78. ZSOLTÁR.

Előszámlálása Istennek az Izráel népéhez való sokféle jótéteményeinek és ostorinak.

Asáf * tanitó Zsoltára.

1. Hallgasdén népem az én törvényemet, hajtsátok a ti füleiteket az én számnak beszédire.

2. Megnyitom az én számat * bölcs beszédek éltal;  nagy bőséggel szólok a régi titkos dolgokról.

3. A mellyeket hallottunk és tudunk: és mellyeket a mi atyáink * beszéltek nékünk.

4. Nem titkoljuk el * azokat azoknak fijaitól és maradékitól, beszélvén az Úrnak dícséretit, és az ő erejét, és az ő csudadolgait, mellyeket cselekedett.

5. És bizonyságot állatott maga felől a Jákób nemzete között, és törvényt adott az Izráelben, mellyeket parancsolt a mi atyáinknak, * hogy azokat megjelentsék az ő fijaiknak.

6. Hogy megtudják azokat ő utánnok valók, és a melly fiak születtetnek, felkelvén beszéljék azokat az ő fijaiknak:

7. Hogy az Istenben * vessék az ő reménységeket, és el ne felejtkezzenek az erős Istennek dolgairól, hanem az ő parancsolatit megtartsák.

8. És ne legyenek ollyanok, mint az ő eleik, vakmerő * és rugodozó nemzetség: olly nemzetség, melly nem készítette el szívét, és mellynek lelke nem volt az erős Istenhez tökéletes.

9. Az Efraimnak fegyveres fijai, kik kézívesek valának, hátat adtak * az ütközetnek napján;

10. Nem őrizték meg az Istennek szövetségét, és az ő törvényében nem akartak járni:

11. És elfelejtkezének az ő dolgairól, és az ő csudáiról, mellyeket mutatott vala nékik.

12. Az ő attayaik előtt csudadolgokat cselekedett * Égyiptomnak földében, a # Soán mezején.

13. A tengert kétfelé * választotta és általvitte őket, és rakásba állatá a vizeket.

14. És hordozta őket nappal * felhő által; és minden éjszaka tűznek vilásgossága által.

15. Meghasított a * kősziklákat a pusztában, és inniok adott nékik, mintegy mélységes vizekből, bőségesen.

16. És vizet hozott a kősziklából, * és azt mívelte, hogy a vizek kijőnének, mint a folyóvizek.

17. Mindazáltal mégis vétkezének * ő ellen,e, hogy megharagítanák a magasságos Istent a pusztában.

18. És * megkísérték az erős Istent az ő szívekben, hogy kérnének eledelt az ő kívánságok szerint.

19. És szólának Isten ellen s mondának: Avagy készíthet é * az erős Isten asztalt e pusztában?

20. Ímé a kősziklát * megsújtá, és vizek jövének ki, és patakok áradának belőle: de valyon adhat é kenyeret is ? avagy készíthet é húst az ő népének?

21. Annakokáért * meghallá az Úr, és megharaguvék, és túz gerjede fel a Jákob ellen és harag gerjede fel az Izráel ellen;

22. Mert nem bíztak az Istenben, és nem vetették reménységeket az ő szabadításában:

23. Jóllehet parancsolt vala ott fen a felhőknek, és az égnek kapuit megnyitotta vala.

24. És adott vala nékik * Mannát ételekre, és mennyei kenyert adott vala nékik.

25. Az Angyalok kenyerét ették, és eledelt adott vala nékik bőséggel.

26. Elhozá a * napkeleti szelet mennyből, és elhozá az ő ereje által a déliszelet.

27. És húst ada nékik mint a port, és madarakat mint a tenger fövenyét.

28. Leszállítván azokat az ő táborok közepire, és az ő sátoraik körül.

29. Evének azért és igen megelégedének, és az ő kívánságokat bétölrték:

30. Az ő kívánságoktól * még el nem távoztak vala, még az étel sz ő szájokban vala.

31. Mikor az Isten haragja felgerjede ő ellenek, és a kövérek közzűl sokakat megöle, és az Izráelnek választottit levágá:

32. Mind ezeknek felette * mégis vétkezének, és nem hivének az ő csudadolgainak.

33. Annakokáért megemészté az ő napjaikat * hijábavalóságban, és az ő esztendeiket félelemben.

34. Mikor őket öli vala; azonnal megkeresik vala őtet, és megtérnek vala, és jóreggel megkeresik vala az erős Istent.

35. És megemlékeznek vala, hogy Isten volna az ő várok, és a magasságos, erős Isten az ő szabadítójok.

