80. ZSOLTÁR.

Keserves könyörgés, hogy Isten az ő nyomorult Anyaszentegyházával tegyen jól.

1. Asáf  Zsoltára, az Éneklőmesternek adatott a Sósannimhedura.

2. Óh Izráelnek Pásztora, hallgasd meg, ki vezérled Józsefet mint a * juhokat, ki ülsz a # Kérubimokon, jelentsd meg magadat!

3. Az Efraim, Benjámin és Manasse előtt mutasd meg hatalmasságodat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket.

4. Óh Isten, állass helyünkre minket, és mutasd meg a te orczádat; * és megszabadulunk.

5. Seregeknek Ura Istene, meddig haragszól a te népednek könyörgése ellen?

6. Megelégíted őket * siralmas kenyérrel, és siralmas italt adsz nékik nagy mértékkel.

7. Adtál minket szidalomra * a mi szomszédságinknak, és a mi ellenségink csúfolnak minket.

8. Seregeknek Istene, állas helyünkre minket, és mutasd meg a te * orczádat: és megszabadulunk.

9. Égyiptomból szőlőt * hozál ki, kiüzéd a pogányokat, és azt elplántálád.

10. Te voltál ő előtte az ő útának * Vezére: elplántálád annak gyökereit, és ellepé a földet.

11. A hegyeket elfogá annak árnyéka, és annak vesszei ollyanok mint a  magas czédrusfák.

12. Kiterjeszté az ő vesszeit mind a tengerig, * és mind az Eufrátes folyóvízig az ő növésit.

13. Miért rontád el annak * gypűit? és miért szaggatják azt mindenek, kik az úton elmennek.

14. Pusztítják azt az erdei kanok, és a mezőnek vadai élik azt.

15. Óh Seregeknek Istene! térj meg kélek, tekints alá a mennyekből és lásd meg, és tekintsd meg * e szőlőt.

16. És a csemetét, mellyet a te jobbkezed plántált, és annak ágát, mellyet magadnak megerősítettél vala.

17. Melly megégett tűz miatt, kivágattatott; * a te orczádnak haragja miatt elvesznek!

18. Legyen a te kezed a te jobbkezednek férjfián, és az embernek fiján, a kit magadnak megerősítettél;

19. És nem távozunk el tőled: eleveníts meg minket, és a te nevedet segítségűl hívjuk.

20. Seregeknek Ura Istene, állass helyünkre minket, és mutasd meg a *te orczádat; és megszabadulunk!