7. RÉSZ.

Nehémiás jó rendelése, és a fogságból haza jött Zsidóknak számok.

Minekutánna pedig megépíttetett volna a kőfal, és ajtókat csináltattam volna a kapukra, és kapunállók rendeltettek volna, énekesek is és Léviták rendeltettek volna:

2. Megparancsolám Hanáninak az én atyámfiának, és Hanániásnak a Jérusálembeli vár Tiszttartjónak, mivelhogy az igazmondó ember, és sokak felett istenfélő volna.

3. És mondék nékik: Meg ne nyittassanak Jérusálem kapui mind addig is,míg a nap fel nem melegedik: mikor a kapunállók is pedig bézárják a kaput, jól megnézzétek. Rendelék azért őrizőket Jérusálem lakosai közzűl, kit-kit az ő vigyázó helyében, és az ő maga háza ellenébe.

4. A város pedig felette igen széles vala és nagy, a nép kevés vala benne; és egy ház is még nem építtetett vala.

5. Ada azért az én Istenem illyen gondolatot az én szívembe, hogy egybegyüjteném a Főembereket, a Fejedelmeket és a népet, hogy megszámláltatnának az ő nemzetségeknek rendi szerint: és megtalálám azoknak nemzetségeknek könyvét, a kik először feljöttek vala Babiloniából, mellyben illy irást találék:

6. Ezeka tartománynak fijai, kik a rabságból * feljöttek, kiket rabságra vitt vala Nabukodonozor Babilóniának Királya: és visszajöttek Jérusálembe, és Zsidóországba, kiki az ő városába.

7. Kik haza jöttek Zorobábelle, Jésuával, Nehémiással, Azáriással, Raámiával, Nahamánival, Márdokeussal, Bilsánnal, Mispérettel, Givaival, Néhummal, Baanával. Számok pedig ez az Izráel népe férjfiainak:

8. Páros fijai, kétezer száz hetvenkettő.

9. Sétófátia fijai, háromszáz hetvenkettő.

10. Arah fijai, hatszáz ötvenkettő.

11. Pahát-Moáb fijai: Jesuának és Jóábnak fijai közzűl valók, kétezer nyolczszáz tizennyolcz.

12. Elám fijai, ezer kétszáz ötvennégy.

13. zattu fijai nyolczszáz negyvenöt.

14. Zakkai fijai, hétszáz hatvan.

15. Binnui fijai, hétszáz negyvennyolcz.

16. Bébai fijai, hatszáz huszonnyolcz.

17. Azgád fijai, kétezer háromszáz huszonkettő.

18. Adonikám fijai, hatszáz hatvanhét.

19. Bigvai fijai, kétezer hatvanhét.

20. Adin fijai, hatszáz ötvenöt.

21. Ater fijai, Ezékiástól valók kilenczvennyolcz.

22. Hásum fijai, háromszáz huszonnyolcz.

23. Bésai fijai, háromszáz huszonnégy.

24. Hárif fijai, száz tizenkettő.

25. Gibeon fijai, kilenczvenöt.

26. A Bethlehembeliek a Nétófátbeliek, száz nyolczvannyolcz.

27. Az Anatótbeliek, száz huszonnyolcz.

28. A beth-azmávetbeliek negyvenkettő.

29. A Kirját-Jeárim, Késira és Beerótbeliek, kétszáz negyvenhárom.

30. A Ráma és Gábabeliek, hatszáz huszonegy.

31. A Mikmásbeliek, száz huszonkettő.

32. A Béthel és Aibeliek, száz huszonhárom.

33. A második Nébóbeliek ötvenkettő.

34. A második Elám fijai, ezer kétszáz ötvennégy.

35. Hárim fijai, háromszáz húsz.

36. A Jérikóbeliek, háromszáz negyvenöt.

37. A Lód, Hádid, és Onóbeliek, hétszáz huszonegy.

38. Sénaának lakosai, háromezer kilenczszáz harmincz.

39. A Papok: Jédajának fijai, a Jésua házából valók, kilenczszáz hetvenhárom.

40. Immér fijai, ezer ötvenkettő.

41. Páshúr fijai, ezerkétszáz negyvenhét.

42. Hárim fijai, ezer tizenhét.

43. A Léviták: Jésua fijai Kádmiellel egybe, a Hódéva fijai közzűl valók, hetvennégy.

44. Az Éneklők: Asáf * fijai száz negyvennyolcz.

45. Az * ajtónállók: Sallum fijai, Ater fijai, Tálmon fijai, Akkub fijai, Hátita fijai, Sóbai fijai, száz harmincznyolcz.

