6. RÉSZ.

Hámán kéntelen tiszteli Márdokeust.

Azon éjjel álom nem jött vala a Királynak szemére, parancsolá annakokáért , hogy előhoznák az emlékezetre iratott dolgok könyvét a Krónikákat: és elolvastatának a Király előtt.

2. És írva találták, hogy Márdokeus jelentette volna meg Bigtanáról * és Gtéresről, a Királynak két Hopmesteriről, kik ajtaja őrizői közzűl valók valának, kik tanácsot tartottak vala, hogy Assvérus Királyt megölnék.

3. És monda a Király: Micsoda tisztességet és méltóságot adtak azért má4nak? Felelének a Király szolgái, kik néki udvarlanak vala: Semmit néki azért nem adtak.

4. Akkor monda a Király: Kicsoda a pitvarban? (Hámán jött vala pedig a Király házának külső pitvarába, hogy megmondaná a Királynak, hogy felakasztaná Márdokeust a fára, * mellyet készíttetett vala néki.)

5. Felelének a Király szolgái néki: Ímé Hámán áll a pitvarban. Monda pedig a Király: Jöjjön bé.

6. És bémene Hámán, kinek monda a Király: Mit kell az emberrel cselekedni, a kinek a Király tisztességét kívánja? (Gondolja vala pedig Hámán szívében: kinek kíván a Király nagyobb tisztességet tenni mint nékem?)

7. Felele Hámán a Királynak: A férjfiúnak, kienk a Király tisztességet kíván tenni.

8 Hozzanak királyi * ruhát, mellyben a Király jár, és lovat, a mellyen a Király szokott # ülni és királyi koronát, mellyet szokott az ő fejébe tenni.

9. És adják azt a ruhát, és azt a lovat a Király Fejedelmei közzűl, a nagy Urak közzűl valakinek kezébe: és öltöztessék fel azt a férjfiat, kinek a Király tisztességet kíván, és hordozzák őtet lovon a városnak piaczán, és kiáltsák * ő előtte: Így lészen annak a férjfiúnak dolga, a kinek a Király tisztességet kíván tenni.

10. Monda pedig a Király Hámánnak: Siess vedd fel azt a ruhát és a lovat, a mint * szólál, és cselekedjál úgy a Zsidó Márdokeussal, a ki a Király kapujában ül: semmit el ne hagyj mind azokban, valamiket szólottál.

11. Előhozá annakokáért  Hámán azt a ruhát és azt a lovat, és * felöltözteté Márdokeust: annakutánna lovon hordozá őtet a városnak utczáján, és azt kiáltá előtte: Így lészen annak a férjfiúnak dolga, kinek a Király tisztességet kíván tenni.

12. Annakutánna megtére Márdokeus a Király kapujára: Hámán pedig haza méne sírva, és fejét béborítva.

13. És megbeszélé Hámán Zéresnek az ő feleségének, és minden barátinak, valami történt vala rajta. Mondának pedig néki az ő tanácsosai, és Zéres az ő felesége: Ha a Zsidók nemzetségéből valő Márdokeus, a ki előtt megaláztattál: nem érsz vele, hanem * meggyőzettetél tőle.

14. Azonközbe hogy még azok ő vele szólnának, a Király Hopmesterei jutának, és sietének Hámánt elhívni a lakodalomba, mellyet Eszter * szerzett vala.