38. RÉSZ.

Az Isten maga áll elő, és Jóbot meggyőzi mindenhatóságáról, bölcseségéről s a t.

Végezetre felele az Úr Jóbnak a * forgószélből, s monda:

2. Kicsoda az, a ki meghomályosítja az Isten tanácsát tudatlan beszédekkel?

3. No most, mint egy vitéz férjfiú övedezd fel a te derekadat, * és a mit tőled kérdek, mond meg nékem!

4. Hol voltál mikor a földet * fundálnám? mond meg ezt, ha tudsz valami értelmet?

5. Ki rendelte el a földnek mértékeit? mond meg ha te bölcs vagy! vagy kicsoda mérte meg azt mérő sinórral?

6. A vagy az ő alsó * fundamentomai micsodán állanak? avagy ki vetette fel annak szegeletkövét?

7. Mikor a fényes csillagok * egyenlőképen dícsérnének engem és az Istennek minden fijai örvendeznének?

8. A vagy kicsoda zárta bé * a tengert ajtókkal, holott kifolyna mint a gyermek az ő annyának méhéből.

9. Hol voltál, mikor a tengert felhővel megruháznám? és a homályossággal mintegy pólával béfedezném?

10. Mikor az én dekrétomom szerint ő érette a földet megszakasztám, és ő reá rekeszt * és ajtókat veték?

11. Azt mondván néki: csak addig * jöjj ki, s tovább ne menj, és itt a part ellene áll a te felháborodott habjaidnak

12. A vagy a te születésed napjától fogva parancsoltál é a reggelnek? Avagy a hajnalnak helyét megmondhattad é?

13. Hogy a hajnal fénye a földnek részeit béfogja, mikor a gonosztévő emberek a földről elüzettetnek.

14. (Melly föld elváltoztatja önmagát, miképen a pecséttel megjegyeztetett sár, és megláttatnak mi tőlünk annak öltözetei.)

15. És az istentelenektől megtiltatnék az * ő világosságok, és a felemelkedett hatalom # megtöretnék?

16. Bémehettél e szintén a tengernek mélységéig: avagy eljártad é a mélységnk belső részeit?

17. Valyon megnyittattak é néked a halálnak kápui: avagy a halál árnyékának kapuit láttad é?

18. Vetted é eszedbe a földnek szélességét? mond meg, ha mindenestől fogva tudod azt?

19. Minémű úton mehetni oda, hol a világosság lakozik, és a setéségnek hol vagyon helye?

20. Mikor ezeket mind az ő határokig megtudándo, és megérténded az ő házának ösvényit:

21. Tudjad, hogy te még akkor születtél, és a te életed napjainak száma igen sok.

22. Bémehettél é a hónak tárházába? avagy a jégesőnek kincseit láttadé?

23. Mellyeket én tartok a nyomorúságnak idejére, az * ütközetnek és hadnak napjára.

24. És tudod é, micsoda úton szokott széllyel oszlani a földnek párája, mellyből e földből a szél lészen.

25. Kicsoda osztott az áradásnak folyóhelyet, és a zúgó zápornak útat?

26. Lebocsátván az ember nélkűl való földre az esőt, * és a pusztára, holott senki nincs!

27. Hogy megelégítse a puszta és elhagyattatott kietlen helyet, és a gyenge fűnek jövését kihozza.

28. Nemde vagyon é az esőnek attya? A vagy ki szülte a harmatnak csepjeit?

29. Kinek méhéből jött ki a jég? avagy az égnek daráját ki szülte?

30. Mintegy kő aáa vizek elrejtetnek, mikor a mélységnek színe béfagy.

31. Nemde megtartóztathatdok é a Fiastyuknak gyönyörűségét? avagy a Kaszahúgynak * köteleit megoldhatod é?

32. Előhozhatod é az égnek való tizenkét jegyeket az ő idejek korán? avagy a Ggönczölszekeret az ő fijaival forgathatod é?

33. Avagy az égnek végezett szokását tudod é? avagy itt e földön az ő birodalma felől * rendelhetsz é valamit?

34. Nemde a sűrű felhőkig felemelheted é a te szódat, hogy a vizeknek bősége befogjon téged;

35. Nemde kibocsáthatod é te a villámásokat, hogy elmenjenek, avagy mondják é néked: Ímé mi jelen vagyunk.

36. Kicsoda adta volna az ember szívébe a * bölcseséget? avagy kicsoda adta volna az elmének az értelmet?

37. Kicsoda számlálta meg a felső felhőket az ő bölcseségével? avagy az égnek tömlőit kicsoda üritheti meg?

38. Hogy a port esővel megöntözze: hogy a földnek hantjai öszveragadjanak.