5. RÉSZ.

Hámán igyekezik Márdokeus halálára.

Történék pedig harmadnapon, hogy Eszter felöltöznék királyi ruhába: és megállana a Király házának belső pitvarában, a Király házának ellenébe: a Király pedig ül vala az ó országának székiben az ország házában, a háznak ajtaja ellenébe.

2.Lőn pedig mikor meglátta volan a Király Eszter Királynéasszonyt állani a pitvarban, kedvet talála az ő szemei előtt: és a Király kinyujtá Eszterre az aranyvesszőt, mellyet kezében tart vala: akkor oda méne Eszter és megilleté az aranyvesszőnek végét.

3. És monda néki a Király: mi dolgod vala néked Eszter Királynéasszony, és micsoda kérésed vagyon? Országomnak *  feléig kérjed, és megadatik néked.

4. Felele Eszter: Ha a Királynak tetszik, jöjjön a Király és Hámán ma a lakodalomba, mellyet néki készitettem.

5. És monda a Király: Hamar hívjátok elő Hámánt, hogy Eszternek kívánsága szerint cselekedjék. Elméne azért a Király és Hámán a lakodalomba, mellyet Eszter készített vala.

6. Monda pedig a Király Eszternek a borital között: Micsoda a te kívánságod? és megadatik néked. És micsoda a te kérésed? Országomnak feléig kérjed, és meglészen!

7. És felele Eszter és monda: Az én kívánságom és az én kérésem ez:

8. Ha én kedvet találtam a Király szemei előtt, és ha tetszik a Királynak megadni az én kívánságomat, és megcselekedni az én kérésemet: jöjjön el a Király és Hámán a lakodalomba, mellyet nékik készítek, és holnap a Király beszéde szerint cselekszem.

9. Akkor kimenvén Hámán azon napon vígan és szívében örülvén: mikor látta volna Márdokeust a Király kapujában, és fel nem költ volna, és helyéből meg sem mozdult volna, megtelék Hámán haraggal Márdokeus ellen.

10. Megtartóztatá pedig magát Hámán, és házához méne: és elkülde, és magához hivatá az ő barátait, és Zérest az ő feleségét.

11. És megbeszélé nékik Hámán az ő gazdagságának dicsőségét, és * fijainak sokaságát, és mindeneket, a mellyekkel felmagasztalta vala őtet a Király, és hogy feljebb emelte volna őtet a Király, minden fejedelminél és szolgáinál;

12. És monda: Annakfelette nem hívott Eszter Királynéasszony mást a Királlyal a lakodalomba, mellyet készített, hanem csak engemet, és még holnapra is elhívattam tőle a Királlyal egybe:

13.De mind ezek kicsinynek láttatnak nékem, valamig látom Márdokeus Zsidót ülni a kkki kapujában.

14. Felele néki Zéres az ő felesége, és minden ő baráti: Csináljanak ötven singnyi * magas fát; és holnap reggel mond meg a Királynak, hogy Márdokeust akasszák reá: és annakutánna menj bé a Királlyal a lakodalomba vígan; És tetszik e dolog Hámánnak, és megcsináltatá a fát.