37. RÉSZ.

Elihú mégis bizonyítja Istennek hatalmát, bölcseségét, irgalmasságát.

Halljátok meg figyelmetesen az ő rettegéssel dörgő szavát, és az ő szájából származó szólást.

2. Melly minden egek * alatt hallattatik, és az ő villámását e földnek minden részeire kiterjeszti.

3. A villámás után ordít a mennydörgés, és dörög az ő nagyságos szavával, és mikor az ő mennydörgő szava hallatik, nem halasztja tovább az esőket.

4. Az erős Isten, mikor az ő szavával dörög: csudálatosképen cselekeszik, és olly nagy dolgokat cselekeszik, hogy meg nem érthetjük!

5. Mert a hónak * azt parancsolja: Légy, úgymond, a földön; vagy a zápornak vagy esőnek: azonnal az ő hatalmának záporesői jelen vagynak.

6. Minden embernek  kezét bépesétli, hogy házánál lásson munkásihoz.

7. Akkor a mérges oktalan állat is bémegyen az ő lakhelyére, és lakik az ő barlangjában.

8. Az ő helyéből leszáll a forgószél, és az északiszélből a hidegség.

9. Az erős Isten az ő fuvallásával csinál jeget, * és a vizeknek szélességét beszorítja.

10. A föld megöntözésének okáért is a sűrű felhőt fárasztja: viszont eloszlatja az ő villámásának felhőjét.

11. Végezetre e féle égi változásokat az ő bölcs tanácsából viszontagsággal cselekeszik; hogy azt a mit ő parancsol, a föld kerekségének színén cselekedjék.

12. Vagy * ostorúl, vagy a földnek hasznáért, vagy hogy az emberekkel jól tegyen,azt cselekeszi, hogy ezek közzűl mindenik jelen legyen.

13. Ezt Jób vedd füleidbe, állj meg, és gondold meg az erős istennek * csudálatos cselekedetit.

14. Megtudhatod é, mikor az Isten azokat elrendeli, hogy fényljék az ő felhőjének világa?

15. A vagy tudod é a sűrű felhők mimódon függenek e? avagy érted é ama tökéletes bölcs Istennek csudálatos dolgait?

16. Mivel melegülnek meg délszínben a te ruháid, mikor e földön csendesség vagyon?

17. Valyon ő vele együtt terjesztetted é ki az egeket, mellyek erősek és ollyak mint az öntött tükör?

18. Mond meg nékünk, mit mondhatnánk néki? mert mi a mi setétségünk miatt nem szólhatunk vele.

19. Valjon megmondják é néki ha szólándok? avagy perelhetne é valaki ő vele? kétség nélkűl megemésztetnék.

20. Noha pedig nem nézhetnek a napra, mikor fénylik az egeken, mellyeket az általmenő szél megtisztított.

21. Ha arany színű világosság eltámad az északi szél miatt; az Istenben pedig a dicsőség sokkal inkább becsületesb!

22. A Mindenható, kit meg nem foghatunk, ngy az ő hatalmával; de az ő igaz ítéletinek és igazságának nagysága szerint nem bünteti az embert.

23. Azokáért félik őtet az emberek: Nem nézi a bölcseknek * személyeket.