12. RÉSZ.

A Zorobábellel haza jött Lévitáknak számok; a város kőfalainak megszenteltetések.

Ezek pedig a Papok és Léviták, kik feljöttek a fogságból Zorobábellel Seáltiel fijával és Jésuával: Sérája, Jerémiás, Esdrás,

2. Amáriás, Malluk, Hattus,

3. Sekánia, Réhum, Meremót,

4. Ittó, Ginnetói, Abija,

5. Mijámin, Maádia, Bilga,

6. Semája, Jojárib, Jedája,

7. Sallu, Amók, Hilkija, Jedája: ezek és ezeknek attyokfiai voltak a Papoknak Fejedelmei Jésua idejében.

8. A Léviták pedig ezek: Jésua, Binnui, Kádmiel, Serébia, Júa; Mattánia pedig előljáró vala az ő rokonságival egyetembe az isteni dícséretekben.

9. És Bakbukia, Unni, és ezeknek attyokfiai, ő velek egyetemben az ő tisztekben vigyáznak vala.

10. És Jésua nemzé Joákimot, és Joákim nemzé Eliásibot, és Eliásib nemzé Jójadát.

11. Jójada nemzé Jónatánt, Jónatán nemzé Zadduát.

12. Joákimnak pedig idejében az atyáknak Fejedelmei ezek a Papok valának: Serájától Merája, Jerémiástól Hanániás.

13. Esdrástól Mésullám, Amariástól Johanán.

14. Mélikutól Jónatá, Sekániástól József,

15. Hárimtól Adna, Mérajóttól Helkai,

16. Iddótól Zakariás, Ginnetontól Mésullám.

17. Abijától Zikri, Minjámintól és Moádiától Piltai,

18. Bilgától Samjua, Semájától Jónatán.

19. Jojáribtól Matténai, Jedájától Uzzi.

20. Salalitól Kálai, Amoktól Eber,

21. Hilkijától Hasábia, Jedájától Nétanéel.

22. A Léviták közzűl, az Eliásib, Jójada, Jóhanán és Jaddua idejében megírattattak az atyáknak Fejedelmei; és a Papok közzűl, mind a Persiai Dáríus országlásáig.

23. A Léviták attyaiknak Fejedelmei megírattattak a * Krónikák könyvében, mind a Jóhanának az Eliásib fijának, idejéig.

24. A Lévitáknak pedig Fejei voltak ezek: Hasábia, Serébia, Jésua a Kádmiel fija, és ezeknek attyokfiai ő velek együtt az isteni dícséretre és tisztelere, Dávidnak az Isten emberének parancsolatja szerint, hogy rendenként egymás után vígyáznának.

25. Mattánia, Bakbukia, Obádia, Mésullám, tálmon, Akkub valának őrizők és kapunállók az ő vígyázó helyekben, a kapuknak küszöbinél.

26. Ezek voltak a Joákim idejében, ki Jésua fija, ki Jósadák fija volt; Nehémiás Fejedelemnek,és a törvénytudó Esdrás Papnak idejében is.

27. A Jérusálem kőfalának megszentelésekor pedig öszvekeresék a Lévitákat minden helyekről, hogy Jérusálembe vinnék őket, hogy megszentelnék azt, és örvendeznének dícséretekkel, énekléssel, czimbalmokkal, náblumokkal és hegedűkkel.

28. Öszvegyülének azért az Énekeseknek fijai, mind a Jérusálembe körűl való mezőségről, mind a Nétofátinak faluiból.

29. Gilgálból, Gébának és Azmávetnek mezeiről; mert falukat építettek vala magoknak az Énekesek Jérusálem körűl.

30. És minekutánna megtisztították volna magokat a Papok és a Léviták: megtisztíták a népet is, a kapukat és a kőfalt.

31. Azután felküldém a Júda nemzetségében való Fejedelmeket a kőfalra, és nagy két rend sereget rendelék, hogy egyik jobbkéz felé menne a kőfalon a ganéjkapu felé.

32. És ezek után ment Hosája, és a Júa nemzetsége Fejedelminek fele.

33. És Azáriás, Esdrás, Mésullám,

34. Júda, Benjámin, Semája és Jerémiás.

35. A Papoknak fijai közzűl kürtökkel: Zakariás a Jónatán fija, ki Semája fija, ki Mattánia fija, ki Mikája fija, ki Zakkúr fija, ki Asáf fija vala;

36. Ennek attyafiai, Semája, Azaréel, Milálai, Gilálai, Máai, Nétánéel és Júda, és Hanáni, Dávidnak az Isten emberének éneklőszerszámaival: és a törvénytudó Esdrás megyen vala ő előttök.

37. Azután a forrásnak kapujánál, melly ellenekbe vala, felmenének a Dávid városnak grádicsain a kőfalra, honnét a Dávid ház a felett való kőfaltól menének a vizeknek kapujáig naptámadat felé.

38. A második sereg ellenbe jár vala, és én valék azoknak utánnok, és a népnek fle a kőfalon vala a kemenczéknek tornyától fogva mind a széles kőfalig.

39. És az Efraim kapujától fogva az ő kapuig, a halk kapujáig,  Hananéel tornyáig, a Mea nevű toronyig, és mind a barmoknak kapujáig; és megállának a strázsaálló kapuban.

40. És megálla mind a két sereg az Isten Házában: én is megállék, és a Fejedelmeknek fele, kik velem valának.

41. És a Papok, Eliákim, Maaséja Minjámin, Mikája, ljoénai, zakariás, Hanániás kürtökkel valának.

42. Azonképen Maaséja, Semája, Eleázár, Uzzi, Johanán, Málkija, Elám és Ezer: az Énekesek is énekelnek vala Izráhiával az ő előljárójokkal.

43. És áldozának az napon nagy áldozatokkal, és vigadának: mert az Isten nagy örömmel megvídámítá őket: az asszonyok is és a gyermekek is vígadának; és Jérusálemnek öröme nagy messze meghallattaték.

44. Rendeltettek az napon Gondviselők is a kincsnek, ajándékoknak, első zsengéknek és dézmáknak tárházaiba; hogy azokba takarnák a Papoknak és a Lévitáknak törvény szerint való részeket; mert a Zsidóknak örömök volt a Papoknak és Lévitáknak tisztekben való ott állásokban.

45. Ugymint kik megőriznék nagy szorgalmatossággal az ő Isteneknek őrizetit, a tisztaságról való parancsolatot és az énekeseknek * és kapunállóknak rendeket, Dávidnak és az ő fijának Salamonnak parancsolatja szerint:

46. Mert a Dávidnak és Asáfnak idejekben régen rendeltettek volt a muzsikásoknak előljárói, az Isten dícséretinek és háláadásinak énekével.

47. Azért az egész Izráel népe Zorobábelnek és Nehémiásnak idejekben, az Énekeseknek és ajtónállóknak bizonyos részt ád vala, kinek-kinek mindennapi eledelt: és a Lévitákat tisztelik vala dézmákkal: a Léviták viszontag az Áron fijainak dézmát * adnak vala.