3. RÉSZ.

Külömb-külömbféle intések: Dicséreti a bölcseségnek.

Szerelmes fiam! az én tudományomról el ne felejtkezzél, de az én parancsolatimat megőrizze * a te elméd;

2. Mert napoknak hosszú * voltát, és sok esztendős életét, békességgel egyetembe hoznak néked.

3. Az irgalmasság * és tökéletesség ne hagyjanak el tégedet: kösd azokat a # te nyakadra, írd bé azokat a te szívednek táblájára;

4. Így nyersz kedvet és jó előmenetelt az Istennek és az embereknek szemeik előtt.

5. Bizodalmad legyen az Úrban * teljes te elmédből: a te értelmedhez pedig ne támaszkodjál.

6. Minden te útaidban megesmérd őtet; ő igazgatja a te útaidat.

7. Ne légy bölcs * csak te magad # ítélete szerint: féljed az Urat, és távozzál el a gonosztól.

8. Egésséges lészen ez a te köldöködnek, és megújulás * a te csontaidnak.

9. Tiszteljed az Urat a te marhádból, a te egész * jövedelmednek első zsengéjéből.

10. E képen megtöltetnek * a te csüreid elégséggel, és a must miatt a te sajtódnak válui bővölködnek.

11. Az Úrnak bölcseségét, szerelmes fiam, ne utáld meg, se meg ne unjad az ő * dorgálását;

12. Mert a kit szeret az Úr megdorgálja: és miképen az atya az ő fiját, a kinek javát akarja.

13. Boldog ember a ki megnyeri a bölcseséget, és az ember, a ki öregbíti értelmét;

14. Mert jobb ennek kereskedeése az ezüstnek * kereskedésénél, és a kiásott aranynál ennek jövedelme;

15. Drágább a fényes kárbunkulusoknál, és minden te gyönyörűségid nem hasonlíttathatnak hozzá;

16. Napokban hosszősága vagyon ennek jobbján, az ő balján gazdagságok és tisztesség:

17. Az ő útai gyönyörűségnek útai, és minden ő ösvényei, békességnek ösvényei.

18. Életnek * fája ez azoknak, a kik magokhoz kapcsolják őtet, végezetre azok, kik őtet megtartják # megboldogíttatnak!

19. Az Úr bölcseséggel * fundálta a földet, erősítette az egeket értelemmel.

20. Az ő tudományai által fakadtak ki a mélységből a vizek, és a felhők csepegetnek harmatot.

21. Szerelmes fiam, ne távozzanak el a te szemeidtől, őrizd meg az igaz * bölcseséget, és a szerénységet!

22. És lészenk ezek élet * a te lelkednek, és kedvesség a te szádnak.

23. Akkor eljárod bátorsággal a te útadat, és a te lábadat * meg nem ütöd.

24. Mikor aluszol: meg nem * rettensz, hanem néked nyugvónak gyönyörűséges lészen a te álmod.

25. Ne félj a hirtelen való * félelemtől, és a gonoszoknak pusztitásoktól, hogy reád jöjjön;

26. Mert az Úr jelen lészen a te bizodalmad szerint és megtartja a te lábadat a fogságtól.

27. Ne fogd meg a * jótéteményt azoktól, a kik szűkölködnek, mikort a te kezednek hatalmában vagyon annak megcselekedése.

28. Ne mondjad azt a te felebarátodnak: menj el, * azután térj meg, mert holnap adok; holott te tehetségedben vagyon az, a mi kér;

29. Ne forralj a te felebarátod * ellen gonosz dolgot, a ki együtt ül bátorságosan te veled.

30. Ne háborogj egy emberrel is * ok nélkűl, hanem ha gonosszal illetett téged.

31. Ne irigykedjél * egy hamis emberre is, és néki semmi útát ne válasszad;

32. Mert utálja az Úr az engedetlent; és az igazakkal vagyon az ő *titka.

33. Az Úrnak átka száll a * gonosznak házára: de az igazaknak lakhelyek megáldatik;

34. Mert a csúfolókat ő * megcsúfolja: a szelideknek pedig ád kedvességet.

35. A bölcsek * tisztességet vesznek örökség szerint: a bolondokat pedig elveszti a gyalázat.