118. ZSOLTÁR.

Tanúság a Dávid és Krisztusnak országáról.

Hirdessétek az Urat; mert igen jó, mert mind örökké * megmarad az ő irgalmassága!

2. Mondja ezt most az Izráel, hogy mind örökké vagyon az ő irgalmassága!

3. Mondja ezt most az Áron háza, hogy örökké megáll az ő irgalmassága!

4. Mondják most az istenfélők, hogy örökké megáll az ő irgalmassága.

5. Az én nyomorúságomban segítségűl hívám az Urat; és * nékem megfelelvén, tágas helyre helyheztete engemet az Úr.

6. Az Úr én velem vagyon, nem félek: hogy árthatna * nékem az ember?

7. Az Úr én velem vagyon az én segítőim között, és én meglátom az én ellenségimen, * a mit kivánok.

8. Jobb az Úrban bízni, hogy nem mint az * emberekben.

9. Jobb az Úrban bízni, hogy nem mint a Fejedelmekben.

10. Minden pogányok * körűlvettek vala engemet; de az Úrnak nevében elvesztém azokat.

11. Felett igen megkörnyékeztek vala engemet: de az Úrnak nevében elvesztém őket.

12. Körűlvettek vala engem, mint a méhek; eloltattak mint a tövisnek tűze; mert az Úr nevében elvesztém őket.

13. Igen taszították vala engemet, hogy elesném; de az Úr megsegíte engemet.

14. Én erőségem * és én énekem az Úr; ő szabadított meg engemet!

15. Éneklésnek és szabadulásnak szava vagyon az igazaknak sátoraikban, és ezt mondják: Az Úrnak jobbkeze hatalmasan cselekedett.

16. Az Úrnak jobbkeze * felmagasztaltatott: az Úrnak jobbkeze hatalmasan cselekedett!

17. Nem halok meg, * hane, élek, és hirdetem az Úrnak dolgait.

18. Keményem megostoroza engemet az Úr; de meg nem öle engemet.

19. Nyissátok meg nékem az igazságnak * kapuit; hogy azokon bémenvén, dicsérjem az Urat.

20. Ez az Úrnak kapja, mellyen az igazak mennek bé.

21. Dícsérlek tégedet; * mert meghallgattál engemet, és engemet megszabadítottál!

22. A kő, * mellyet az építők megvetettek, lett a szegeletnek fejévé.

23. Az Úrtól lett ez, melly csudálatos a mi szemeink előtt!

24. Ez a * nap, mellyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vígadjunk azon.

25. Kérlek Uram, tarts meg most! Kérlek Uram, adj jó előmenetelt most!

26. Áldott, a ki * jött az Úrnak nevében! áldunk titekeet, kik az Úrnak házából valók vagytok!

27. Az erős Isten az Úr, ki * minket megvilágosított; kötelekkel megkötözve vigyétek a bárányt az oltárnak szarváig.

28. Én erős Istenem vagy * te, azért dícsérlek tégedet! Én Istenem, felmagasztallak tégedet;

29. Hirdessétek az Urat; mert igen jó; mert * mind örökké megmarad az ő irgalmassága!