10. RÉSZ.

A Pogányok közzűl vett feleségek elbocsáttatnak: kik voltak abban részesek, megneveztetnek.

Mikor pedig imádkoznék Esdrás, és vallást tenne * sírva, és leborulván feküdné az Isten háza előtt: gyülekezének ő hozzá az Izráel közzűl férjfiak, asszonyok és gyermekek igen nagy sereggel: és minekutánna sok sírást tett volna ott a nép.

2. Annakutánna szóla Sekánia, Jéhielnek fija, ki az Elám fijai közzűl való vala, és monda Esdrásnak: Vétkeztünk a mi Istenünk ellen, hogy idegen feleségeket vettünk magunknak a föld népei közzűl; de mindazáltal jó reménysége vagyon erről az Izráelnek.

3. Most annakokáért vessünk frigyet a mi Istenünkkel, hogy elhányjuk tőlünk mind azokat az asszonyokat, és mind azokat, kik ő tőlök születtek, az Úrnak akaratja szerint és azoknak a férjfiaknak akaratjok szerint, kik félik a mi Istenünknek parancsolatját: és az ő törvénye szerint * legyen.

4. Kelj fel: mert te reád néz ez a dolog, és mi veled lészünk: erősítsd meg magadat és láss hozzá e dologhoz.

5. Felkele annakokáért Esdrás, és megesketé a Papoknak és Lévitáknak Fejedelmeit, és mind az egész Izráelt, hogy e beszéd szerint cselekednének: és megesküvének.

6. Felkele, mondom, Esdrás az Isten háza elől, és béméne Jóhanánnak, Eliásib fijának ágyasházába: béméne oda, kenyeret nem evék, sem vizet nem ívék, hanem sír vala keservesen a rabságból haza hjött népnek vétekiért.

7. És megkiáltaték Júdeában és Jérusálemben minden rabságból haza jötteknek: Hogy Jérusálembe gyülnének.

8. Valaki pedig harmadnapig oda nem menne, a Fejedelmenek és Véneknek tanácsok szerint, minden jószága elvesze annak, és ő maga kivettetnék a rabságból haza jötteknek Gyülekezetekből.

9. Öszvegyülének azért a Júdának és Benjáminnak minden férjfiai Jérusálembe a három nap alatt, a hónak huszadik napján, melly kilenczedik hó vala; és az egész nép leüle az Isten házának piaczán, rettegvén e dologért, és az esők * miatt.

10. Akkor felkele Esdrás Pap, és monda nékik: Ti felette igen vétkeztetek, hogy idegen nemzetségekből * vettetek feleségeket magatoknak, hogy ezzel többítenétek az Izráel vétkét.

11. Annakokáért most tegyetek vallást a ti atyáitoknak Ura Istene előtt, és cselekedjetek az ő akaratja szerint, és szakadjatok el a földnek népeitől, és az idegen nemzetségekből vett feleségektől.

12. És felele az egész Gyülekezet, és monda felszóval: A képen kell nékünk cselekednünk, a te beszéded szerint.

13. De a nép igen sok, és esős idő vagyon, kivűl nem állhatnak: annakfelette e nem csak egy napi, sem két napi dolog: mert sokan vagynak, kik vétkeztünk ebben.

14. Rendeltessenek Fejedelmek az egész Gyülekezetben, és valaki lészen a mi városinkban, ki idegen feleséget vett magának, bihzonyos időben jőjjön elő, és legyenek velek a városnak Vénei és Bírái mind addig, míg elfordítjuk a mi Istenünknek azért való búsulásának haragját.

15. Annakokáért Jónathán, Asahelnek fija, és Jahásia a Tikva fija, választatának erre, kiket Mesullám és Sabbétai Léviták megsegítenék.

16. És e képen cselekedének a rabságból haza jöttek: és külön-külön állattatának, Esdrás Pap és a cselédeknek fő-fő emberei az ő attyaiknak házok szerint, kik mindnyájan neveken neveztettek vala: és leülének a tizedik hónak első napján, hogy e dolog felől értekeznének.

17. Elvégezék pedig ezt a dolgot minden férjfiak között, a kik idegen feleséget vettek vala magoknak, az első hónak első napjáig.

18. És találtatának a Papok fijai közzűl, kik idegen feleségeket vettek vala magoknak: Jésuának a Jósadák fijának, és az ő attyafiainak fijai közzűl. Maaséja, Eliézer, Járib és Gedálja.

19. És ezeket adák, hogy elüznék az ő feleségeiket; és hogy vétkeztek vala: az ő bűnöknek eltörléséért áldoznak vala kossal a nyáj közzűl.

20. Immérnek fijai közzűl: Hanáni és Zabádia.

21. Hárimnak fijai közzűl, Maaséja, Elija, és Semája, és Jéhiel, és Uzzia.

22. Páshúrnak fijai közzűl, Eljoénai, Maaséja, Ismáel, Nétanéel, Józabád és Elása.

23. És a Léviták közzűl: Józabád, Simei, Kélája (ez a Kélita) Petáhja, Júda és Eliézer.

24. Az énekesek közzűl pedig Eliásib; az ajtónállók közzűl: Sallum, Télem és Uri.

25. És az Izráel közzűl,  Párosnak fijai közzűl: Rámja, Jézia, Málkija, Mijámin, Eleázár, Málkija és Benája;

26. Elám fijai közzűl pedig: Mattánia, Zakariás, Jéhiel, Abdi, Jéromót és Elija:

27. Zattu fijai közzűl: Eljoénai, Eliásib, Mattánia, Jéremót, Zabád és Aziza;

28. Továbbá a Bébai fijai közzűl: Johanán, Hanánia, Zabbai és Atlai.

29. Báni fijai közzűl: Mésullám, Malluk, Adája, Jásub, Seál, Jéramót.

30. Pahát-Moáb fijai közzűl: Adna, Kélál, Benája, Maaséja, Mattánia, Bésaléel, Binnui és Manasse.

31. Hárim fijai közzűl: Eliézer, Isija, Málkija, Sémája, Simeon.

32. Benjámin, Malluk, Semárja.

33. Hasum fijai közzűl: Matténai, Mattátta, Zabád, Elifélet, Jerémai, Manasse, Simei.

34. Bani fijai közzűl: Maádai, Amrám és Uel.

35. Benája, Bedéja, Kéluhu.

36. Vánja, Méremót, Eliásib,

37. Mattánia, Matténai, Jaásau,

38. Báni, Binnui, Simei,

39. Selémia, Nátán, Adája.

40. Maknádbai, Sásai, Sárai,

41. Azárel, Selémia, Semárja,

42. Sállum, Amária, József.

43. Nébó fijai közzűl: Jéhiel, Mattitja, Zabád, Zébina, Jaddán, Jóel, Benája.

44. Mind ezek idegen feleségeket vettek vala magoknak; és valának ezek közzűl némellyek, kiknek feleségeiktől gyermekek lettek vala.