83. ZSOLTÁR.

Könyörgése az Isten népének az ellenség ellen.

1. Zsoltári éneke * Asáfnak.

2. Óh Isten * ne hallgass és ne vesztegelj, és ne nyugodjál, óh erős Isten!

3. Mert ímé a * te ellenségid háborganak, és a kik tégedet gyűlölnek, fejeket felemelték.

4. A te néped ellen álnok * tanácsot gondolnak, tanácskoznak a te szárnyad alatt elrejtettek ellen.

5. És ezt mondották: Jertek el, veszessük el * ezeket, hogy ne legyen nemzetség, és ne neveztessék többé az Izráelnek neve:

6. Mert egyenlő akarattal tanácsot tartottak, és te ellened szövetséget tettek.

7, Az Edomitáknak és Ismaelitáknak sátorok, a Moábiták és Hágárenusok.

8. A Gebáliták, Ammoniták és Amálekiták a Palesztinabeliek a Tírusbeliekkel.

9. Az Assúr is társul adta megát hozzájok: segítségül a Lót * fijainak; Sélah.

10. Cselekedjél úgy velek, mint a * Midiánitákkal és Siserával, mint # Jábinnal a Kison pataknál.

11. Kik elvesztek Endornál, és lettek a földnek * ganéja.

12. Tegyed őket és az ő Fejedelmeiket ollyanokká , mint * Orebet és mint Zéebet: mint Zébát és mint Sálmunát, minden ő fejedelmeiket.

13. Kik ezt mondották: Bírjuk örökségűl az Istennek hajlékait!

14. Én Istenem, tegyed őket olyanokká, mint a lapta; és minémű a pozdorja a * szél előtt.

15. Mint a tűz megégeti az erdőt, és mint a láng meggyujtja a hegyeket;

16. A képen kergess őket a * te szélvészeddel, és a te forgószeleddel veszesd eszeket nékik.

17. Töltsd bé az ő orczájokat gyalázattal, hogy a te nevedet Uram, keressék meg.

18. Szégyenüljenek és háboríttassanak meg mind örökké; piruljanak meg és vesszenek el;

19. És tudjátok meg, hogy te, kinek neved Jehova, csak * egyedül vagy felséges Isten mind az egész földön!