11. RÉSZ.

Jérusálemnek és a szent földnek új lakosai.

Megtelepedének pedig a népnek Fejedelmei Jérusálemben, a több nép pedig sorsot vete maga között, hogy minden tíz emberből egyet vinnének Jérusálembe a szent * városba lakóúl, a kilenczedrésze pedig más városokban laknék.

2. És megáldá a nép min azokat, kik szabad akaratjok szerint adák reá magokat, hogy lakjanak Jérusálemben.

3. Ezek pedig a tartománynak Fejedelmei, kik Jérusálemben megtelepedének; de a Júdának egyéb városaiban, kiki marada az ő örökségében, melly az ő városában vala, tudniillik az Izráeliták, a Papok, Léviták, Nétineusok és a Salamon szolgáinak * fijai.

4. Jérusálemben azét megtelepedének a Júda és Benjámin fijai közzűl valók. A Júda fijai közzűl Atája Uzzijának fija, ki Zakariás fija, ki Amárisá fija, ki Sefátiás fija, ki Mahalaléel fija, ki * Péres fijai közzűl való volt.

5. És Maaséja, ki Báruk fija, ki Kolhozé fija, ki Házája fija, ki Adája fija, ki Jójárib fija, ki Zakariás fija, ki Háfilóni fija volt.

6. Mindnyájan a * Péres fijai, a kik Jérusálemben laktak, voltak négyszázan és hatvannyolczan erős férjfiak.

7. Benjáminnak pedig fijai ezek: Sallu, Mésullám fija, ki Jóed fija, ki Pedája fija, ki Kalája fija, ki Maaséja fija, ki Itiel fija, ki Jésája fija volt.

8. És ő utánna Gabbai, Sallai, kilenczszáz huszonnyolcz.

9. Ezeknek pedig előljárójok volt Jóel a Zikri fija; és Júda, Sénuának fija, a városnak másod renden való Fejedelme vala.

10. A Papok közzűl volt Jedája, Jojárib fija, és Jákin.

11. Serája pedig Hilkiás fija, ki Mésullám fija, ki Sádok fija, ki Mérajót fija, ki Ahitub * fija volt, az Isten Házának Fejedelme vala.

12. Azoknak pedig attyokfiai, kik a házban munkálkodnak vala, nyolczszázan és huszonketten valának; és Adája, Jérohámnak fija, ki Peláljának fija, ki Amsi fija, ki zakariás fija, ki Páshur fija, ki Málkija fijva volt.

13. És ennek attyafiai, kik az atyáknak cselédjekben Fők valának, kétszáz negyenketten valának; és Amassai, Azaréelnek fija, ki Abzái fija, ki Messillemót fija, ki Immér fija vala.

14. Ezeknek pedig attyokfiai, kik erővel hatalmasok valának, száz huszonnyolczan voltak, kiknek előljárójok vala Zabdiel, Haggedólimnak fija.

15. A Léviták közzűl voltak: Semája, Hásubnak fija, ki Azrikámnak fija, ki Hasábiának fija, ki Bunni fija vala.

16. És Sabbétai és Józabád valának az Isten Házának külső munkáján gondviselők, kik valának a Fő Léviták közzűl valók.

17. És Mattánia, Mikának fija, ki Zabdi fija, ki Asáf fija, Fő vala és az isteni dícséretben és könyörgésben az énekesek között első: Bakbukia második az ő attyafiai közzűl; és Abda, Sámuah fija, ki Gálál fija, ki Jédutun * fija vala.

18. Mindenestől a Léviták, kik a szent városban laknak vala, kétszáz nyolczvannégyen valának.

19. Annakfelette a kapunállók: Akkub, Tálmon, és ezeknek attyokfiai, kik a kapukat őrizik vala, száz hetvenketten valának.

20. Az Izráelitáknak, Papoknak és Lévitáknak maradékai megtelepedének Júdának minden városaiban, kiki az ő örökségében.

21. A Nétineusok pedig laknak vala a várban: és Sia és Gispa valának Fejedelmek a Nétineusokon.

22. A Jérusálemben lakó Lévitáknak pedig Fejedelmek, Uzzi a Báni fija vala, ki Hasábia fija, ki Mattánia fija, ki Mika fija vala: Az Asáf * maradékai közzűl valók voltak az Isten házában való szolgálatnak Énekesei.

23. Mert a Király parancsolatja vala ő rajtok, és kemény végzése a mindennapi Énekesek felől.

24. És Petája Mésezábel fija, ki Zéráhnak a Júda fijának fijai közzűl való vala, a Királynak dolgosa vala minden dologban a község között.

25. A falukban pedig azoknak mezejeikkel egybe: A Júdának maradékai közzűl laktak Kirjáth-Arbában, hozzá tartozó falukkal egybe, és Dibonban faluival egybe és Jékabezéelben faluival egybe.

26. Jésuában, Moladában és Beth-Péletben.

27. Hasársuálban, Beersebában, és ezeknek faluiban;

28. Siklágban, Mekónában, és ezeknek faluiban;

29. És En-Rimmonban, Sórában, és Jármutban,

30. Zánoában, Adullámban, és ezeknek faluiban, Lákisban és annak mezeiben, Azekában és annak faluiban; és így laknak vala Beersebától fogva mind a Hinnom völgyéig.

31. A Benjámin fijai pedig laktak Gebától fogva Mikmásban, Ajában, Béthelben, és annak faluiban;

32. Anatótban, Nóbban, Ananiában,

33. Hásorban, Rámában, Gittaimban,

34. Hádidban, Séboimban, Néballátban.

35. Lódban, Onóban, a mesteremberek völgyében.

36. Némellyek pedig a Léviták közzűl laktak a Júda és Benjámin földöknek határaiban.