46. A Nétineusok: Siha fijai, Hasufa fijai, Tabaóth * fijai.

47. Kéros fijai, Sia fijai, Pádok fijai.

48. Lebána fijai, Hagába fijai, Sálmai fijai.

49. Hanán fijai, Giddél fijai, Gabát fijai.

50. Reája fijai, Résin fijai, Nekóda fijai.

51. Gazzám fijai, Uzza fijai, Páseah fijai:

52. Bésai fijai, Neúnim fijai, Néfisésim fijai.

53. Bákbuk fijai, Hákufa fijai, Hárhur fijai.

54. Baslit fijai, Néhida fijai, Hársa fijai.

55. Bérkós fijai, Sisera fijai, Támah fijai.

56. Nésiah fijai, Hatifa fijai.

57. A Salamon szolgáinak fijai: Sotai fijai. Sóféret fijai, Perida fijai.

58. Jaála fijai, Dárkon fijai, Giddél fijai.

59. Sefátia fijai, Hattil fijai, Pokéret Hásebaim fijai, Ammon fijai.

60. Minden * Nétineusok, és a Salamon szolgáinak fijai; háromszáz kilenczvenkettő.

61. Ezek is feljöttek Telmelából, Telharsából, tudniillik Kérub, Addon, Immér; de nem nevezheték meg az ő attyoknak nemzetségét, és az ő magvokat, hogy ha az Izráel nemzetsége közzűl valók volnának é.

62. Delájának fijai, Tóbiásnak fijai, Nékodának fijai; hatszáz negyvenkettő.

63. A Papok közzűl pedig: Habájának fijai, Hakkósnak fijai, Barzillainak fijai, ki minekutánna vett volna feleséget magának a Glieádbeli * Barzillainak leányai közzűl, azoknak nevekről nevezteték.

64. Ezek keresék az ő nemzetségeknek rendéről való irást: de nem találák: azokáért a Papság mellől elvettetének.

65. És megparancsolá nékik Hattirsáta, hogy ne ennének a szentséges állatokból, míg Pap lenne Jérusálemben az Urimmal és * a Tummimmal.

66. Mindenestől fogva az egész Gyülekezet: Negyvenkét ezer, háromszáz és hatvan.

67. Szolgákon és szolgálókon kivűl, kik valának hétezeren, háromszázan, és harminczheten: azok között pedig valának énekes férjfiak, és énekes asszonyok, kétszázan és negyvenöten.

68. Azoknak lovaik hétszáz harminczhat; öszvéreik kétszáz negyvenöt;

69. Tevéik négyszáz harminczöt: szamaraik hatezer hétszáz húsz.

70. Némellyek pedig a nemzetségeknek Fejedelmei közzűl adának segítséget az épületre: Hattirsáta ada ezer drakhma aranyat, öven csészét, papiöltözeteket ötszázat és harminczat.

71. Némellyek pedig az atyáknak cselédeknek Fejedelmei közzűl adának az épületre való kincs közzé húszezer drakhma aranyat, és kétezer kétszáz font ezüstöt.

72. A mit ennekfelette adott a több község, húszezer drakhma arany volt, kétezer gira ezüst, és hatvanhét papiöltözet.

73. Lakának pedig a Papok és Léviták, a kapunállók és éneklők, a több község, a Nétineusok, és mind az egész Izráel az ő városaikban, és eljöve a hetedik hónap, és az Izráeliták lakoznak vala az ő városaiban.