25. ZSOLTÁR.

Dávidnak buzgó könyörgée.

Dávid * Zsoltára.

1. Te hozzád Uram, emelem fel az én lelkemet.

2. Én Istenem, te benned bízom, * meg ne gyaláztassam: ne # örüljenek az én ellenségim rajtam;

3. Mert mindenek, kik téges * várnak, meg nem szégyenülnek; szégyenüljenek meg, a kik gonoszul cselekesznek ok nélkül.

4. A te útaidat * mutasd meg, Uram, nékem. a te ösvényeidre taníts meg engemet.

5. Viselj engemet a te igazságodban, és taníts meg engemet; mert te vagy nékem szabadító * Istenem: téged várlak egész napon!

6. Emlékezzél meg, Uram, a te irgalmasságidról és jovoltodról, mellyek kezdettől fogva * vagynak.

7. Az én ifjúságomnak bűneiről, és az én vétkeimről * meg ne emlékezzél: hanem inkább a te irgalmasságod szerint emlékezzél meg te én rólam, a te jovoltodért Uram!

8. Jó és igaz az Úr; annakokáért  tan1tja azokat, kik az útról eltévelyednek.

9. Igazgatja a nyomorultakat az ítéletben, és tanítja * az alázatosokat az ő útaira.

10. Minden útai az Úrnak irgalmasság és igazság azoknak, kik az ő frigyét és parancsolatit * megőrzik.

11. A te nevedért * Uram, légy kegyelmes az én bűneimnek; mert sokak!

12. Kicsoda az ember, ki féli az Urat? Azt tanítja * az útra, a mellyet válasszon magának.

13. Annak lelke a jóban hál, és annak magzatja örökségűl * bírja a földet;

14. Az Úrnak titka * azoknak adatik kik őtet félik: és a frigyét megjelenti nékik.

15. Az én szemeim mindenha az Úrra néznek; mert ő veszi ki a tőrből * az én lábaimat.

16. Tekints reám és könyörülj rajtam; mert én egyes és szegény vagyok.

17. Az én szívemnek háborúságai igen megsokasultak: az én nyomorúságimból szabadíts meg engemet.

18. Lásd meg az én nyomorúságomat és gyötrelmemet; és bocsásd meg * minden bűneimet.

19. Tekintsd meg az és ellenségimet: mert igen megsokasodtak, * és méltatlan gyűlölséggel gyűlölnek engemet.

20. Őrizd meg az én lelkemet, és szabadíts meg engemet, hogy meg ne szágyenüljek: mert én te benned bíztam.

21. A tökéletesség * és az igazság megőríznek engemet: mert én benned bíztam.

22. Szabadítsd meg óh Isten az Izráelt minden * ő nyomorúságiból.