A ZSOLTÁROK KÖNYVE.

1. ZSOLTÁR.

Az embernek legfőbb java; az istenfélőknek és istenteleneknek különböző állapotjok.

Boldog ember az, a ki a hitetleneknek tanácsokon * nem jár, és a bűnöksöknek útjokon nem áll, és a csúfolóknak # székekben nem ül:

2. Hanem az Úr törvényében vagyon az ő gyönyörűsége, * és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.

3. Mert ollyan mint a folyóvizek mellett plántáltatott * termő fa, melly az ő gyümölcsét megadja idejekorán, és a mellynek levele meg nem hervad; és minden cselekedte jó szerencsés lészen.

4. Negy úgy a hitetlenek; hanem lésznek mint a * polyva, mellyet a szél ide s tova hány.

5. Annakokáért a hitetlenek meg nem állhatnak * az ítéletben: sem a bűnösök az igazaknak Gyülekezetekben.

6. Mert tudja az Úr az igazaknak * útjokat; a hitetleneknek pedig útjok elvész.