8. RÉSZ.

Nehémiás és Esdrás felállítják az Isteniszolgálatot.

Egybegyüle annakokáért mind az egész község az útczára, melly vala a vizeknek kapuja előtt; és megmondák a * törvénytudó Esdrásnak, hogy előhozná a Mózes törvényének könyvét, mellyet parancsolt vala az Úr Izráelnek.

2. Előhozá azért Esdrás Pap a törvényt a Gyülekezet  eleibe minden férjfiaknak, asszonyoknak, és mind azoknak, a kik hallhatját vala azt értelemmel, a hetedik hónak első napján.

3. És olvasa a könyvből az útczán, melly vala a v1znek kapuja előtt reggeltől fogva mind délig a férjfiak és asszonyok előtt, és azok előtt, a kik értik vala azt, és a népnek fülei figyelmetesek valának a törvénykönyvnek hallgatására.

4. Áll vala pedig a törvénytudó Esdrás fenn egy fából csinált prédikálószékben, mellyet e dologért csináltak vala és áll vala ő mellette Mattithiás, Séma, Anája, Uriás, Hilkijás és Maaséja jobbkeze felől: balkeze felől pedig Pedája, Misáel, Málkija, Hásum, Hasbadana, Zakariás és Mésullám.

5. Felnyitá azért Esdrás a könyvet az egész sokaság szemei előtt: mert felette vala az egész népnek, és mikor fel kezdette volna nyitni: felálla mind az egész sokaság.

6. És áldá Esdrás az Urat a nagy Istent; és felele a nép és monda: Ámen! Ámen! az ő kezeket felemelvén. Annakutánna meghajtván magokat, imádák az Urat, arczal a földre leborúlván.

7. Jésua pedig é Báni, Serébia, Jámin, Akkúb, Sabbétai, Hódija, Maaséja, Kelita, Azáriás, Józabád, Hanán, Pelája és a Léviták, magyarázzák vala a népnek a törvényt: a nép pedig ál vala helyén:

8. Mert az isten törvényének könyvét nyilván olvassák vala, és azt magyarázzák vala, hogy az írást érthetnék.

9. Nehémiás pedig, ez a Hattirsáta, és Esdrás, ki Pap vala és a törvényben tudós, és a Léviták, kik a népnek magyarázzák vala a törvényt, mondának az egész községnek: A ti Uratoknak Istenteknek szent napja ez, ne keseregjetek, és ne sírjatok: mert mind az egész község sír vala, mikor hallaná a törvénynek beszédit.

10. Hanem, monda nékik: Menjetek el és egyetek kövér állaotkat, és igyatok édes italokat, és * küldjetek azoknak ételt és italt, a kiknek semmi nem készíttetett: mert e mai nap az Urunknak szenteltetett; ne bánkódjatok, hanem az Úrnak öröme legyen néktek erősségtek;

11. A Léviták pedig hallgatásra intik vala az egész népet, ezt mondván: Hallgassatok, mert az Istennek szent napja ez; és ne bánkódjatok!

12. Elméne azért min az egész sokaság, hogy ennének, innának, * és küldenének azoknak is, kiknek nem vala mit enniek; és hogy nagy örömmel örvendeznének, mert megértették vala a beszédeket, mellyekre tanították vala őket.

13. Másodnapon öszvegyülnéek mind az egész sokaság cselédinek Fejedelmei, a Papok és a Léviták a törvénytudó Esdráshoz, hogy értenék a törvénynek beszédit.

14. Megtalálák pedig írva a törvényben, mellyet parancsolt vala az Úr Mózes által, hogy az Izráel fijai * lakának levelesszínekben az Innepen a hetedik hónapban.

15. És hogy tudtokra adnák és megkiáltatnák minden városokban, és Jérusálemben, ezt mondván: Menjetek ki a hegyre, és hozzatok olajfaágakat, fenyőágakat, mirtusnak és pálmafának ágait, és akármi sűrű levelű fának zöld ágait, hogy csináljatok levelesszíneket, a mint meg vagyon írva.

16. Kiméne azért a nép, és hozának leveleságakat, és csinálának levelesszíneket, kiki a maga háza felett, és a maga pitvarában, és az Úr házának pitvariban, és a vízkapunak útczájában, és az Efraim kapujának útczájában.

17. Csinála, mondom, mind az egész Gyülekezet, melly a fogsából haza jött vala, levelesszíneket, és lakának levelesszínekben; mert nem cselekedtek vala úgy, Jósuénak a Nun fijának idejétől fogva az Izráel fijai mind a napiglan; és vala felette igen nagy örömök.

18. Olvasa pedig Esdrás a törvénynek könyvéből minden napon, az Innepnek első napjától fogva mind az utosó napig; és inneplének hét napokon; nyolczadnapon ismét mindnyájan egybegyülének.