9. ZSOLTÁR.

Az Irzáeliták háláadások és könyörgések.

1. Dávid * Zsoltára az Éneklőmesternek adatott a Múthlabénre, s a t.

2. Dícsérem * az Urat teljes szívemmel; hirdetem minden csudatételidet.

3. Örvendezek * és örülök te benned, dícséretet mondok, óh felséges Isten, a te nevednek:

4. Hogy az én ellenségim * hátat adtak, megütköztek és elvesztek a te orczád elől.

5. Hogy az én ítéletemet és * ügyemet véghez vitted: ültél az ítélőszékben, mint igaz Bíró.

6. Megfeddetted a Pogányokat; elvesztetted a hitetlent; az ő neveket minden ha és mind örökké eltörlötted.

7. Az ellenségnek pusztítási mindenestől fogva megszüntek: az ő városit elrontád é? és az ő emlékezetek velek egyetembe elveszett é?

8. Az Úr pedig örökké ül, és az ő székit késziti * az ítéletre.

9. És ő megítéli e világot * igazságban; és a népeknek törvényt mond tökéletességben.

10. És lészen az Úr a megnyomoríttatottnak * felmagasztalás és idejekorán való segítsége a nyomoruságos időkben.

11. Annakokáért te benned bíznak, a kik esmérik a te nevedet; mert el nem hagyod azokat, * a kik tégedet keresnek, Uram!

12. Mondjátok dícséretet az Úrnak, ki Sionban * lakik; hirdessétek a népek között az ő jeles cselekedetit;

13. Mert kikeresi a véreket, azokról megemlékezik; nem felejtkezik el * a szegényeknek kiáltásokról.

14. Könyörülj rajtam Uram, lásd meg nyomorúságomat; mellyet szenvedekellenségimtől; ki megszabadítasz engemet a halálnak kapuiból;

15. Hogy hirdessen minden te dícséretedet a Sion leányának kapuiban, örüljek a te szabadításodban.

16. Bémerültek * a Pogányok a verembe, mellyet ástak; a hálóban, mellyet elrejtettek, megakadott lábok.

17. Megesmértetett az Úr az ítéletből, mellyet cselekedett; a hitetlen az ő kezének munkájával megkötöztetett. Elmélkedésre való dolog. Sélah.

18. Térjenek a hitetlenek a földbe; minden népek, kik elfelejtkeznek az Istenről;

19. Mert nem lészen mind örökké feledékenységben a * szegény; a nyomorultaknak reménységek nem mind örökké vész el.

20. Kelj fel Uram, ne vegyen hatalmat a halandó ember; ítéltessenek meg a Pogányok te előtted.

21. Rettentsd meg Uram őket, hogy esmérjék meg a Pogányok, hogy ők * halandó emberek. Sélah.