36. És hízelkedének az ő * szájokkal, és az ő nylevekkel hazudának néki;

37. Az ő szívek pedig nem valal tökéletes ő hozzá, és nem voltak igazak az ő szövetségében:

38. Ő mindazáltal irgalmas és kegyelmes vala az ő bűnöknek, és nem veszté el őket, és * az ő haragját sokszor # elfordítja vala, és nem gerjeszti fala fel mindenestől az ő búsulását;

39. Hanem megemlékezék arról, hogy test * volnának ők és ollyanok, mint az elmúló és meg nem térő szél!.

40. Mennyiszer * haragították meg őtet a pusztában? keserűséggel illették őtet a pusztában.

41.És megtértek, és kisértették az erős Istent, és az Izráel Szentének bizonyos határt vetettek.

42. Nem emlékeztek meg az ő kezéről, sem a napról, mellyen megszabadította őket a nyomorgatótól.

43.Mikor Égyiptomban helyhezteté  az ő * jeleit: és az ő csudadolgait a Soán mezején:

44. És vérré * változtatá az ő folyóvizeiket, és az ő patakjaikat, hogy ne ihatnának:

45. Bocsáta reájok sokféle * oktalan állatokat, mellyek megemésztenék őket, és békákat, mellyek elvesztenék őket.

46. És a cserebogárnak adá az ő földök gyümölcsét, és az ő munkájokat a * sáskának.

47. És az ő szőlőjöket kőesővel * elveré. és az ő figefáikat villámlásokkal:

48. És adta az ő barmokat kőesőnek, és az ő oktalan állatikat tüzes köveknek:

49. Bocsáta ő reájok az ő haragjának búsulását, felgerjedett haragot és szorongatást; bocsáta rájok gonosz  Angyalokat:

50. Útat csinált az ő haragjának és nem tartotta meg a haláltól az ő * életeket; és az ő oktalan állatikat adá a döghalál alá:

51. És megöle minden elsőszülöttet Égyiptomban, az ő erejeknek első zsengéjét, a Khám maradékinak sátoraiban. *

52. És kihozá * mint a juhokat az ő népét, és kihordozá őket, mint a nyájat, a pusztában;

53. És kihozá őket,  nagy bátorsággal, hogy ne félnének, és az ő ellenségeket elborítá * a tenger.

54. És bávivé őket a ő szent határába. a * hegyre, mellyet szerzett az ő jobbkezével.

55.s kiűzé ő előlök a pogányokat, és sorssal * elosztá nékik az örökséget: és lakoztatá azoknak hajlékokban az Izráel nemzetségit.

56. És megkísérték s megharagíták a magasságos Istent: és az ő bizonyságit nem őrizék meg:

57. És elfordulának és hitetlenül * cselekedének, miképen az ő attyaik; hátrafordultak mint a hitván # kézív.

58. Haragra indították őtet az ő magas óltáraik által, és az ő faragott bálványaik által bosszantották őtet.

59. Meghallá az Isten; és felgerjede, és az Izráelt felette igen megutálá:

60. És elhagyá a Silónak * hajlékát, a Sátort, mellyet helyheztetett vala az emberek között:

61. És fogságba adá az ő * erejét, és az ő dicsőségét az ellenségnek kezébe:

62. És fegyver alá rekeszté az ő népét: és az ő öröksége ellen felgerjede.

63. Az ő ifjait a tűz emészté meg, és az ő leányai nem tiszteltettek!

64. Az ő Papjai * fegyver miatt elhullottak; és az ő özvegyei nem sírtak!

65. És felserkene az Úr mintegy álomból, és mint az erős, ki a bor után kiált.

66. És megveré az ő ellenségit * hátúl, örök szidalmat vete reájok.

67. Azután megutálá a József sátorát, és az Efraim nemzetségét nem választotta;

68. Hanem választotta a Júda nemzetét, a Sion * hegyét, mellyet szeret;

69. És építé az ő templomát * mintegy várat: mint a földeet, mellyet fundált, hogy örökké álljon.

70. És elválasztá * Dávidot az ő szolgáját, és evevé őtet a juhok aklaiból:

71. A szoptatós * juhok mellől voná el őtet, hogy a Jákóbot az ő népét legeltetné és az Izráelt az ő örökségét.

72. És ő legeltette azokat az ő lelkének tökéletessége * szerint, és az ő kezeinek okossága szerint vezérlette.