28. RÉSZ.

Jób dícséri az Istennek bölcsességét e világnak vezérlésében.

Bizonyára az ezüstnek helye vagyon a honnét kivájják, és vagyon helye az aranynak a honnét kiássák.

2.A vas a porból ásattatik ki, és a kőből ércz öntetik.

3. A setétségben vetett határnak, és minden tökéletes dolognak az ember végére megyen: a setétségnek és a halál árnyékának kövét is megkeresi.

4. Mikor a víz nagy hamar kiárad a bányára, elhagyván az ő fészkét, a vizek, mellyeket semmi láb nem tapodott, kimerittetnek, és az embereknek munkájával kimennek a bányákból.

5. Vagyon olly gabonatermő föld, jóllehet alatta más vagyon, tudniillik  tűz.

6. Mellynek köveiből zafir lészen, a porából pedig arany.

7. Vagyon olly ösvény a föld alatt, mellyet semmi repeső állat nem tud, sem pedig a varjúnak szeme nem látta.

8. A mellyen nem jártak a kegyetlen vadak, sem pedig a fene oroszlán azon által nem ment.

9. A kősziklára veti az ő kezét az ember, és tövökből a hegyeket kirontja.

10. A kősziklákat kétfelé has1tván patakokat bocsát azon által, és mindent, a mi drága, lát az ő szeme.

11. A folyóvizeket megfogja a folyástól; végzetre valami elrejtett dolgo, a világosságra kihozza.

12. De az Istennek bölcsességét hol találhatni meg? és az ő értelmének valyon hol vagyon helye?

13. Az ember nem tudja megbecsülni azt, melly nem találtathatik itt e földön élő emberek között.

14. A mélység azt mondja: Nincsen énbennem; a tenger is azt mondja: én nálam is nincsen.

15. A drága arany * ezért nem adathatik, sem pedig ennek árában ezüstöt nem adhatnak.

16. Nem becsülhetik * az Ofirbeli drága aranyra, sem égszinű drága onix kőre, sem a zafir kőre.

17. Senki azt nem becsülheti aranyra, sem a tiszta eresztett aranyból csináltatot edényen el nem cserélheti.

18. Ama Rámot,és a drága gyöngy ingyen se említessék, mert az Isten bölcsességének keresménye drágább * a kárbunkulusoknál-

19. Nem becsültethetik a Szerecsenországban termő topázra, sem amaz ersztett * finom aranyra.

20. Az a bölcsesség annakokáért honnét jelennék ki? és hol volna helye az értelemnek?

21. Holott minden élő állatnak szemei előtt eltitkoltatott, s még az égen repeső állattól is elrejtetett.

22. A veszedelmes pokol és a halál azt mondják: Csak a hírét hallottuk a mi füleinkkel!

23. Csak az Isten önmaga érti útait; és ő tudja annak -* helyét;

24. Mert ő e földnek határaira ellát, és az egész ég * alatt való dolgokat látja.

25. A levegő égnek nehézségét mikor megmérte, és a vizeket mikor mértékkel mérte.

26.Mikor az esőnek elrendelt határt vette és a mennydörgő villámásoknak útat:

27. Ímmár akkor jól látta azt, rendelte azt, szerzette azt, és kereste azt.

28. Az embernek pedig monda: Ímé az Úrnak félelme a te * bölcsességed, és a te értelmed a gonosztól való elszakadás!