103. ZSOLTÁR.

Hááadás a bünbocsánatért.

Dávid * Zsoltára.

1. Áldjad én lelkem az Urat, és minden belső részeim az ő szent nevét.

2. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtkezzél semmi * jótéteményiről.

3. Ki megkegyelmez minden te * bűneidnek, meggyógyitja minden betegségidet.

4. Ki megszabadítja a koporsóból * a te életedet; ki tégedet megkoronáz kegyelmességével és irgalmasságival:

5. Ki minden jóval megelégíti a te szádat; megújítja * a te ifjúságodat mint a saskeselyűnek.

6. Igazságot cselekeszik az Úr, * és ítéletet minden nyomorultaknak.

7. Megjelenté az ő útait Mózesnek; az Izráel fijainak az ő * gondolatit.

8. Irgalmas és kegyelmes az Úr, késedelmes * a haragra, és igen kegyelmes!

9. Nem mind örökké feddődik, és nem tartja meg mind örökké az ő * haragját.

10. Nem a mi bűneink szerint * cselekeszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságink szerint;

11. Mert melly igen magas az ég a földtől, ollyan igen nagy az ő jóvolta az őtet félőkhöz.

12. Mert távol vagyon a napkelet a napnyugottól, olly messze vetette tőlünk a mi bűneinket.

13. Miképen köönyörűl az atya * az ő fijain: azonképen könyörűl az Úr az őtet félőkön;

14. Mert ő tudja, hogy romlandó edények vagyunk: megemlékezik róla, hogy porból * valók vagyunk,

15. És hogy a halandó embernek napjai hasonlatosok a fűhöz, és hogy mint a mezőnek virága, úgy virágzik.

16. És mikor a szél általmegyen rajta; nem lészen többé, és nem esméri többé azt az ő helye.

17. De az Úrnak jóvolta mind örökkön örökké vagyon az őtet * félőkön, és az ő igazsága azoknak fijaiknak fijaikon.

18. Azokon a kik megőrizik * az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatiról, hogy azokat cselekedjék.

19. Az Úr mennyekben * helyheztette az ő székit és az ő birodalmának mindeneken hatalma vagyon.

20. Áldjátok az Urat ő Angyali, kik erővel hatalmasok vagytok, kik az ő parancsolatját * mívelitek, engedvén az ő beszédének szavának.

21. Áldjátok az Urat minden ő seregi; ő szolgái, kik az ő akaratjának engedtek.

22. Áldjátok az Urat minden ő teremtett állatai az ő uralkodásának minden helyein: Áldjad én lelkem az Urat!