119. ZSOLTÁR.

Tanúság az Istennek a szent Írásban foglaltatott igéjéről, és szent törvényéről.

Aleph. Boldogok, a kik az ő útjokban ártatlanok, a kik járnak az Úrnak * törvényében;

2. Boldogok, a kik megőrizik az ő * tanúbizonyságit, és a kik teljes szívvel keresik őtet.

3. Azok is a kik nem cselekesznek hamisságot, hanem az ő útaiban járnak.

4. Te parancsoltad * Uram,hogy a te parancsolatidat igen megőrizzük.

5. Óh vajha igazgattatnának az én útaim a te parancsolatidnak megőrizésére!

6. Akkor meg nem szégyenülnék, mikor néznék minden * te parancsolatidra.

7. Dícsérlek tégedet tiszta szívemből, minekuttána megtanulándom a te igazságodnak törvényit.

8. A te parancsolatid * megőrizem; ne hagyja el soha engemet.

9. Valyon mimódon jóbbítja meg az ifju az ő útát, hanem a te beszédednek megtartásával?

10. Teljes szivemből kereslek tégedet; ne engedjed, hogy elidegenüljek a te parancsolatidtól!

11. Az én szívemben * elrejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem te ellened.

12. Áldott vagy te Uram; taníts meg engemet a te parancsolatidra.

13. Az én ajakimmal hirdetem a te szádnak minden törvényit.

14. A te parancsolatidnak útában gyönyörködöm, miképen minden * gazdagságokban.

15. A te parancsolatidról gondolkodom, és nézek a te ösvényidre.

16. A te parancsolatidban * gyönyörködtetem magamat, és el nem felejtkezem a te beszédedről.

Gimel.

17. Tégy jóla te szolgáddal, hogy a míg élek, megtartsam a * te beszédedet.

18. Nyisd meg * az én szemeimet, hogy a te törvényednek csudálatos bölcseségét láthassam.

19. Míg e földon * bujdosom; ne rejtsd el én tőlem a te parancsolatidat.

20. Megemésztett az én lelkem a te törvényidhez való buzgóságom miatt, melly bennem vagyon mindenkor;

21. Megdorgálod a kevélyeket: átkoztak a * kik eltávoznak a te parancsolatidról.

22. Vedd el én rólam a szidalmat és gyalázatot; mert megőriztem a te tanúbizonyságídat.

23. A Fejedelmek is leülnek és én ellenem szólnak: a te szolgád pedig gondolkodik a te parancsolatidról.

24. A te bizonyságid én * gyönyörüségim, és én tanácsosim.

Dáleth.

25. Ragadott az én lelkem a porhoz; * eleveníts meg engemet a te beszéded szerint.

26. Az én útaimat néked megbeszéltem, és engemet meghallgattál; taníts engemet a te * parancsolatidra.

27. Engedjed hogy értsem meg a te parancsolatidnak útát: és gondolkodom a te csudadolgaidról.

28. Az én lelkem elolvadott a * keserűség miatt; vígasztalj meg engemet a te beszédet szerint.

29. A hamisságnak * útát távoztasd el én tőlem, és a te törvényedeet adjad nékem.

30. Az igazságnak útát választottam magamnak, a te törvényid * forognak előttem.

31. A te bizonyságidhoz ragaszkodom, óh Uram; ne hagyj * megszégyenülnöm!

32. A te parancsolatidnak útain járok, minekutánna megvígasztalod az én szívemet.

He.

33. Taníts meg, Uram, engemet a te parancsolatidnka útára, mellyet megőrizzek mind végig.

34. Adj nékem olly értelmet, hogy megőrizzem a te törvényedet, és meg tartsam azt teljes szívemből.

35. Igazgass engemet a te parancsolatidnak útában; mert abban gyönyörködöm.

36. Hajtsad az én szívemet a te parancsolatidhoz, és ne engedd hajlania telhetetlenségre.

37. Fordítsd el az én szemeimet, hogy ne lássanak * hijábavalóságot; a te útaidban eleveníts engemet.

38. Teljesítsd meg a te szolgádnak a te beszédedeet, a ki a te tiszteletedhez ragaszkodott.

39. Fordítsd el a galázatot én tőlem, mellytől én félek; mert a te paransolati jók.

40. Ímé kívánoma te parancsolatidat; a te igazságodban eleveníts meg engemet!

