10. RÉSZ.

A Zsidók kézirással kötelezik magokat az Istennel megújított szövetségnek megtartására.

A pecsétlésekben pedig ezek munkálódtak: Nehémiás Hattirsáta, * Hakáliának fija, és Sédékiás.

2. Serája, Azáriás, Jerémiás,

3. Páshúr, Amáriás, Malakiás,

4. Hatus, Sébánia, Malluk,

5. Hárim, Néremot, Abdiás,

6. Dániel, Gineton, Báruk,

7. Mésullám, Abija, Mijámin,

8. Maásia, Bilgai, Semája. Ezek Papok voltak.

9. A Léviták pedig ezek: Jésua, Azániának fija, Binnui a Henadád fijai közzűl, Kádmiel.

10. Ezeknek attyokfiai: Sébánia, Hódija, Kélita, Pélája, Hanán,

11. Mika, Réhób, Hasábia,

12. Zakkúr, Serébia, Sébánia,

13. Hódija, Báni, Béninu.

14. A népnek Fejei ezek: Páros, Páhát-Moáb, Elám, Zattu, Báni.

15. Bunni, Azgád, Bébai,

16. Adónia, Bigvai, Adin,

17. Ater, Ezékiás, Azur.

18. Hódja, Hásúm, Bésai,

19. Hárif, Anatót, Nébai,

20. Magpiás, Mésúllám, Hézir,

21. Mesezábel, Sádók, Jaddua,

22. Pelátia, Hanán, Anája,

23. Hóseás, Hanániás, Hásub,

24. Halóhes, Pilha, Sóbek,

25. Réhum, Hasábna, Maaséja,

26. Abija, Hanán, Anán,

27. Malluk, Hárim, Baána.

28. A több sokaság pedig, a Papok, Léviták, Ajtónállók, Énekesek, * Nétineusok, és minden, a ki magát elszakasztván a földnek Pogányitól kötötte vala magát az Isten törvénye mellé, azoknak feleségeik, fijaik, leányaik; és minden, a kinek értelme és okossága vala.

29. Ragaszkodának az ő attyokfiaival a Főemberekkel az Isten törvényének megpecsételt könyvéhez, és eljövének nagy átkozódással és esküvéssel, hogy járának az Isten * törvényében, melly kiadatott Mózesnek az Isten szolgájának keze által, és megőriznék s megteljesítenék a Jehovának, a mi Urunknak minden parancsolatit, az ő ítéletit és rendelésit.

30. És hogy nem adnánk a mi leányinkat * feleségűl a föld népeinek és az ő leányaikat nem vennénk a mi fiainknak.

31. És hogy a föld népeitől, kik valami marhát, vagy életre való állatot hoznak eladni szombatnapon, * nem vennénk meg tőlök szombatnapon és egyéb szent napon: és hogy a hetedik # esztendőnek termését elhagynánk és minden adósságot megengednénk.

32. És ezt rendelénk magunk között, hogy a mi Istenünk házának épületire, minden esztendőben vetnének reánk harmadrész siklust.

33. A szent kenyerekre, a szüntelen való minhára, és szüntelen való egészen megégetendő * áldozatra szombatnapokon, új holdnak napján és egyéb innepnapokon való áldozatra, szent dologra, bűnért való áldozatokra, az Izráelnek bűnéből való megtisztulásáért; és a mi Istenünk házának, mindenféle épületire.

34. Sorsot veténk az áldozatra való fa felől is a Papok között, Léviták között és a köziség között, hogy hoznának fát a mi Istenünknek házába, a mi atyáinknak házaik szerint, bizonyos időben esztendőnként; hogy a mi Urunknak Istenünknek oltárán szüntelen égne a tűz, * a mint meg vagyon írva a törvényben.

35. És hogy felvinnénk a mi földünknek első * zsengéjét, és minden fa gyümölcsének első zsengéjét minden esztendőben, az Úrnak házába.

36. Annakfelette, hogy a mi fiainknak elsőszülöttit és a mi barmainknak, juhainknak, ökreinknek első fajzásit, a mint meg vagyon írva * a törvényben, felvinnénk a mi Istenünknek házába a Papoknak, kik szolgálnak a mi Istenünknek házában.

37. És hogy a mi tésztáinknak első zsengéjét, * a mi ajándékinkat, és mindenféle fának, bornak és olajnak gyümölcsét a Papoknak vinnénk a mi Istenünk házának tárházaiba, és a mi földünk gyümölcsének tizedét adnánk a Lévitáknak, kik minden városinkban való majorságinkat # megdézmálnák.

38. És hogy a Papnak az Áron fijának a Lévitákkal egybe része lészen a Lévitáknak rendeltetett tizedben, és hogy a Léviták magok felviszik a tizednek tizedrészét * a mi Istenünk házába, a tárháznak kamaráiba;

39. Mert azokba a kamarákba kell vinniek az Izráelitáknak és a Lévitáknak,a gabonának, bornak és olajnak első zsengéjét, holott vagynak a szent helynek edényei, az Istennek szolgáló Papok, az ajtónállók és az Énekesek; hogy el nem hagyjuk a mi Istenünknek házát.