112. ZSOLTÁR.

A híveknek boldogságok íratik meg.

1. Halléluh-Jah! Boldog * a férjfiú, a ki féli az Urat és az ő parancsolatiban igen # gyönyörködik!

2. Hatalmas lészen * annak magva e földön: a híveknek nemzetségek megáldatik.

3. Gazdagság * és bőség lészen annak házában, és az ő igazsága megmarad mind örökké.

4. Fénylik a setétségben is az * igazak világosságok, a kegyelmes, irgalmas és igaz Isten által.

5. A jó férjfiú * könyörűl máson és kölcsön # ád , az ő dolgait igazán viseli.

6. Annakokáért soha meg * nem indul ; örök emlékezetben lészen az igaz!

7. A gonosz hír  hallástól nem fél; erős az ő szíve, mivelhogy az Úrban bízik.

8. Bátor az ő * szíve, ezért nem retteg: mignem meglátja az ő ellenséginek veszedelmeket.

9. Osztogat, * adakouik a szegényeknek: az ő igazsága megmarad mind örökké, az ő feje felemeltetik dicsőséggel!

10. A gonosz ember ezt látván, haragszik, fogait csikorgatja és * kegyetlenkedik. A gonoszoknak kívánságok semmivé lészen.