Vau.

41. Szálljon reám a te irgalmasságod, Uram, és a te * szabadításod a te beszéded szerint;

42. Hogy megfelelhessek valóban az engem gyalázónak, hogy bizodalmam vagyon a te beszédedben.

43. És az igazságnak beszédét soha ki ne vegyed az én számból; mert a te ítéletidet várom.

44. És megőrizem a te törvényedet mindenkor, és mind örökkön örökké.

45. És szüntelen járok nagy széles úton; mert a te parancsolatidat keresem.

46. És szóloka te bizonyságidról a Királyok előtt; és meg nem szégyenülök.

47. És gyönyörködtetem magamat a te parancsolatiddal, mellyeket szeretek.

48. Felemelem az én kezeimeet a te parancsolatidra, mellyeket szeretek, és gondolkodom a te parancsolatidról.

Zain.

49. Emlékezzél meg a te szolgáddal való * beszédedről, mellyről nékem reménységet adtál.

50. Ez az én vígasztalásom az én nyomorúságomban, hogy a te beszéded megvígasztal engemet;

51. A kevélyek felette igen csúfoltak engemet; mindazáltal a te törvényedtől e nem hajlottam.

52. Megemlékezem a te eleitől fogva való ítéletidről, * óh Uram, és vígasztalást veszek.

53. A rettegés körülvett * engemet a hitetlenek miatt, kik a te törvényedeet elhagyták.

54. Nékem énekeim voltak a te parancsolatid, az én bujdosásomnak * helyén.

55. Megemlékeztem éjjel * a te nevedről, Uram, és megőriztem a te tudományodat.

56. Ez az én vígasztalásom, hogy a te parancsolatidat megőrizzem.

Khet.

57. Én azt mondottam hogy az én örökségem, Uram, a te beszédidnek megtartások!

58. Teljes szívemből engesztelem a te orczádat; könyörülj én rajtam a te beszéded szerint.

59. Meggondolom * az én útaimat, hogy fordítsam az én lábaimat a te bizonyságidra.

60. Sietek és nem halasztom, hogy megörizzem a te parancsolatidat.

61. A gonsozoknak seregeik megfosztának engemet; de a te törvényedről el nem felejtkeztem.

62. Éjfélkor felkelek hogy * tégedet tiszteljelek, a te igazságodnak ítéleiért.

63. Társok vagyok én mind azoknak, kik tégedet * félnek és megőrizik a te parancsolatidat.

64. A te irgalmassáddal, óh Uram teljes * a föld; taníts meg engemet a te prancsolatidra!

Thet.

65. Kegyelmesen cselekedtél a te szolgáddal, Uram, a te beszéded szerint.

66. Az okosságnak és tudománynak drága voltára taníts meg engemet; mert a te parancsolatidnak hiszek.

67. Minekelőtte megaláztatnám én tévelygek vala; most * pedig a te beszédedet megőrizem.

68. Jó vagy te és jóltévő; taníts meg engemet a te parancsolatidra.

69. A kevélyek én ellenem * hazugságot gondolnak; én pedig teljes szívvel őrizem a te parancsolatidat.

70. Mgkövéredett mint a kövérség az ő szívek; * de én a te törvényeddel gyönyörkötetem magamat.

71. Jó nékem hogy engemet * megaláztál; hogy megtanulnám a te parancsolatidat.

72. Jóbb néked a te szádnak * törvénye, sok ezer arany és ezüst pénznél.

Jod.

