útat kérnénk tőle magunknak a mi apró magzatinknak és minden marháinknak;

22. Mert szégyenlettem vala kérnem a Királytól sereget és lovagokat, kik oltalmaznának minket a mi ellenségeink ellen ez útban; mert ezt mondottuk vala a Királynak: A mi Istenünknek keze vagyon mind azokon kik keresik őtet jó szívből: az ő ereje pedig és bosszúállása mind azokon, kik elhagyják őtet.

23. Böjtölénk annakokáért  és könyörgénk ezért a mi Istenünknek; és engedelmes lőn mi hozzánk.

24. Külön választék pedig a Papifejedelmek közzűl tizenkettőt, Serebját, Hasábiát, és velek az ő attyokfiai közzűl tizet.

25. És adám nékik mérték szerint az ezüstöt és aranyat, és az edényeket, mellyeket a Király az ő tanácsosaival és Fejedelmeivel egyetemben, és az egész Izráel, kik találtattak vala, adtak a mi Istenünknek háza szükségére.

26. Adék, mondom, kezekbe hatszáz tálentom ezüstöt, és ötvent; és száz tálentom érő ezüstmívet: és száz tálentom aranyat.

27. És húsz arany rostélyokat, mellyek ezer drakhmát érnek vala; és a jóféle aranyszínű rézből csinált edényeket kettőt, mellyek olly becsesek mint az arany.

28. És mondanék nékik: Ti az Úrnak szentei vagytok, és az edények is szentek: és ez az arany és ezüst szabad jóakaratból adatott ajándék a ti atyáitok Urának Istenének.

29. Vigyázzatok és megőrizzétek, míg mérték szerint kézbe adjátok a Papifejedelmek, Léviták, és az Izráel nemzetséginek házának kamaráiban.

30. Felfogadák azért azok a Papok és Léviták az ezüstnek, aranynak, és edényeknek terhét, hogy felhoznák Jérusálembe a mi Istenünknek házához.

31. Elindulának pedig az Aháva folyóvíz mellől az első hónak tizenkettődik napján, hogy mennének Jérusálembe: és a mi Istenünknek keze volt rajtunk, és megoltalmazott minket a mi ellenségünknek és utánnunk leselkedőknek kezéből ez úton.

32.Végre jutánk Jérusálembe, és valánk ott harmadnapig.

33.Negyednap pedig megmérve adák az ezüstöt és aranyat, és az edényeket a mi Istenünknek házában, az Úriás Pap fijának Meremotnak kezéhez, kivel vala Eleázár a Fineás fija: azokkal pedig vala Józabád a Jésua fija, és Noádja, Binnui Lévitának fija.

34. A mint mindenek szám szerint és mérték szerint adattak vala: és ugyan akkor mint azt a mértéket béírák.

35. Továbbá a kik megjöttek vala a fogságból a rabságnak fijai égőáldozatokat tőnnek az Izráel Istenének; tizenkét tulkokat az egész Izráelért, kilenczvenhat kosokat, hetvenhét bárányokat, bűnért való.áldozatra tizenkét kecskebakokat, mind ezeket égőáldozatul az Úrnak.

36. És megadák a Király parancsolatit a Király Vitézeinek és Tiszttartóinak, kik valának túl a vízen, és nagy jóakarattal lőnnek a néphez, és az Isten házához.