3. RÉSZ.

Megírattatnak azoknak neveik, kik Jérusálemnek kőfalait megépítették.

Ezek után felkele a Papoknak Fejedelme Eliásib, és az ő attyafiai a Papok, és megépíték a barmok kapuját: ők készíték azt el, és felállaták annak ajtait mind a Meáh tornyáig, és a Hananéel tornyáig.

2. És ő mellette építének a Jérikóbelike: és azok mellett építe Zakkur az Imri fija.

3. A halaknak kapuját pedig megépíték a Hasénáa fijai: ők gerendázák azt meg, és ők állaták fel annak ajtait, lakatjaikkal és zárjaikkal együtt.

4. Ő mellettek pedig építe Meremót, Uriásnak fija, melly Uriás Hakkós fija vala; ő mellette építe Mésullám, Berekiásnak fija, ki Mesezuábelnek fija vala; ő mellette építe Sádok, Baanának fija.

5. Kik melett építének a Tékoabeliek: de a kik ezek közzűl nagy embereke valának, nem vevék fel az ő Urok Háza építésének munkáját.

6. A régi kaput pedig megépíték Jójada, Paseáhnak fija, és Mésullám, Bésódiának fija: ők gerendázák bé azt, és felállíták annak ajtait, lakatjaikkal, zárjaikkal egybe.

7. Ő mellettek építe a Gibeonból való Melátja és Meronótból való Jádon: Gibeonnak pedig és Mispának lakosai építének a vízen innen való Fejedelemnek palotájáig.

8. Azok mellett építe Uzziel Harhajának fija az ötvösökkel: ő mellette építe Hanánia, Harrakkáhim fija: és megerősíték Jérusálemet mind a széles kőfalig.

9. Továbbá ő melelettek építe Refája, Húrnak fija, ki a Jérusálemhez tartozó tartomány felének Fejedelme vala.

10. És ő mellettek építe Jedája, Hárumáfnak fija, az ő háza ellenébe, ő meleltte építe Hattus a Hazabnéja fija.

11. A másik részt építe Málkije, Hárimnak fija, és Hásub, Pahát-Moáb fija, mind a kemenczéknek tornyával egybe.

12. E mellett építe Sallum, Halohesnek fija, ki Fejedelme * vala Jérusálemhez tartozó tartomány felének; ő, és az ő leányai.

13. A völgynek kapuját építé Hánun, és Zánoáhnak lakói; ők építék meg, és ajtókat csinálának reá, lakatokat és zárokat; és a kőfalban ezer singet, mind a ganéjkapuig.

14. A ganéjkapukat pedig építé meg Málkija, Rékáb fija, a Beth-Kérem tartományának Fejedelme; ő építé meg azt, és ajtókat csinála reá, lakatokat és zárokat.

15. A forrásnak kapját megépíté Sallum a Kolhózé fija, ki Mispa tartományának Fejedelme vala; ő építé meg azt, és ő héjazá bé, és ajtókat is csinála reá, lakatokat és zárokat, a Siloah halastónak falát is a Királykertétől fogva mind a grádicsig, mellyen a Dávid városából alájőnek.

16. Ő mellette építe Nehémiás, Azbuk fija, a Bethsur tartománya felének Fejedelme, mind a Dávid koporsójának ellenében való helyig, és mind ama szépen csinált halastóig, és mind az erős vitézeknek házokig.

17. E mellett építének a Léviták: Réhum, Báni fija: ki meleltt építe Hasábia, a Kéhila tartománya felének Fejedelme, az ő tartományának lakosaival egybe.

18. Ő utánna építének az ő attyokfiai; Bávai a Hénadád fija, a Kéhila tartománya felének Fejedelme.

19. Építe pedig ő mellette Ezer, Jésuának fija, Mispának Fejedelme, más részt a szegeleeten való fegyveresház felmenetelének ellenébe.

20. Ő utánna felindula Báruk, Zakkainak fia és más részt építe, attól a szegelettől fogva, Eliásibnak, a nagy Pap házának ajtajáig.

21. Ő utánna Méremót, Uriásnak fija, ki Hakkusnak fija vala, más részt építe, az Eliásib ajtajától fogva, mind az Eliásib házának végéig.

22. Ki után építének a Papok, a mezőségnek férjfiai.

23. Ez után építe Benjámin, és Hásub az ő házának ellenébe; ki után építe Azáriás, Maaséjának fija, ki Ananiásnak fija vala, az ő házánál.

24. Ő utánna Binnui Hénadádnak fija, építe más részt, Azáriásnak házától fogva mind a szegeletig, mind a szegeletig mondom.

25. Palál az Uzai fija építe a szegeletnek és a magas toronynak ellenébe, a Királynak felső házától fogva, melly a tömlöcz pitvara mellett vagyon, és ő utánna építe Pedája, Parósnak fija. *

26. A Nétineusok * pedig laknak vala a várban mind addig a helyig, melly vagyon a vizek kapujának ellenében napkelet felől, és a magas toronynak ellenében.

27. Ő utánna építének a * Tékoabeliek más részt a helytől fogva, melly vagyon a magas torony ellenében mind a vár faláig.

28. A lovaknak kapuján felűl építének a Papok, kiki az ő házának ellenébe.

29. Ő utánnok építe Sádok, Immérnek fija az ő házának ellenébe: ez után építe Semája, Sékániásnak fija, ki a napkeleti kapunak őrizője vala.

30. Ő utánna építe Hanániás, Selémiásnak fija, és Hánun, Saláfnak hatodik fija, más részt. Ő utánna építe Mésullám Berekiásnak fija, az ő háza ellenébe.

31. Ő utánna építe Málkijah, ötvösnek fija, mind a Nétineusoknak * és kereskedőknek házokig, a törvénytevő ház kapujának elenébe, mind a szegeletnek hágójáig.

32. A szegelet hágójának pedig és a barmok kapujának közötte építének az ötvösök és a kereskedő emberek.