19. ZSOLTÁR.

Isteni dicséret és könyörgés.

1. Dávid Zsoltára, az * Éneklőmesternek adatott.

2. Az egek * hirdetik az erős Istennek dicsőségét és az ő kezeinek munkáját hirdei ama # kiterjesztetett erősség.

3. Az egymás után következő * napok bőséggel prédikálják az ígét nékünk; és az egymás után való éjszakák tanítnak bölcseségre.

4. Nincsen beszédek nékik, sem igéjek: mégis meghallattatik az ő szavok.

5. Minden földre kihat * az ő zengések, és a föld kerekségének határira az ő beszédek.

6. A napnak szerzett sátort az egekben, és az mintegy vőlegény kijövén az ő ágyasházából: siet mint egy erős futó férjfiú, az ő útának elvégezésére.

7. Az ő kijövetele az égnek egyik végétől fogva, és az ő forgása annak másik végig vagyon: és nincs semmi, a mi elrejtezhetnék az ő melege előtt.

8. Az Úrnak törvénye * tökéletes, megeleveníti a lelket: az Úrnak tanúbizonyságtétele igaz, # bölcseséget ád a kisdedeknek.

9. Az Úrnak parancsolati igazak, megvidámítják a szívet: Az Úr parancsolatja tiszta, megvilágosítja * a szemeket.

10. Az Úr félelme tiszta, megmarad mind örökké: Az Úrnak itéleti igazmondás, mindenestől fogva igazak!

11. Kivánatosabbak az aranynál, * még pedig a sok tiszta aranynál, és édesbek a méznél, még pedig a színméznél!

12. Még a te szolgád is megintetik azokból: és azoknak megtartóinak * sok jutalmok vagyon.

13. De kicsoda tudhatja a vétkeket? Az én * titkos bűneimtől tisztíts meg engemet!

14. Tartóztasd meg a te szolgádat a vakmerő * bűnöktől, ne uralkodjanak én rajtam: akkor tökéletes lészek, és tiszta lészek sok vétkektől.

15. Az én számnak beszédi és az én szívemnek gondolati legyenek * a te kedved szerint valók te előtted, óh Uram, ki nékem erősségem és szabadítóm vagy!