8. RÉSZ.

Márdokeus felmagasztaltatik s a Zsidóknak jó hír izentetik.

Azon napon adá Assvérus Király Eszter Királynéasszonynak Hámánnak a Zsidók ellenségének házát: és Márdokeus béméne a Király eleibe: mert megjelenté * Eszter micsodája volna őnéki.

2. Elővevé annakokáért  a Király az ő gyűrüjét, mellyet Hámámtól * elvett vala, és adá azt Márdokeusnak: Eszter pedig fővé tevé Márdokeust a Hámán házában.

3. Ismét szóla Eszter a Király előtt és lábai eleeibe borúla, sírván és kérvén őtet: hogy semmivé tenné Agageus * Hámánnak gonoszságát, és az ő gondolatját, mellyet gondolt vala a Zsidók ellen.

4. Kinyujtá pedig a Király Eszterre az aranyvesszőt: és felkelvén Eszter, megálla a Király előtt.

5. És monda: Ha a Királynak tetszik, és ha kedvet találtam ő előtte, és ha igaz dolognak látszik a Királynak, és ha kedves vagyok az ő szemei előtt: írják meg, hogy változtassanak el Agageus Hámánnak, Hammedáta fijának gondolatjának levelei, * mellyeket írt, hogy elveszessék a Zsidókat, valakik vagynak a Királynak minden tartományiban;

6. Mert hogy láthatom a nyavalyát melly következik az én nemzetségemre? hogy láthatom, mondom, az én atyámfiainak veszedelmeket?

7. Monda pedig Assvérus Király Eszter Királynéasszonynak, és a Zsidó Márdokeusnak: * Ímé a Hámán házát adtam Eszternek, és őtet # felakasztották a fára, azért hogy a Zsidókra az ő kezét bocsátotta>

8. Ti pedig írjatok a Zsidóknak a mint néktek teszik, a Királynak nevével, és pecsételjétek meg a Király * gyűrűjével; mert az írást, mellyet a Király nevével írnak, és a Király gyűrűjével megpecsételnek, nem szabad # megmásolni.

9. Hivattatának azért a Király Íródeákjai azonnal, a harmadik * hónapban (ez a Siván nevű hó) annak huszonharmadik napján; és megírák szintén úgy, a mint Márdokeus parancsolta vala a Zsidóknak és a Fejedelmeknek, és Hadnagyoknak, és a tartományok Fejedelminek, mellyek vagynak Indiától fogva Szerecsenországig, száz # és huszonhét tartományok; minden tartományoknak az ő szokott írások szerint, és minden nemzetségnek az ő nyelvén; és a Zsidóknak is az ő írások és nyelvek szerint.

10. És íra az Assvérus Király nevével és megpecsételét a Király gyűrűjével és küldé a lvelet lovagpostáktól, kik gyors állatokon szoktak vala járni, tudniillik  öszvéreknek fijain.

11. Hogy a Király megengedte volna a zynak, kik mindenütt minden városokban laknának, hogy egybegyülnének , és vívnának az ő életekért, annyira, hogy eltörölnék, megölnék és elvesztenék, minden népnek és tartománynak seregét, a melly ő reájok támadna, kicsinyeket és asszonyembereket, és marháikban zsákmányt vetnének.

12- Azt is mívelnék pedig egy napon Aassvérus Királynak minden tartományiban, tizenharmadik napján a * tizenkettődik hónak, melly az Adár nevű hó.

13. A levélnek pedig summája vala, hogy minden tartományokban parancsolatot adnék ki, és minden népnek elhirdettetnék, hogy a Zsidók készek volnának arra a napra, a magok oltalmazására az ő ellenségek ellen.

14. A lovagposták, kik gyors állatokon valának, tudniillik  öszvéreken, kimenének sietséggel a Király parancsolatja szerint: és a végezés kiadaték Súsánban, a Király lakhelyében.

15. Márdokeus pedig kiméne a Király elől, királyi * ruhában, hiaczintusszínű és fejér ruhában, és nagy aranykoronával, és bíbor és bársony öltözetben, és Súsán városa örvendeze és vígada.

16.A Zsidóknak világosság támada, azaz öröm, vígasság és tisztesség.

17. Minden tartományokban is, és minden városokban és helyekben, valahová a Király beszéde és végzése juta, öröm és vígasság lőn a Zsidóknak, lakodalom * és örvendetes nap: és sokan lésznek vala Zsidókká a föld népei közzűl; mert a Zsidóktól való félelem # körűlvette vala őket.