73. A te kezeid * teremtettek engemet; és # erősítettek meg engemet; adj nékem értelmet, hogy tanuljam meg a te paransolatiat.

74. A kik téged félnek, látnak engemet és örvendeznek; mivelhogy a te beszédedben vagyon reménységem.

75. Tudom, Uram, hogy igazak * a te ítéletid; és igazán ostoroztál engemet:

76. Legyen én velem a te kegyelmességed, hogy megvígasztaljon engemet, a te szolgádnak mondod * beszédet szerint;

77. Legyen a te irgalmasságod én rajtam hogy éljek; mert a te törvényed nékem minden gyönyörűségem.

78. Szégyenüljenek meg a kevélyek, kik ok nélkűl * háborgatnak engemet; holott én a te parancsolatidról gondolkodom.

79. Forduljanak én hozzám kik téged félnek, * és a te bizonyságidat tudják.

80. Az én szívem tökéletes * lészen a te parancsolatidban, hogy meeg ne szégyenüljek.

Caph.

81. A te szabadításodnak kivánsága miatt elfogyatkozott az én lelkem; a te beszédedet várom.

82. A te beszédednek kivánsága miatt elfogyatkoztak az én szemeim, ezt mondván: Mikor * vigasztalsz meg engemet?

83. Ollyanná lettem, mint a * füstön megszáradott tömlő; de a te parancsolatidról el nem felejtkeztem.

84. Mennyi lészen a te szolgádnak napja? mikor ítéled meg az én * háborgatóimat?

85. Vermet * ástak nékem a kevélyek, kik nem élnek a te törvényed szerint.

86. Minden te parancsolatid igazak; ok nélkűl * háborgatnak engemet; segélj meg engemet.

87. Csak nem megemésztettek engemet e földön: mindazáltal el nem hagytam a te parancsolatidat.

88. A te jóvoltodból eleveníts meg engemet; és megőrizem * a te szádnak bizonyságtételét.

Lamed.

89. Uram, mind örökké megmarad mennyben a te beszéded. *

90. Nemzetségről nemzetségre vagyon a te igazságod: megerősítetted a földet; és megmarad.

91. A te parancsolatid szerint állanak mind ez ideig; mert mindenek te szolgáid.

92. Ha a te törvényed nem volt volna minden én * gyönyörűségem; elvesztem volna régen az én nyomorúságomban!

93. Soha el nem felejtkezem a te parancsolatidról; mert azok által elvenítettél meg engemet.

94. Tiéd vagyok én, tarts meg engemet; mert * a te parancsolatidról tudakozom.

95. Engemet vártak a gonoszok hogy elveszessenek: de én te bizonyságidat gondolom meg.

96. Minden tökéletes dolognak látom, hogy vége lészen: de a te parancsolatod igen széles.

Mem.

97. Melly igen szeretem a te törvényedet! egész napestig csak * arról gondolkodom!

98. Az én ellenségimnél * bölcsebbé tettél engemet a te paransolatiddal; mert azok mindenkor én velem vagynak.

99. Minden én tanítóimnál engemet bölcsebbé tettél; mert a te bizonyságid * az én gondolatim.

100. A vén embereknél bölcsebb vagyok mert a te parancsolatidat * megőrizem.

101. Minden gonosznak ösvényétől megtartóztattam az én lábaimat, hogy megőrizném a te beszédedet.

102. A te törvényidtől el nem távoztam; mert te tanítottál engemet.

103. Melly édesek voltak az én ínyemnek a te beszédid! édesbek voltak az én számnak a * méznél!

104. A te parancsolatidból bölcscsé lettem: * annakokáért gyűlölöm minden hamisságnak ösvényét.

Nun.

105. Az én lábamnak szövétneke a * te ígéd, és az én ösvényemnek világa.

106. Megesküdtem; és megállom, hogy megtartom * a te igazságodnak törvényit.

107. Felette igen megnyomorodtam, Uram: eleveníts meg engemet a te beszéded szerint.

108. Az én számnak * szabad akarat szerint való áldozatai legyenek kedvesek, kérlek, előtted óh Uram, és a te törvényidre taníts meg engemet.

