94. ZSOLTÁR.

Könyörgés és vigasztalás a kegyetlenek ellen.

1. Uram * bosszuállásának erős Istene! bosszúálló erős Isten, jelenjél meg!

2. Magasztaltassál fel földnek * Bírája, fizess meg a kevélyeknek!

3. Meddig a hitetlenek, óh Uram, meddig örvendezneka hitetlenek?

4. Vakmerőképen csácsognak, keményen szólnak: * kérkednek a hamisságnak minden cselekedői.

5. A te népedet, Uram, rontják és a te örökségedet nyomorgatják:

6. Az özvegyet és jövevényt * megölik, az árvákat is megölik.

7. És azt mondják: nem látja az Úr * és a Jákóbnak Istene nem tudja!

8. Vegyétek eszetekben magatokat, kik a község között * bolondok vagytok: és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre?

9. A ki a fület * plántálta, avagy nem hall éés a ki a szemet teremtette, nem lát é?

10. A ki a pogányokat megfeddi, avagy nem fed é meg titeket? és a ki az embereket tudományra * tanítja, nem tudna é?

11. Az Úr tudja az embereknek gondolatjokat * hogy hijábavalók.

12. Boldog az ember, a kit te * oktatsz, Uram, és a kit te törvényedre megtanítasz;

13. Hogy nyugalmat adjannak a veszedelm napján, mikor az istentelennek vermet ásnak.

14. Bizony nem veti el az Úr az ő * népét, és el nem hagyja az ő örökségét;

15. Mert még az ítélet megtér az igazságra: és ő utánna mennek minden igaz szívű emberek.

16. Kicsoda * támadott fel én érettem a gonoszúl cselekedők ellen? Kicsoda állott én mellém a hamisság cselekedők ellen?

17. Ha az Úr segítségűl nem volt volna nékem: az én lelkem mostan csendességben lakoznék.

18. Mikor azt mondottam: Az én lábam eliszamodott; a te jóvoltod, * Uram, megerősített engemet!

19. És az én bennem való sok gondolkodásimban, a te vígasztalásid * megvidámították az én lelkemet.

20. A vagy vagyon é te hozzád valami közi a * hamisság székinek, melly nyomorúságot szerez a törvény színe alatt?

21. Seregenként gyülnek az igaznak lelke ellen; és az ártatlannak vérét kárhoztatják.

22. És lőn nékem az Úr kőváram, és az én Istenem oltalomnak kősziklája;

23. Mert megfizeti nékik az ő álnokságokat, és az ő gonsozságok * elveszti őket; elveszti őket a mi Urunk Istenünk.