68. ZSOLTÁR.

A Krisztus győzedelme és országlása felett való diadalmi Ének.

1. Dávid éneki Dícsérete, az Éneklőmesternek engedtetett.

2. Mikor az Isten felkél: * az ő ellenségei elszélednek, és elfutnak az ő gyűlőlői az ő orczája elől.

3. Mint a füst elszélesztetik; azonképen elszéleszted őket: miképen * elolvad a viasz a tűz előtt: azonképen elveszenek a hitetlenek az Isten orczája elől.

4. De az igazak * örvendeznek és vígadnak az Isten előtt, és örülnek nagy örömmel.

5. Énekeljetek az Istennek, mondjatok dícséretet az ő nevének: magasztaljátok azt, a ki lakozik kies helyeken, kinek neve JAH, és örvendjetek ő előtte.

6. Az árváknak * attyok, és az özvegyeknek őrizőjök az Isten, ki az ő szentséges helyében lakik.

7. Az Isten az egyedűl valókat * megszaporítja cseléddel, és kihozza hatalmasan a megkötöztetteket; de az engedetlenek lakoznak száraz helyen.

8. Óh Isten, mikor a te néped * előtt járnál; mikor a pusztán járnál:

9. A föld reng * vala, az egek is csepegnek vala az Istennek jelen volta miatt; a Sinai # hegy is az Istennek, az Izráel Istenének előtte.

10. Bőséges esőt adsz vala óh Isten a te örökségedre, és az elfáradtat megújítod vala.

11. A te juhaid laknak azon, mellyket készítettél jóvoltodból a szűkölködőért, óh Isten!

12. Az Úr ád vala beszédre való * alkalmatosságot; és a dícsérő asszonyoknak seregek nagy vala, ezt mondván:

13. A seregeknek Királyai elfutottak: elfutottak, és az otthonülő asszonyok osztották a nyereséget.

14. Jóllehet a kormos fazekak kizött ültetek: mindazáltal lesztek hasonlatosok az ezüsttől tündöklő galambnak szárnyához, vagy a mellynek szárnyai hasonlatosok a sárga aranyhoz.

15. Mikor a mindenható Isten elszéleszté a Királyokat azon a földön, lőn akkor fejér mind a Sálmon * havasa.

16. Az isten hegye, kövér hegy; sok halmoknak hegye, kövér hegy,

17. Mit kevélkedtek ti halmos hegyek? e hegyet * kivánta Isten, hogy lakoznék azon, az Úr is lakozik azon mind örökké.

18. Az Isten szekerei húszezerek, sok ezer Angyalok; az Úr vayon azokkal, mint a Sinai hegyen, úgy vagyon az ő szent * hajlékában.

19. Felmenvén * a magasságban, folyoknak sokaságát fogád, ajándékokat vévén osztogattál az embereknek; az engedetlenek is ide jőnek lakni, Uram Isten!

20. Áldott legyen az Úr: mert mindennap ajándékoz minket a mi szabadító erős Istenünk!

21. Az erős Isten nékünk szabadító erős Istenünk; és az uralkodó Úr szabadít ki a halálból.

22. Csak az Isten rontja meg az ő elelnséginek * fejeket, az ő bűnökben szüntelen járóknak üstökös fejeket.

23. Azt mondta vala az Úr: Básánból viszszahozlak, a tengernek mélységéből kihozlak.

24. Annakokáért a te lábadat megveresíted a vérben, és a te ebeidnek nyelveket az ellenségeknek vérekben.

25. Látták a te járásidat, óh Isten, az én erős Istenemnek járásit, az én Királyomnak, ki a szent * helyben vagyon.

26. Elől mennek vala az * éneklők, azután a hegedűsök: középben valának a doboló leányok, ezt mondván:

27. A Gyülekezetben áldjátok az Istent, az Urat áldjátok ti Irzráel magvából valók!

28. Egyfelől * vagyon a kis Benjámin, ki ő rajtok uralkodik; a Júdának Fejedelmei, és az ő gyülekezetek; a Zebulon Fejedelmei és a Nafthali Fejedelmei.

29. Parancsolta a te Istened, hogy erős lennél: Erősítsd meg Isten azt, a mit mi küzöttünk cselekedtél.

30. A te templomodból Jérusálemért néked * a Királyok ajándékokat hoznak.

31. Veszesd el a nyilas sereget, a bikáknak seregeket, mind a népeknek tulkaikkal egybe, kik dicsekednek a sok darab ezüstökben: veszesd el a Pogányokat, kik gyönyörködnek a hadakozásban.

32. Eljőnek a Fejedelmek * Égyiptomból; Szerecsenország hamar kinyujtja az ő kezeit az Istenhez.

33. E földnek minden országai * énekeljetek az Istennek; mondjatok dícséretet az Úrnak.

34. Ki kezdettől fogva az egeknek egein ül: * ímé onnét szól nagy kemény szóval.

35. Adjatok dícséretet Istennek, kinek dicsősége az Izráelen, és az ő hatalma a felhőkben vagyon.

36. Rettenetes vagy Isten a te szentséges hajlékidból; az Izráelnek erős Istene, ő ád erőt * és hatalmat e népnek: Áldott legyen az Isten.