45. ZSOLTÁR.

Jövendelös a Krisztusról, úgymint az ő Gyülekezetének Völegényéről.

1. Tanúság és menyegzői ének, adatott a Sofannimra a Kóráh * fijai közzűl való Éneklőmesternek.

2. Nagy kívánsággal kíván az én szívem mondani jó beszédet; elmondom az én énekemet a Királyról, az én nyelvem gyorsirónak pennája.

3. Te szebb vagy minden emberek fijainál: kedvesség * öntetett ajakidra; mert megáldot téeged az Isten mind örökké!

4. Kösd fel oldaladra fegyveredet te erős vitéz: a te dicsőségedért és ékességedért.

5. És legen a te ékességedben előmeneeteled; uralkodjál az igazságnak ígéjéért, és a szelid igazságért; és tanít téged a te jobbkezed csudálatos dolgokra.

6. A te nyilaid igen élesek, a népek előtted lehullnak; a Király ellenséginek szívekbe esnek * a nyilak.

7. A te széked óh Isten, * megmarad mind örökkön örökké; a te országodnak pálczája igazságnak pálczája.

8. Szereted az igazságot és gyűlölöd a hamisságot, ennekokáért mert * megkent tégedet, óh Isten, a te Istened vígasságnak olajával, a te társaid felett.

9. Minden öltözetid, mirrha, áloes és kásia illatúak; mellyek kihozatnak a te elefánttetemből cisnált palotáidból, honnét mikor kijösz, néked mindnyájan örvendeznek.

10. A királyoknak leányai a te ékességedben járnak; a te jegyesed pedig áll a te jobbod felől aranyos öltözedben.

11. Hallgasd meg én leányom, és lásd meg, és hajtsd ide a te füledet; és felejtkezzél el a te népedről, és a te atyádnak házáról.

12. És megkívánja a Király a te ékességedet; mert ő a te Urad, és te tiszteljed őtet.

13. Tírusnak leányai is * ajándékokkal a te orczádat tisztelik, és a népnek gazdagai.

14. Mindenestől fogva dicsősége a Királynak leánya belől, és az ő ruhája vont aranyból vagyon.

15. Hímes öltözetekben vitetik a Királyhoz: az ő szűz társai utánna vagynak, és bévitetnek te hozzád.

16. Bévitetnek nagy örömmel és vígassággal, és bémennek a Királynak palotájába.

17. A te atyáid helyet lésznek néked fijaid, kiket Fejedelmekké tészesz mind az egész földön.

18. Megemlékezem a te nevedről nemzetségről nemzetségre; ennekokáért a népek hálát adnak néked mind örökkön örökké!