2. RÉSZ.

Eszter Királynéasszonnyá tétetik: Márdokeus h1vsége a Királyhoz.

Ezek után, hogy megszünt volna Assvérus Királynak haragja, megemlékezék Vástiról, és arról, a mit cselekkedett vala, és arról, a mit végeztek volna felőle.

2. És mondának a Király szolgái, kik néki udvarlanak vala: Keressenek a Királynak szép ábrázatú szűz leányokat.

3. És szerezzen a Király Tiszttartókat az ő országának minden tartományiba, kik minden szép ábrázatú szűz leányokat gyüjtsenek a Király lakhelyére Susánba az asszonyok házába, Hégainak a Király Hopmesterének, az asszonyok őrizőjének kezébe, és adjon leányi ékességeket reájok.

4. És az a leány, a ki tetszik a Király szemének, uralkodjék Vásti helyében. E dolog tetszék a Királynak és úgy cselekedék.

5. Vala egy zsidó férjfia Súsánban a Király lakhelyén, kinek neve Márdokeus vala, Jáirnak fija, ki Semei fija, ki Kis fija vala, Benjámin nemzetségéből.

6. Ki jeruből fogva vitetett vala a fogolynéppel, melly elvitetett vala Jékoniással * a Júda Királyával együtt, kit rabságba vitt vala a Babilóniai Nabukonodozor Király.

7. E Márdokeus tartja vala pedig Hadassát (kit más névvel Eszternek hívnak vala) az ő attya báttyának leányát: mert sem attya, sem annya nem vala néki és az igen szép leány vala, és szép ábrázatú, kit mikor megholt volna az ő attya és annya, Márdokeus leánya gyanánt magához fogada.

8. Lőn pedig mikor a Király parancsolatja és végezése kihirdetett volna, és nagy sok leányok gyüjtetnének a Király lakhelyébe Súsánba, Hégainak keze alá: Akkor felviteték Eszter is a Király házába, Hégainak az asszonyok őrizőjének keze alá.

9. És tetszenék az a leány néki és kedves vala nála: annakokáért  siete néki tiszta ruhát adni, és az ő táplálására való részét kiadni: és hét tisztes szolgálóleányokat ada néki a Király házából és vivé őtet és az ő szolgálóleányit az asszonyoknak legjobb házokba.

10. Meg nem mondá Eszter az ő nemzetségét, sem attyafiait: Mert Márdokeus meghagyta vala néki, hogy meg ne mondaná.

11. Minden nap pedig Márdokeus jár vala a asszonyok házoknak pitvara előtt, hogy megtudná mint volna Eszter, és mint lenne dolga.

12. Mikor pedig eljött volna az idő, hogy minden leányok bémennének Assvérus Királyhoz, mikor tudniillik  az asszonyoknak törvények szerint bétölték volna a tizenkét hónapok: (mert úgy telnek vala bé az ő megtisztulásoknak napjai, hat hónapon mirtus olajjal, és hat hónapon drága kenetekkel kenettetnek vala, és ollyakkal, melyek után az asszonyok megszépülnek.)

13. És e képen megyen vala a leányzó a Királyhoz, és valamit kiván vala maga ékesítésére megadják néki, hogy azzal menne az asszonyoknak házokból mind a Király házáig.

14. Estve megyen vala bé a leányzó, és reggel visszamegyen vala az asszonyoknak második házokba, Sahásgáz, Hopmesternek a Király hálótársai őrizőjének keze alá: Nem megyen vala különben a Királyhoz, hanem csak mikor a Király kívánná őtet, és nevén hívnák.

15. Mikor azért eljött volna Eszternek a Márdokeus attya báttyának az Abihail leányának ideje, (kit leánya gyanánt fogadott vala,) hogy bémenne a Királyhoz, nem kerese semmit, mellyel szép lehetne, hanem a nit Hégai a Király Hopmestere, az asszonyok őrizője néki mondott vala: és Eszter mindeneknek szemei előtt, kik látják vala őtet, kedves vala.

16. És felviteték Eszter Assvérus Királyhoz, az ő országának házába, a tizedik hónapon, (ez a Tébet nevű hó) az ő országának hetedik esztendejében.

17. És a Király Esztert minden asszonyoknál inkább szereté, és minden szűzeknél kedvesb vala és kellemetesb előtte, és az országnak koronáját fejébe téve, és őtet Királynéasszonnyá tevé Vásti * helyébe.

18. Tőn annakfelette a Király nagy lakodalmat * minden Fejedelminek és szolgáinak, tudniillik  Eszternek lakodalmat; és a tartományoknak adóját megkissebbíté, és ajándékot osztogata királyi méltósága szerint.

19. És mikor egybegyüjtetnének másodszor a szűzek, Márdokeus ül vala a Király kapujában.

20. És Eszter sem attyafiait, sem nemzetségét nem mondja vala meg, miképen Márdokeus megparancsolta vala néki: mert Márdokeus szavát úgy fogadja Eszter, mint akkor, mikor ő tartja vala.

21. A napokban (Márdokeus pedig ül vala a Király kapujában,) megharagvának Bigtán és Téres a Királynak két Hopmesterei, kik a Király ajtait őrizik vala, és tanácsot tartának, hogy Assvérus Királyt megölnék.

22. Hirével lőn pedig e dolog Márdokeusnak, ki megizené Eszternek a királynéasszonynak: Eszter pedig megmondá a Királynak a Márdokeus szavával.

23. És megtudakozák a dolgot, és úgy találák: és mind a kettőt fára felakasztatá. És megirattaték a dolog, a Krónika könyvében a Király előtt!