109. Az én lelkemet az én markomban hordozom * mindenkor: mindazáltal a te törvényedről el nem felejtkezem.

110. A gonoszok nékem tőrt * vetettek; de a te parancsolatidtól el nem tévelyedtem.

111. Örökség szerint bírom a te bizonyságtételidet mind örökké; mert az én szívemnek * öröme azok!

112. Hajlott az én szívem a te parancsolatidnak cselekedetire, mind örökké és mind végig.

Samech.

113. Az állhatatlanokat gyűlölöm: a te törvényedet * pedig szeretem.

114. Én rejtekhelyem és paizsom * vagy te; a te beszédedben vagyon reménységem.

115. Távozzatok el tőlem ti * gonoszok hogy őrizzem meg az én Istenemnek parancsolatit.

116. Táplálj engemet, Uram a te beszéded szerint, hogy éljak: és ne hagyj szégyent vallanom az én reménységemben.

117. Támogass engemet, hogy * szabaduljak meg: és a te parancsolatidra nézek szüntelen.

118. Megtapodod * mind azokat, kik a te parancsolatidtól elvátoznak; mert az ő álnokságok hazugság.

119. Mint a salakot azonképen elveted e földnek inden istentelenit; azokáért szeretem a te bizonyságtételidet.

120. A teled való félelem miatt reszkedett az én testem; mert a te * ítéletidtől féltem.

Ain.

121. Ítéletet és igazságot cselekedtem; ne adj engemet azoknak kezekbe, kik engemet nyomorgatnak.

122. Légy kezes a te szolgádért néki javára, hogy a kevélyek el ne nyomjanak engemet.

123. Az én szemeim elfogyatkoznak a te szabadításodnak kivánsága miatt, és a te igazságodnak beszéde miatt;

124. Cselekedjél a te szolgáddal a te irgalmasságod szerint, és a te parancsolatidra taníts meg engemet.

125. Te szolgád vagyok * én; adj nékem értelmet, hogy tudjam meg a te bizonyságtételidet.

126. Ideje vagyon, hogy az Úr itéletet cselekedjen; mert a te törvényedet megrontották.

127. Annakokáért a te paransolatidat inkább szeretem az arnynál, még pedig az igen tiszta * aranynál!

128. Azért minden te parancsolatidat teljességgel * igazaknak mondon lenni: és a hamisságnak minden ösvényét gyűlölöm.

Pe.

129. Csudálatosok a te bizonyságtételid; azért megőrizi az én lelkem azokat.

130. A te beszédidnek * ajtajok megvilágosít, és értelmet ád a kicsinyeknek.

131. Az én számat elszélesítem és lehegek; mert a te parancsolatidat nagy kivánsággal kívántam.

132. Tekints én reám és könyörülj rajtam, a mit szoktál cselekedni a te nevednek szeretőivel.

133. Az én útaimat vezéreljed a te beszédeddel, és ne engedjed, hogy valami hamisság * uralkodjék én bennem.

134. Szabadíts meg engemet az embereknek álnokságoktól, és megőrizem a te parancsolatidat.

135. A te orczádat * világosítsd meg a te szolgádon, és taníts meg engemet a te parancsolatidra.

136. Vizeknek folyása származnak az én szemeimből azok * miatt, kik a te törvényedet meg nem őrizik.

Tzade.

137. Igaz * vagy, Uram, és igaz a te ítéleted!

138. Parancsoltad a te bizonyságidnak igazságát, és a te igazmondásidat igen megőrizni.

139. A te hozzád való buzgó szerelmem megemészt * engemet; mert elfelejtkeznek a te beszédidről az én ellenségim.

140. Felette igen tiszta a te * beszéded; és a te szolgád szereti azt.

141. Kicsiny vagyok én és * utálatos: de a te parancsolatidról el nem felejtkeztem.

142. A te igazságod örökkévaló igazság, és a te törvényed igazmondás.

143. Nyomorúság * és keserűség talált engemet: de a te parancsolatid én gyönyörűségim.

144. A te bizonyságtételidnek igazsága megmarad mind örökké: adj nékem értelmet hogy élhessek.

Koph.

