51. ZSOLTÁR.

Dávidnak könyörgése.

1. Dávid Zsoltára, az * Éneklőmesternek engedtetett.

2. Mikor ő hozzá ment volna Nátán Próféta * minekutánna Bethsabéval vétkezett volna.

3. Könyörülj rajtam * én Istenem, a te irgalmasságod szerint; a te irgalmasságidnak # sokaságok szerint, töröld el az én bűneimet:

4. Valóban moss meg engemet az én álnokságomból, és az én bűnömből tisztíts ki * engemet:

5. Mert az én vétkeimet * emsérem, és az én bűnöm szüntelen előttem forog nékem.

6. Te ellened, csak te ellened * vétkeztem, és gonoszságot cselekedtem a te szemeid előtt; hogy igaznak itéltessél a te # beszédidben, és tiszta légy, mikor ítélsz.

7. Ímé én álnokságban * fogantattam, és az én anyám bűnben melegített engemet az ő méhében.

8. Ímé gyönörködöl te az igazságban, melly a vesékben vaagyon; és engemet kiváltképen a * bölcseségre megtanítottál vala.

9. Moss meg engemet * izsóppal, és megtisztulok; moss meg engemet, és fejérb lészek a hónál.

10. Engedjed hogy halljak * örömet és vígaságot; hogy örvendezzenek az én tetemim, mellyeket # megrontottál.

11. Fordítsd el az én bűneimtől a te orczádat és minden én álnokságimat töröld el.

12. Teremts bennem * tiszta szívet óh Isten, és az erős lelket újítsd meg én bennem.

13. Ne vess el engem a te orczád elől, és a te szent Lelkedet ne vedd el én tőlem.

14. Add meg nékem a te idvezitésednek örömét, és az engedelemnek lelkével erősíts meg engemet.

15. Tanítom a bűnösöket a te útaidra, és a búnösök te hozzád megtérnek.

16. Szabadíts meg engemet a * vértől, óh Isten, én idvességemnek Istene! és az én nyelvem nagy örömmel hirdetia te igazságodat.

17. Uram, az én ajakimat * nyisd meg, és az én szám hirdeti a te dícséretedet:

18. Mert nem gyönörködöl az áldozatban, hogy azt adjak néked, az egészen égőáldozatot nem akarod.

19. Az Isten előtt kedves áldozatok, a töredelmes * lélek, a töredelmes és keserves szívet, óh Isten, nem utálod meg!

20. Tégy jól a te jóakaratodból a * Sionnal; és építsd meg a # Jérusálem kőfalait.

21. Akkor kedvesek lésznek előtted az igazságnak áldozati; az egészen * égőáldozatok, és a háláadásnak áldozati: akkor a te oltárodoon # áldoznak néked tulkokkal.