6. RÉSZ.

Tanittatik az aki másért kezes lett: Intetik dologtételre a rest ember.

Szerelmes fiam! ha kezes lettél a te barátodért; és kezedet adván kötelezted magadat másért;

2. A te szádnak beszédivel kötelezted meeg magadat, megfogattatál a te szádnak beszédivel.

3. Azért ezt míveld immár, szerelmes fiam, hogy kimentsed magadat, minekutánna a te felebarátodnak kezébe jutottál; erejd, alázd meg magadat, és kénszerítsed a te felebarátodat.

4. Még álmot se engedj a te szemeidnek, se szunyadást a te szemöldökidnek;

5. Szabadítsd ki magadat, mint a vadkecske a vadásznak kezéből, és mint a madár a madarásznak kezéből.

6. Eredj el a hangyához, óh te rest, nézd meg az ő útait, és tanulj!

7. Holott néki nincsen vezére, igazgatója vagy ura;

8. Mégis nyárban szerzi meg az ő ételét, megszerzi aratáskor az ő eledelét.

9. Óh te rest, meddig fekszel? mikor kelsz fel a te álmodból?

10 Míglen fekszel, * kicsiny álmodozásokkal, kicsiny szunnyadozással, kezeidnek kevés öszvekapcsolásával?

11. Azonközben eljő,mint a gyors útonjáró, a te szegénységed és a te szűkölködésed mint a paizsos férjfiú.

12. A ravasz ember, a hamis férjfiú álnok szájjal jár.

13. Hunyorgat * az ő szemeivel; az ő lábaival is szól, és ujjaival tanít.

14. Mindenképen való álnokság vagyon az ő szivében, forral minden gonsozt szüntelen, háborúságot indít;

15. Annakokáért hirtelen eljő az ő nyomorúsága, gyorsan úgy rontatik meg, hogy ő meg nem gyógyíttathatik.

16. Ez hat dolgot gyűlöli az Úr, sőt hét dolog utálatos az ő lelkének;

17. A kevély szemek, a hazug nyelv, és az ártatlan vért ontó kezek!

18. Az álnok gondolatokat forraló elme, a gonoszra sietséggel futó lábak;

19. A hazugság szerző hamis bizonyság, végezetre a ki szerezz háborúságokat az atyafiak között!

20. Őrizd meg, szerelmes fiam, a te atyádnak * parancsolatját és a te anyádnak tanítását el ne hagyjad.

21. Kösd azokat a te szívedre * mindenkor, függesszed azokat a te nyakadra;

22. Valahová menéndesz, vezérel téged; mikor aluszol, megőriz tégedeet; mikor felserkenéndesz, a beszélget te veled.

23. Mert szövétnek * a parancsolat, és a tudomány világosság; és az életnek úta a tanító feddések.

24. Hogy a gonosz asszonytól téged megőrizzenek, az idegen asszony nyelvének hízelkedésétől.

25. Ne kivánjad az * ő szépségét a te elmédben, és meg ne csaljon tégedet az ő szemöldökivel:

26. Mert a parázna asszony miatt jut az ember egy darab kenyérre; még a férjfiú mellé adatott asszony is az ő férjének drága életét vadássza!

27. Avagy vehetné é valaki a tüzeet az ő kebelébe, hogy az ő ruhái meg ne égnének?

28. Avagy járhatna é valaki az elevenszénen, hogy az ő lábai meg ne égnének?

29. Így vagyon, valaki egyesűl az ő felebarátjának feleségével; nem * marad bűntetlen valaki illeténdi azt!

30. Nem utáltatik meg a lopó, a ki lop az ő lelkének kívánságának bétöltésére, mikor éhezik:

31. De ha rajta kapattatik, * hétannyit kell adnia, vagy az ő házának inden marháját kell érette adnia.

32. A ki pedig paráznává teszi az asszonyt, bolond; * a ki magát el akarja veszteni, az ámbátor cselekedje ezt!

33. Vereséget és gyalázatot nyer, és az ő gyalázatja el nem töröltetik;

34. Mert a férjfiú az ő feleségéhez való indulatjának haragjából felgerjedvén, nem cselekeszik kegyelmességgel a bosszúállásnak napján.

35. Nem gondol semmi váltsággal, nem nyugszik meg rajta, még ha nagy sok ajándékokat adnál is néki.