145. Mikor kiáltok hozzád teljes szívemből: hallgass meg engemet, óh Uram, hogy a te parancsolatidat megőrizzem!

146. Mikor segítségűl * hívlak: tarts meg engemet, hogy megőrizzem a te bizonyságidat.

147. Hajnal * eőtt kiáltottam te hozzád, a te beszédedben volt # reménységem.

148. Az én szemeim a vigyázókat előveszik, hogy a te beszédedről gondolkodjam.

149. Az én szómat hallgasd meg a te kegyelmességed szerint: uram, a te törvényid szerint eleveníts meg engemte!

150. Én hozzám közelgettek a gonosz háborgatók, kik a te törvényedtől messze távoztak.

151. Közel vagy te, * óh Uram, és minden te parancsolatid igazak.

152. Régtől fogva tudom e bizonyságid felől, hogy azokat örökké * állandókká tetted.

Resch.

153. Lásd meg az én * nyomorúságomat, és szabadíts meg engemet; mert a te törvényedről nem felejtkezem el.

154. Ítéld meg az én ügyemet és szabadíts meg engemet: a te beszéded szerint elveníts meg engemet!

155. Távol vagyon a szabadítás * a gonoszoktól: mert a te parancsolatidat nem keresik.

156. A te irgalmasságid nagyok, óh Uram; a te törvényid szerint elveníts meg engemet!

157. Sokan * vagynak az én nyomorgatóim és háborgatóim: de a te bizonyságtételidtől nem távoztam el.

158. Látám a bűnösöket és gyötrelmem vala, * hogy a te beszédedet meeg nem őrizték.

159. Lásd meg, hogy a te parancsolatidat szeretem, óh Uram; a te jóvoltod szerint elveníts meg engemet!

160. A te beszédednek feje az igazmondás; és mind örökké vagyon minden te igaz ítéleted.

Schin.

161. A Fejedelmek ok nélkűl háborgattak engemet; a te beszédedtől félt az * én lelkem.

162. Gyönyörködöm a te * beszédedben, mint a ki nagy nyereséget talált.

163. Az álnokságot gyűlölöm és utálom: a te törvényedet szeretem.

164. Minden napon hétszer dícsérlek téged, a te igazságodnak ítéletiért.

165. Nagy békesség vagyon a te törvényed * szeretőinek, és nincsen azoknak bántatások.

166. Várom a te szabadításodat, Uram, és a te parancsolatidat cselekeszem.

167. Megtartja az én lelkem a te bizonyságidat és azokat igen szeretem.

168. Megtartom a te parancsolatidat és bizonyságidat: mert minden én útaim * te előtted vagynak.

Tau.

169. Közelgessen az én kiáltásom a te orczád eleibe, Uram; a te beszéded szerint tégy bölcscsé engemet.

170. Menjen te elődbe az én könyörgésem; a te beszéded szerint * szabadíts meg engemet.

171. Az én ajakaim mondanak dícséretet, minekutánna megtanítandasz engemet a te * parancsolatidra.

172. Az én nyelvem énekli a te beszédedet; * mert minden te parancsolatid igazak.

173. Legyen a te kezed nékem segítségűl; mert a te parancsolatidat választottam magamnak.

174. Kívánom a te szabadításodat Uram, és a te törvényed nékem * minden gyönyörűségem.

175. Éljen az én lelkem, * hogy dícsérjen tégedet, és a te ítéletid legyenek nékem segítségűl.

176. Tévelygettem * mint az elveszett juh: keresd meg a te szolgádat; mert a te parancsolatidat nem felejtettem el!