4. RÉSZ.

Int itt is azon jó dolgokra és a bölcseségre.

Halljátok meg, fijaim, a ti atyátoknak tanítását, és figyelmezzetek az értelemnek tudására!

2. Mert jó tanúságot adok néktek; az én tudományomat el ne hagyjátok.

3. Mikor az én atyámnak gyenge fija volnék, és egyetlenegye az én anyámnak.

4. Tanítván az én atyám engemet, azt mondja vala nékem: Tartsa meg * az én beszédemet a te elméd, hogy megtartván az én parancsolatimat élj:

5. Szerezz bölcseséget, szerezz eszességet; ne felejtkezzél el, se el ne hajlolj az én számnak beszéditől.

6. Ne hagyd el azt; és megtart tégedet: szeressed azt: és megőriz tégedet.

7. A melly feje a * bölcseségnek, azt a bölcseséget keressed: és a te teljes kereséseddel szerezz értelmet.

8. Magasztald fel azt; és felmagasztal tégedet, * tisztel tégedet; mikor hozzád öleléndet azt.

9. Ád a te fejed kedvességének örgbülésd: igen szép * ékes koronát ád néked.

10. Hallgasad, szerelmes fiam, és tanuld meg az én beszédimet: * igy sokasulnak meg néked a te életednek esztendei.

11. Bölcseségnek útár tanítlak tégedet, visellek téged az igazságnak ösvényin.

12. Mikor járándasz, semmi nem szorítja meg a te járásodat; még ha szintén futnál is, nem ütközöl meg.

13. Ragaszkodjál a bölcseségnek tanításához, ne állj hátra: őrizd meg azt; mert az tenéked életed.

14. A hitetleneknek útjokon * ne járj, se ne járj a gonoszoknak ösvényeken;

15. Vond el magadat attól, és által ne menj azon: térj el arról, és menj el mellőle;

16. Mert nem alusznak azok, hanemha gonoszt cselekedhetnek: és kimegyen az ő szemekből az álom, hanemha azt cselekeszik, hogy valaki megromoljon;

17. Mert élnek az istentelenségnek étkével, és mindennémű * erőszaktételnek borát isszák.

18. Mert az igazaknak útjok hasonló a fénylő * világossághoz, melly igyekezik világoskodni, annyira, hogy azoknak mindenike az erejében való naphoz hasonló lészen;

19. Az istenteleneknek pedig útjok hasonló a * homályhoz, nem tudják miben ütköznek meg.

20. Szerelmes fiam, az én beszédimre figyelmezzél, az én beszédimre hajtad a te füledet;

21. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben;

22. Mert életnek * igéi azoknak, kik megnyerhetik azokat, és azok közzűl kinek-kinek egész testének egésségesek.

23. Minden őrizésnek felette megőrizzed a te nevedet; mert abból * származnak ki az életnek cselekedetei.

24. Vesd el tőled a szájnak gonoszságát, és az ajakaknak * álnokságát messze vessed te tőled.

25. A te szemeid az igazra * nézzenek, és a te szemöldökid igazakat nézzenek te előtted.

26. Megvizsgáljad a te lábaidnak ösvényit, hogy minden e útait állhatatosok legyenek.

27. Ne hajolj jobbra * vagy balra, fordítsd el a te lábadat a gonosztól.