NEHÉMIÁS KÖNYVE.

1. RÉSZ.

Nehémiás böjtöl, és könyörög, hogy a népnek megkegyelmezzen.

Nehémiásnak, Hakália fijának beszédei. És lőn a Kislév nevű hóban, huszadik esztendőben: valék én a * Susán várában.

2. És jöve hozzám Hanáni, egy az én atyámfiai közzűl, ő vele együtt Júdeából való némelly férjfiak, kiktől tudakozám  fogságból megszabadult maradék Zsidók felől, és Jérusálem felől.

3. És mondának nékem: A fogságból megszabadult maradék Zsidók ott abban a tartományban, nagy * nyomorúságban és és gyalázatban vagynak, annakfelette Jérusálemnek kőfala elrontatott: és az ő kapui tűz miatt megégtek.

4. Minekutánna pedig meghallám e beszédeket; leülék és sírék, * és kesergék egynéhány napokon, böjtölék annakfelette és imádkozám a mennynek Istenének.

5. És mondék! Kérlek Uram, mennynek Istene! Erős * nagy és rettenetes Isten! Ki megtartod fogadásodat és # irgalmasságodat a téged szeretőknek, és a te parancsolatidat megtartóknak.

6. Legyen, kérlek, figyelmetes a te fülded, és a te szemeid nyiljanak meg, hogy hallgasd meg a te szolgádnak könyörgését, mellyel most én éjjel és nappal könyörgök te előtted az Izráel fijaiért a te szolgáidért: mert vallást tészek az Izráel fijainak vétkeikről, hogy vétkeztünk te ellended, én is vétkeztem az én atyám házával egybe!

7. Felette igen vétkeztünk te ellened, és meg nem őriztük a te parancsolatidat, és rendelésidet és törvényidet, mellyeket parancsoltál a te szolgád által, Mózes által.

8. Emlékezzél meg, kérlek, a te fogadásodról, mellyet tettél a te szolgád Mózes által, mondván: Ti vétkeztek én ellenem, én pedig * elszélesztlek titeket sok népek közibe;

9. Mikor pedig megtéréndetek én hozzám, és megőrizénditek az én parancsolatimat, és a szerint cselekedéndetek: ha az égnek utolsó szélire kiüzetnétek is, onnét is * öszvegyüjtlek titeket és bészálítlak a helybe, mellyet rendeltem, hogy ott helyheztessem az én nevemet.

10. Ezek pedig te szolgáid, és te néped, kiket megszabadítottál * a te nagy erőd által és a te erős kezed által.

11. Kérlek Uram, kérlek figyelmezzék a te füled a te szolgáidnak könyörgésére, és a te szolgáidnak könyörgésekre, kik kívánják félni a te nevedet, és adj, kérlek a te szolgádnak ma jó előmenetelt, hogy nyerjen * kegyelmet ama férjfiú előtt.