65. ZSOLTÁR.

Lelki és testi jókért való Isteni dicséret.

1. Dávidnak éneki dicsérete az * Éneklőmesternek engedtetett.

2. Tégedet kell nagy csendeséggel várnunk, tiéd, óh Isten, a * dícséret Sionban: és néked adják meg a fogadást.

3. Ott megyen te hozzád minden test, ki meghallgatod a könyörgést.

4. A hamisságnak beszédit, mellyek mi rajtunk erőt vettek, és a mi bűneinket te tisztítod el.

5. Boldog az, a kit te választasz és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a * te tornáczidban; megelégitettünk a te házadnak javaival, a te templomodnak szent dolgaival.

6. Rettenetes dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, óh mi idvességünknek Istene, e földnek minden végeinek és a messze való tengernek reménysége!

7. Ki a hegyeket megerősíted a te erőddel, ki hatalommal körűlvettél.

8. Ki megenyhíted a tengereknek * zúgásokat: és azoknak habjainak zúgásokat: és a népeknek háborgásokat.

9. És félnek a te jeleidtől, valakik a földnek határin lakoznak, és örvendezteted azokat a reggelért és estvéért.

10. Meglátogatod e földet és megöntözöd * azt, bőséggel meggazdagítod azt; az Istennek folyóvize teljes vizekkel; gabonát szerzesz nékik; mert úgy rendelted a földet.

11. Annak barázdáit * megrészegíted, megnedvesited hantjait, a záporesőkkel meglágyítod azt, annak termését megáldod.

12. Megékesíted az esztendőt a te jóvoltoddal, és a te ösvényid kövérséggel csepegnek.

13. Csepegnek a pusztának aklaira, és a halmok * örömmel vétetnek körűl.

14. A mezők juhokkal * megteljesednek, és a völgyek gabonával meggazdagulnak, örvendeznek és éneket mondanak.