113. ZSOLTÁR.

Dávid az Anyaszentegyházat inti az Istennek dícséretire.

Dícsérjétek Úrnak szolgái, dícsérjétek az Úrnak nevét!

2. Az Úrnak neve legyen áldott mostantól fogva mind * örökkön örökké.

3. Napkelettől fogva mind * napnyugotig, legyen dícséretes az Úrnak neve.

4. Felmagasztaltatott az Úr minden pogánynépek felett; az egeknek felette vagyon az ő dicsősége!

5. Kicsoda hasonlatos a mi * Urunkhoz Istenünkhöz, ki magasságban lakozik;

6. De magát * mintegy megalázván néz mindenekre mennyen és földön.

7. Felemeli a szegényt a porból * és a szűkölködőt elővészi a ganéjból.

8. Hogy ültesse őtet a Fejedelmek közzé; az ő népének Fejedelmei közzé.

9. Ki  azt míveli, hogy a ki * meddő vala a házban, nagy örömmel magzatoknak annyokká legyen. Dícsérjétek az Urat.